Radca prawny Grzegorz Kantecki, Warszawa
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Grzegorz KanteckiRadca prawny
(Od 2010)

Grzegorz Kantecki Kancelaria Radcy Prawnego
Otwarty na nowych klientów
ul. Aleja Przyjaciół 1 lok. 12, 00-565 Warszawa

Radca prawny Grzegorz Kantecki świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców oraz osób prywatnych. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej dużych podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie sporządzania, negocjowania i opiniowania umów handlowych oraz prowadzenia sporów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz w negocjowaniu polubownych porozumień. Grzegorz Kantecki jest także licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. Poprzez ciężką pracę, zaangażowanie i odpowiedzialność mecenas Kantecki zdobył zaufanie Klientów, którzy doceniają jego indywidualne i rzetelne podejście do każdej sprawy. On z kolei ceni Klientów i ich czas, dlatego jego priorytetem jest udzielanie konkretnych, praktycznych i przystępnych porad prawnych, przy zachowaniu najwyższych standardów. Jesteśmy przekonani, że Kancelarii uda się w pełni sprostać stawianym wymaganiom i przyczynić się do Państwa sukcesów.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie
Rekomendacje: Setki osób fizycznych oraz prawnych, w tym międzynarodowe koncerny - głównie z branży chemicznej oraz farmaceutycznej
Inne uwagi: Elastyczność, skrupulatność, terminowość

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 142 opinie

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
300,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00
10:00 - 17:00

