Poradnik prawny - Spółki

Odpowiedzialność członków zarządu w razie niewypłacalności spółki

Odpowiedzialność członków zarządu w razie niewypłacalności spółki

Stanowisko członka zarządu spółki kapitałowej (czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej) nie tylko kojarzy się z sukcesem oraz wysokim wynagrodzeniem, ale przede wszystkim z odpowiedzialnością za powierzone mienie. W przypadku braku podstawowej wiedzy prawnej oraz ekonomicznej członek zarządu może nie tylko rozłożyć firmę na łopatki, ale przede wsz...

więcej
Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem, ponieważ właściciel całym swoim majątkiem odpowiada za działania czy też zaniechania swoje, jak i swoich pracowników. Gdy dodać do tego odpowiedzialność za szkodę wynikającą ze świadczonych usług, czy też sprzedanych produktów, ponoszoną na zasadach ryzyka, a nie winy, niebezpieczeństwo u...

więcej
Optymalizacja nieściągalnych wierzytelności

Optymalizacja nieściągalnych wierzytelności

Nieodzyskanie wynagrodzenia za wykonaną usługę zdarzyło się chyba każdemu przedsiębiorcy. Pomimo co raz lepszych narzędzi do weryfikacji kontrahentów nie można wszystkiego przewidzieć. Standardem jest zapłata dopiero po wykonanej pracy, co zawsze jest sytuacją ryzykowną. Pomijam fakt kosztów i trudności w postępowaniu windykacyjnym przed sądem. Najgorsze niestety jest to, że po wygranej sprawie może okaz...

więcej
Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległych odsetek lub rat należności głównej

Zasady zaliczania wpłat na poczet zaległych odsetek lub rat należności głównej

Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 451 kodeksu cywilnego („ kc ”), „dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. ...

więcej
Jak wystąpić ze spółki komandytowej?

Jak wystąpić ze spółki komandytowej?

Zastanawiasz się zapewne co temat tego wpisu ma wspólnego z tematyką mojego bloga? Otóż spółka komandytowa powstaje poprzez zawarcie umowy pomiędzy wspólnikami. Każdy ze wspólników wnosi do niej określony wkład i w ten sposób uzyskuje tzw. ogół praw i obowiązków w spółce. Skoro mamy do czynienia z umową to umowę tę można po prostu wypowiedzieć , ale o tym w jaki sposó...

więcej
Obowiązki, które na przedsiębiorców nakłada ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Obowiązki, które na przedsiębiorców nakłada ustawa o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Pierwszego sierpnia 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. W wielkim skrócie – to  taki akt prawny, który ma pomóc w zabezpieczeniu kraju przed różnymi zagrożeniami związanymi z wykorzystaniem Internetu.

Tym samym, siłą...

więcej
Czy można anulować rozwiązanie spółki?

Czy można anulować rozwiązanie spółki?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza w niektórych przypadkach zapobieżenie rozwiązaniu spółki z o.o. już po podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Wymaga to wszakże spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest niezłożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chodzi tutaj o wniosek składany już po zakończeniu procesu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatorów. Drugim zaś warunkiem jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wsp...

więcej
Jakie indywidualne prawa można przyznać wspólnikom?

Jakie indywidualne prawa można przyznać wspólnikom?

W doktrynie wskazuje się, że pojęcie szczególnych korzyści i obowiązków jest zbiorczym określeniem wszelkich dodatkowych uprawnień i nakazów, które mogą dotyczyć udziałowców spółek kapitałowych. W pojęciu tym mieszczą się, zatem indywidualne prawa i obowiązki, a także przywileje i obowiązki związane z udziałami lub akcjami. Szczególne korzyści i obowiązki stanowią przykład wyjątku od ogólnej zasady równości praw i obowiązk&oac..;.

więcej
Jak sfinansować zakup akcji przez spółkę?

Jak sfinansować zakup akcji przez spółkę?

Na pełną procedurę umożliwiającą finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia jej jednostek uczestnictwa składają się następujące etapy:

  1. utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel,
  2. ustalenie rynkowych warunków transakcji.
  3. sporządzenie przez zarząd spółki pisemnego sprawozdania zawierającego określone w kodeksie elementy,
  4. podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie,
  5. zawarcie umowy o finansowanie na...
więcej
Co oznacza zakaz zajmowania stanowisk w spółce?

Co oznacza zakaz zajmowania stanowisk w spółce?

W przypadku zakazu piastowania funkcji w organach spółki przede wszystkim należy rozróżnić dwie odrębne sytuacje. Pierwszą z nich jest zakaz pełnienia określonych funkcji w spółkach kapitałowych z mocy prawa, w przypadku skazania danej osoby za określone w przepisach KSH przestępstwa. Drugim jest orzeczenie zakazu zajmowania określonych stanowisk, w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo.

Pierwszy z zakazów wynika z art. 18 § 2 ksh i ma ...

więcej
Protokołowanie zgromadzeń wspólników

Protokołowanie zgromadzeń wspólników

W praktyce obrotu gospodarczego wyłoniło się wiele zagadnień związanych ze sporządzaniem protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

  • otwarcie walnego zgromadzenia – w przypadku spółki akcyjnej walne zgromadzenie wymaga jego formalnego otwarcia przez jedną z osób wskazanych w art. 409 §1 k.s.h., bądź w statucie spółki. Niemożność otwarcia zgromadzenia wobec nieobecności osób do ...
więcej
Czym grozi brak absolutorium?

Czym grozi brak absolutorium?

