Poradnik prawny

Jak zawierać umowę z przeniesiemn praw autorskich ?

Odpowiedź: Jeżeli w ramach wykonanego świadczenia ma nastąpić przeniesienie na wydawcę książki majątkowych praw autorskich, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.

Zasada wyrażona w art 65 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c., stanowi , aby w umowach  badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy.  Dlatego należy przede wszystkim...

więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.2 (co robić jak lokator nie płaci nam umówionego czynszu)

Co robić w przypadku, w którym wynająłeś komuś lokal mieszkalny, a lokator przestał  płacić Ci czynsz lub inne opłaty za lokal?

 

Taki stan, jaki został opisany w powyższym pytaniu, kwalifikuje się do tego, aby lokatorowi rozwiązać umowę najmu lokalu. Jest to jeden z przypadków opisanych w ustawie z dnia 21...

więcej

RADCA PRAWNY A ADWOKAT

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jaka jest różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art . 6 ust. 1 tej ustawy zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,...

więcej

ROSZCZENIA ZA WADLIWIE WYKONANĄ USŁUGĘ STOMATOLOGICZNĄ

W przypadku nieprawidłowo wykonanego zabiegu stomatologicznego możemy dochodzić m.in. zwrotu poniesionych kosztów nieprawidłowej usługi, zwrotu kosztów leczenia i poprawienia źle wykonanego zabiegu oraz zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne. Możliwość dochodzenia innych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Poniżej znajdziecie Państwo przykład sprawy rozstrzygniętej przez Sąd Ap...

więcej

Prawo do wizerunku osoby fotografowanej

W dobie powszechnego dostępu do internetu oraz powszechności fotografii cyfrowej, często osoby fotografujące zapominają o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zdarza się, że domorosły fotograf-amator portrecista, ale nierzadko również profesjonalista, nie zamartwia się takimi sprawami jak prawo do wizerunku osoby fotografowanej. Uznaje na ogół, że jeśli model lub modelka zezwala na wykonanie zdjęcia oznacza to też, że wyraża zgodę na...

więcej

Apelacja, zażalenie, sprzeciw, odwołanie - jak zmienić niekorzystny wyrok lub decyzję?

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I Instancji niezadowolona strona może podjąć kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. Osoby nie zajmujące się profesjonalnie sprawami prawnymi zastanawiają się, jakie pismo powinno zostać złożone i jak je zatytułować.

Należy pamiętać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej lub karnej przysługuje ...

więcej

Renta z tytułu błędu medycznego

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji, ale także renta wypłacana na podstawie art. 444 § 2 k.c. przez szpital (klinikę).

Żądanie renty na tej podstawie znajduje uza...

więcej

Sprawy spadkowe - nowe przepisy

W dniu dzisiejszym  wchodzą w życie  nowe przepisy dot.międzynarodowych spraw spadkowych. Zmiany te maja istotne znaczenie  dla  tych obywateli  polskich i i ich rodzin, którzy  wyjechali z Polski i zmienili swoje miejsce zwykłego pobytu  na inne państwo członkowskie UE.

Od 17 sierpnia 2015 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie  jurysdykcji...

więcej

Czy pracodawca z dnia na dzień może zmienić wysokość wynagrodzenia?

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwest...

więcej

Czy muszę płacić/oddawać wolne pracownikom za czas szkolenia poza godzinami pracy?

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu.

Z mocy prawa do czasu pracy wlicza się tylko szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia takie przeprowadzane po godzinach pracy lub w dniu wolnym mogą spowodować pr...

więcej

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1

 

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1 (uwagi ogólne – jakie są możliwości rozwiązania umowy?)

 

Jeżeli jesteś osobą wynajmującą lokal mieszkalny innej osobie, zapewne znasz regulację  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ...

więcej

prawa wynajmującego (uwagi ogólne)

Z Nowym Rokiem postanowiliśmy rozpocząć na naszym blogu cykl artykułów przybliżających Wam aspekty prawne codziennych spraw każdego z nas.

W pierwszej kolejności omówię kilka praktycznych kwestii związanych z najmem lokali mieszkalnych. Jesteś właścicielem lokalu, który nie jest Ci potrzebny do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych? Chciałbyś na nim trochę zarobić? Jak? Oczywiście wynaj...

więcej

Błąd medyczny – czy podpisanie oświadczenia, w którym zrzekamy się dochodzenia roszczeń zamyka drogę sądową?