Sprawy przeprowadzone

 • Nieruchomości (12)
  • Obsługa prawna przy sprzedaży ponad 10 ha nieruchomości na cele naukowe.
  • Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości
  • Postępowanie o zasiedzenie służebności
  • Zakwestionowanie warunków zabudowy inwestycyjnej
  • Reprezentacja w postępowaniu o zwrot kaucji z najmu i naprawienie szkody
  • Reprezentacja w postępowaniu o rozwiązanie najmu w trybie natychmiastowym
  • Reprezentacja w postępowaniu o rozgraniczenie nieruchomości
  • Reprezentacja w postępowaniu o zniesienie współwłasności
  • Pełne doradztwo prawne przy sprzedaży lub nabywaniu nieruchomości
  • Analizy i doradztwo przy zawieraniu umowy deweloperskiej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
  • Reprezentacja w postępowaniu o uchylenie uchwał spółdzielni mieszkaniowej
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (9)
  • Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego będącego dużym producentem farmaceutycznym i doprowadzenie w postępowaniu karnym do zasądzenia na jego rzecz kwoty 50.000 PLN tytułem nawiązki za wprowadzanie do obrotu podrobionych produktów leczniczych.
  • Doprowadzenie do umorzenia powództwa o zapłatę kary umownej w wysokości 200.000 PLN tytułem rzekomego naruszenia umowy inwestycyjnej przez głównego pomysłodawcę przedsięwzięcia biznesowego.
  • Postępowanie o zapłatę za wykonane prace remontowe
  • Prowadzenie szeregu windykacji wielomilionowych należności
  • Postępowanie o zwrot zadatku i zapłatę kary umownej
  • Wygrane w sporach z organizacjami konsumenckimi z zakresu uznania klauzul umownych za niedozwolone
  • Reprezentacja w postępowaniach związanych z nielegalną dystrybucją produktów leczniczych o wartości ponad 5.000.000 PLN.
  • Reprezentacja pokrzywdzonej spółki w postępowaniu odszkodowawczym za wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  • Negocjacje ugodowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (8)
  • Zakładanie, przekształcanie i likwidowanie spółek prawa handlowego
  • Przygotowanie planu i reprezentacja spółki w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Reprezentacja w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu.
  • Reprezentacja w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na handel równoległy środkiem ochrony roślin do obrotu.
  • Prowadzenie warsztatów i szkoleń na temat prawa umów handlowych oraz prawa pracy
  • Reprezentacja w postępowaniu odwoławczym od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
  • Doradztwo w pełnym zakresie dotyczącym działalności gospodarczej
  • Negocjacje ugodowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym
 • Inne (7)
  • Doprowadzenie do pozytywnego dla producenta zakończenia postępowania wyjaśniającego, prowadzonego przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Warszawie w sprawie umieszczania środka ochrony roślin w ilości mniejszej niż wskazana w zezwoleniu na wprowadzenie tego środka do obrotu wielkość opakowania.
  • Reprezentacja w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie nałożenia opłaty sankcyjnej w kwocie ponad 500.000 PLN
  • Wsparcie merytoryczne w trakcie prac nad stworzeniem portalu bezpiecznauprawa.org
  • Przygotowanie publikacji naukowej na temat ustawy o środkach ochrony roślin
  • Prowadzenie szkoleń policji oraz służb celnych na temat problematyki prawnej przemytu środków ochrony roślin
  • Reprezentacja w postępowaniu deportacyjnym
  • Reprezentacja w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy
 • Praca (7)
  • Sporządzenie opinii prawnej i prezentacji dotyczącej instytucji godzin nadliczbowych uregulowanej w prawie pracy.
  • Doradztwo prawne w zakresie rozwiązania stosunku pracy.
  • Projektowanie indywidualnych umów o pracę, o współpracy, kontraktów menedżerskich, o zakazie konkurencji, dobrych praktyk pracodawców, itp.
  • Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce.
  • Doświadczenie i wiedza wynikająca z reprezentacji Klientów w kilkudziesięciu sporach z zakresu prawa pracy
  • Reprezentacja pracodawcy w postępowaniu związanym ze świadectwem wykonywania pracy w szczególnym charakterze
  • Negocjacje ugodowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (6)
  • Reprezentacja założycieli w dwóch transakcjach, zakończonych porozumieniami kapitałowymi z funduszami private equity. Spółki objęte inwestycjami są liderami na rynku usług płatniczych oraz portfeli cyfrowych. Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmowała m. in. przygotowanie oraz wynegocjowanie ostatecznej treści korporacyjnej dokumentacji, stanowiącej podstawę zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Doradztwo prawne przy zawieraniu umowy najmu ponad 2.000 m2 biurowca.
  • Opiniowanie i negocjacje dużej umowy wdrożeniowej z zakresu IT.
  • Pełna obsługa prawna związana z zawieraniem umów handlowych
  • Sporządzenie umów dystrybucyjnych kolekcji artystycznych na rynek azjatycki
  • Doradztwo przy wymianie floty samochodowej
 • Majątek (5)
  • Reprezentacja w sprawie naprawienia wyrządzonej przez prokurenta szkody o znacznej wartości.
  • Przygotowanie wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika.
  • Przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji ZUS
  • Reprezentacja w postępowaniu o naprawienie szkody związanej ze sprzedażą podrobionych dzieł sztuki
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (5)
  • Przygotowanie przedsięwzięcia typu joint venture
  • Przygotowanie i przeprowadzenie przejęcia dużego podmiotu z sektora chemicznego.
  • Wprowadzenie strategicznego inwestora w postaci międzynarodowego funduszu inwestycyjnego do spółki kapitałowej z obszaru IT
  • Pełna obsługa związana z nabywaniem przedsiębiorstw
  • Reprezentacja wspólnika w postępowaniu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przez członka jej zarządu
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe (4)
  • Reprezentacja oskarżyciela posiłkowego będącego dużą firmą spedycyjną i doprowadzenie w postępowaniu karnym do zasądzenia na jego rzecz kwoty ponad 30.000 PLN tytułem pełnego naprawienia szkody za wyłudzenie usług transportowych.
  • Obrona w postępowaniu o zamianę kary ograniczenia wolności na więzienie
  • Obrona w postępowaniu o posiadanie narkotyków
  • Doprowadzenie do skazania i zasądzenia obowiązku naprawienia szkody z tytułu naruszenia praw własności przemysłowej
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (4)
  • Doprowadzenie do oddalenia roszczenia kolejnego byłego pracownika dużego koncernu farmaceutyczno-chemicznego o odszkodowanie w związku z rzekomym rozwiązaniem umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem. Tym razem głównym przedmiotem sporu była skuteczność zwolnienia lekarskiego, przedstawionego przez pracownika już po wręczeniu wypowiedzenia umowy o pracę.
  • Postępowanie w sprawie o zapłatę za nadgodziny
  • Przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę
  • Negocjacje ugodowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym
 • Własność intelektualna (4)
  • Reprezentacja poszkodowanego w sprawie wprowadzenia na rynek podrobionych środków ochrony roślin o wartości kilku milionów złotych.
  • Audyt umów licencyjnych i handlowych jednego z największych wydawnictw w Polsce
  • Przygotowanie zestawu umów na organizację wydarzeń oraz reklamy dla międzynarodowego holdingu farmaceutycznego
  • Obsługa prawna produkcji filmowej
 • Spadki i testamenty (3)
  • Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
  • Postępowanie o zachowek
  • Reprezentacja w postępowaniu o podważenie testamentu
 • Podatki (kontakty z urzędami) (3)
  • Sporządzenie wniosku o udzielenie interpretacji podatkowej
  • Postępowanie o zwrot nadpłaconego podatku dochodowego
  • Doradztwo z zakresu podatku VAT od transakcji zbycia nieruchomości
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego
  • Ubezwłasnowolnienie osoby pełnoletniej
  • Postępowanie o ustanowienie alimentów
 • Sprawy bankowe (3)
  • Doradztwo przy zawieraniu umów kredytowych lub pożyczek
  • Postępowanie o unieważnienie umowy kredytu nominowanego do franka
  • Postępowanie o unieważnienie umowy kredytu indeksowanego do franka
 • Sprawy ubezpieczeniowe (2)
  • Opiniowanie umów ubezpieczeniowych dużych spółek kapitałowych
  • Reprezentacja w postępowaniu o wypłatę odszkodowania w pełnej wysokości
 • Zamówienia Publiczne (1)
  • Audyt postępowań przetargowych prowadzony na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • RODO (1)
  • Sporządzenie pełnej dokumentacji z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Postępowanie przeciwko ubezpieczycielowi o naprawienie szkody