Brak absolutorium (niegdyś nazywanego skwitowaniem) niesie za sobą nie tylko konsekwencje natury wewnątrzkorporacyjnej. Częstokroć jest sygnałem dla wspólników lub innych uprawnionych organów, aby osobę której nie udzielono absolutorium odwołać z zajmowanego stanowiska. Co ważne, skwitowanie traktowane jest jak zwolnienie danej osoby z długu względem spółki.

W przypadku zatem udzielenia absolutorium spółka nie może domagać się od członka...

więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka rady nadzorczej

Odpowiedzialność odszkodowawcza członka rady nadzorczej

Członek rady nadzorczej spółki z o.o. nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli, tak jak to ma miejsce w przypadku członków zarządu. Nie oznacza to wszakże, iż osoba taka jest całkowicie wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec spółki.

Mianowicie, odpowiada ona względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba...

więcej
Niezgodna z prawem uchwała wspólników spółki  z o.o.

Niezgodna z prawem uchwała wspólników spółki z o.o.

Kodeks spółek handlowych rozróżnia dwie instytucje prawne pozwalajace na wyeliminowanie wadliwej uchwały wspólników spółki z o.o. Są nimi powództwa składane w przedmiocie:
  • uchylenia uchwały - jest ono właściwe w przypadku, gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika,
  • stwierdzen...
więcej
Jakie umocowanie posiada prokurent w spółce?

Jakie umocowanie posiada prokurent w spółce?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowy charakter przejawia się przede wszystkim w znacznie większych kompetencjach prokurenta w porównaniu z pełnomocnikiem spółki. Jego umocowanie odnosi się do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spółki. Wyjątek stanowią czynności zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości spółki.

Prokurent z mo...

więcej
Obsługa prawna przedsiębiorców (firm) – komu jest potrzebna i dlaczego warto ją mieć?

Obsługa prawna przedsiębiorców (firm) – komu jest potrzebna i dlaczego warto ją mieć?

Prowadzenie własnego biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem. Własna działalność gospodarcza jest mieczem obosiecznym, który może albo pomóc osiągnąć nam sukces zawodowy i finansowy albo zniweczyć nasze plany i marzenia. Ryzyko prowadzenia własnego biznesu nie sprowadza się jednak tylko do zapewnienia płynności finansowej i pozyskiwania nowych klientów. Każdy przedsiębiorca funkcjonuje w gęstej pajęczej sieci prawa, która go spowija i nie...

więcej
Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Rozwiązanie umowy najmu na czas określony

Wiele osób zawierając umowę najmu na czas określony (oznaczony) nie zdaje sobie sprawy z tego, że  w przypadku takiej umowy, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem tylko w wypadkach określonych w umowie.

Tym samym, aby nie było wątpliwości kiedy można taką umowę wypowiedzieć to powinny być w niej wprost wskazane przypadki , kiedy można skorzystać z takiego uprawnienia. „...

więcej
Wypowiedzenie umowy o współpracy

Wypowiedzenie umowy o współpracy

Co to jest umowa o współpracy?

Najczęściej określenie „ umowa o współpracy ” pojawia się w obrocie gospodarczym na linii  przedsiębiorca – przedsiębiorca (b2b) . Zwyczajowo nazywa się tak umowy, które cechują się zamiarem dłuższego wykonywania jakiejś usługi na rzecz danego podmiotu, co wiąże się też z koniecznością współdziałania ze strony podmio...

więcej
Pamiątka z przeszłości

Pamiątka z przeszłości

 

W dniu 19 września 1922 r. w Warszawie grono kilkudziesięciu nobliwych osób założyło Spółkę Akcyjną ZPR, która w krótkim czasie intensywnie rozwinęła działalność na terenie całej Polski, nabywając przy tym na własność kilka nieruchomości. Jednakże w połowie lat trzydziestych interes już tak dobrze nie szedł, a w 1938 r. sąd ogłosił upadłość spółki. Do momentu wybuchu wojny sprzedano wszystkie nieruchomości poza placem w obecnym centrum L...

więcej
Czy ZUS to nie MUS?

Czy ZUS to nie MUS?

Coraz częściej osoby zainteresowane rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pytają mnie czy jest to sposób na ominięcie obowiązku płacenia składek ZUS. Takie informacje można znaleźć w internecie. Czy informacje te są prawdziwe? Odpowiedź brzmi: co do zasady tak, jeżeli nie będziesz, drogi przedsiębiorco, jedynym wspólnikiem sp. z o. o.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy o systemie ubezpi...

więcej

Popularne artykuły

Pozbawienie władzy rodzicielskiej

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony trudnemu tematowi. Postaram się go przedstawić w prosty i rzeczowy sposob, poparty przykładami  tak, by zobrazować sytuacje, w których do pozbawieni...

Jak egzekwować kontakty rodzica z dzieckiem?

Zdarzają się sytuacje, kiedy mimo uregulowania sądowego kontaktów z dzieckiem rodzic, z którym dziecko nie przebywa na stałe, ich nie wykonuje, a więc przykładowo nie przyjeżdża...

Uchylenie alimentów... wstecz ???

W tym wpisie chciałabym pokrótce przedstawić dwie kwestie: 1. podstawy zniesienia obowiązku alimentacyjnego oraz 2. zniesienie tego obowiązku z datą wsteczną. Przed przeczyt...

Zakaz kontaktów z dzieckiem czy ich ograniczenie ?

W dzisiejszym wpisie przedstawię dwa zagadnienia: a) ograniczenie utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem, b) zakaz utrzymywania kontaktów rodzi...

Przyjąć czy odrzucić spadek ?

Jakiś czas temu umieściłam artykuł odnoszący się do pierwszego kroku , który należy poczynić, aby uregulować sprawy spadkowe. Zawarłam tam ważną informację odnośnie tego, że stwier...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.