Z błędem medycznym lub inaczej zwanym błędem w sztuce lekarskiej mamy do czynienia zarówno w przypadku błędu terapeutycznego (błędu w leczeniu, w tym operacyjnego), jak również błędu diagnostycznego (błędnego rozpoznania), o czym traktuje Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 roku, wydany w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt V Aca 713/14. Zatem, dochodzenie roszczeń z zakresu błędu medycznego będzie uzasadnione w przypadku nieprawidłowo przeprowadzon...

więcej

Jak wydziedziczyć?

Spadkodawca może wydziedziczyć swoich zstępnych (dzieci, wnuki), małżonka oraz rodziców. Wydziedziczenie musi nastąpić w testamencie, w którym spadkodawca powinien wskazać przyczynę wydziedziczenia.

Wydziedziczenie może mieć miejsce wyłącznie w razie wystąpienia jednej z przesłanek, określonych w art. 1008 kodeksu cywilnego. Takimi przesłankami wydziedziczenia są:

więcej
Podział majątku

Podział majątku

Majątek można podzielić po ustaniu małżeństwa przez rozwód, orzeczeniu separacji lub po zawarciu umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Podziału możnadokonać na zgodny wniosek stron przed notariuszem, co będzie szybkie, ale droższe bowiem wynagrodzenie notariusza liczone jest procentem od wartości dzielonego majątku jak i przed sądem. Przy zgodnym projekcie podziału opłata sądowa  jest stała i wynosi 300 zł.

więcej

Możesz wygrać z bankiem

   Nie często spotykam się z klientem pewnym, że wygra sprawę przed sądem.Kilka miesięcy temu podczas spotkania lokalnych przedsiębiorców w Piasecznie podeszła do mnie mieszkanka Józefosławia, Pani Monika i bardzo szybko przekonała mnie, abym reprezentowała ją  w sądzie w sprawie przeciwko Bankowi. Siedem lat temu p. Monika zdecydowała się na kupno mieszkania na osiedlu w Józefosławiu. W celu sfinasnowania zakupu podjęła dec...

więcej

Wywiad detektywa, dowody z nagrań rozmów i rejestracja billingów - jako dowód w sprawie rozwodowej

   Coraz częściej w sprawach rozwodowych spotykamy się z sytuacją, w której strona przedstawia na dowód winy współmałżonka wywiad detektywistyczny zawierający obciążające informację o niewiernym małżonku. Wywiady te mogą zawierać bardzo szczegółowe informacje - włącznie z billingiem rozmów i podsłuchami rozmów. Nie oceniając moralnie tego typu postępowania - istotny jest również aspekt prawny takiego d...

więcej

Współwłasność - ułatwienie czy przeszkoda?

O współwłasności można mówić wówczas, gdy  własność tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.  Artykuł ten dotyczy wyłącznie współwłasności w częściach ułamkowych, pomija współwłasność łączną (to jest wspólność majątkową małżeńską i wspólność majątku wspólników spółki cywilnej).

Czy warto znieść współwłasność? Powyższe pytanie oraz zagadnienie będące ty...

więcej

Popularne artykuły

Alimenty na dziecko, obowiązek alimentacyjny rodzica względem pełnoletniego dziecka.

Obowiązek alimentacyjny względem dziecka spoczywa na obojgu rodziców. Art. 133 § 1 KRiO stanowi, że: „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka...

Cesja wierzytelności objętej bankowym tytułem egzekucyjnym (BTE) a zarzut przedawnienia roszczenia

Kilka słów o bankowym tytule egzekucyjnym Bankowy tytuł egzekucyjny (w skrócie BTE) to specjalny, pozasądowy tytuł egzekucyjny, stwierdzający istnienie wymagalnej wi...

Alimenty między małżonkami

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dają możliwość alimentacji między małżonkami. W oparciu o nie, strona, której nie przypisano wyłącznej winy za rozkład pożycia znajdująca się w ...

Ryzykowny najem pomieszczeń na automaty do gry po 1 kwietnia 2017 r.

Czy można przegrać na automatach nie zaczynając na nich gry? Już za dwa tygodnie prawdopodobieństwo takiej porażki znacząco wzrośnie.  1 kwietnia 2017 r. wchodzi bo...

Łatwiej wyegzekwować alimenty

Od 31 maja 2017 r. obowiązuje ustawa, która ma ułatwić egzekwowanie alimentów, a przede wszystkim zmotywować rodziców do płacenia alimentów na ...

Copyright © 2013 - 2017 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.