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Przestępstwa i wykroczenia

Publikacje zobacz wszystkie

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdze…

Zwolnienie z podatku dochodowego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

W wyniku działań Kancelarii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził w wyroku z dnia 19 kwietnia 2023 r. (sygn. akt: III SA/Wa 2955/22), uchylającym zaskarżoną interpretację indywidualną Dyrektora…

Zwolnienie z podatku dochodowego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

Na podstawie najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego ( wyrok z dnia 27 maja 2021 r., sygn. akt: II FSK 3420/18, wyrok z dnia 25 listopada 2021 r., sygn. akt: …

Kilka słów o uznaniu długu

Uznaniem długu jest oświadczenie dłużnika, że potwierdza istnienie określonej wierzytelności wobec niego, jest jej świadom. Oświadczenie takie dłużnik może złożyć: w sp…

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Wyczerpująca odpowiedź i pomoc

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybka i jasna odpowiedź okazała się pomocna. Polecam.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo gorąco polecam! Niejednokrotnie korzystaliśmy z pomocy prawnej pana Grzegorza. Zawsze szybkie i precyzyjne odpowiedzi, łatwy kontakt, życzliwe nastawienie do klienta. Wszystkie rady pomogły osiągnąć szybkie i rzetelne efekty.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Jako jedyny Pan Mecenas odpowiedział. Nie sądziłam, że sprawa schodów do balkonu może być tak skomplikowana, że nie można jej przynajmniej ogólnie rozstrzygnąć i podać wskazówek do dalszego działania. Niemniej, dziękuję za pewne wskazówki.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko i sprawnie odpowiada na zadane pytanie

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 1355)