Poradnik prawny

W wypadku braku odpowiedniego dostępu do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o to, aby właściciel nieruchomości sąsiedniej ustanowił dla niego za wynagrodzeniem potrzebną służebność drogi koniecznej. Drogę konieczną można ustanowić w umowie między właścicielem nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości przez którą ma biec droga konieczna. Jednak najczęściej służebności...

więcej

Przesłankami uzyskania rozwodu w prawie polskim są zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków, zatem jeżeli jeden z małżonków wystąpi z pozwem wnosząc o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a drugi przychyli się do tego stanowiska, rozwód będzie orzeczony z takimi skutkami, jak gdyby żaden z małżonk&...

więcej

Dobre przygotowanie się do rozprawy stanowi nie lada wyzwanie dla osoby niekorzystającej z pomocy radcy prawnego lub adwokata, nie zajmującej się na co dzień kwestiami prawnymi. Nie oznacza to oczywiście, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania.

Przed rozprawą najlepiej przejrzeć całe akta sprawy znajdujące się w sądzie , aby upewnić się, że znany jest nam całościowy stan faktyczny sprawy oraz czy druga strona nie złożyła pism, z kt&oac..;.

więcej

Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa


„Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy <  (lub Sejmiku Województwa) z dnia  <data>  Nr  <nr uchwały np. XIV/70/2011>

więcej

Z dniem 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zmieniła m.in. zasady orzekania przez sąd w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dotyczy to zarówno rozwodzących się rodziców jak również rodziców, którzy co prawda nie są rozwiedzeni lecz żyją w rozłączeniu (najczęściej w odrębnych mieszkaniach).

Omówię jak ta sytuacja wygląda po nowelizacji bez odnoszeni...

więcej

Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

Wpis do Rejestru Dłużników prowadzony przez Biura Informacji Gospodarczej może naruszać dobra osobiste osoby wpisanej. Osoba wpisana musi jednak pozywając Biuro  wykazać fakt naruszenia konkretnego dobra osobistego i wskazać na przejawy tego naruszenia.  Co prawda nie można wykluczyć naruszenia dóbr osobistych przez samo wpisanie informacji gospodarczej do rejestru, to jednak obowiąze...

więcej

1. Przesłankami odroczenia

Przesłankami odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest:

  1. choroba psychiczna uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  2. inna ciężka choroba uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  3. wystąpienie wobec skazanego lub jego rodziny ciężkich skutków,
  4. ciąża,
  5. samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem

 

2. Okres na j...

więcej
Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie:
  1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka),
  2. Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków),
  3. Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożyci...
więcej

Odpowiedź: Jeżeli w ramach wykonanego świadczenia ma nastąpić przeniesienie na wydawcę książki majątkowych praw autorskich, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.

Zasada wyrażona w art 65 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c., stanowi , aby w umowach  badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy.  Dlatego należy przede wszystkim...

więcej

Co robić w przypadku, w którym wynająłeś komuś lokal mieszkalny, a lokator przestał  płacić Ci czynsz lub inne opłaty za lokal?

 

Taki stan, jaki został opisany w powyższym pytaniu, kwalifikuje się do tego, aby lokatorowi rozwiązać umowę najmu lokalu. Jest to jeden z przypadków opisanych w ustawie z dnia 21...

więcej

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jaka jest różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art . 6 ust. 1 tej ustawy zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,...

więcej

W przypadku nieprawidłowo wykonanego zabiegu stomatologicznego możemy dochodzić m.in. zwrotu poniesionych kosztów nieprawidłowej usługi, zwrotu kosztów leczenia i poprawienia źle wykonanego zabiegu oraz zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne. Możliwość dochodzenia innych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Poniżej znajdziecie Państwo przykład sprawy rozstrzygniętej przez Sąd Ap...

więcej

W dobie powszechnego dostępu do internetu oraz powszechności fotografii cyfrowej, często osoby fotografujące zapominają o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zdarza się, że domorosły fotograf-amator portrecista, ale nierzadko również profesjonalista, nie zamartwia się takimi sprawami jak prawo do wizerunku osoby fotografowanej. Uznaje na ogół, że jeśli model lub modelka zezwala na wykonanie zdjęcia oznacza to też, że wyraża zgodę na...

więcej

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I Instancji niezadowolona strona może podjąć kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. Osoby nie zajmujące się profesjonalnie sprawami prawnymi zastanawiają się, jakie pismo powinno zostać złożone i jak je zatytułować.

Należy pamiętać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej lub karnej przysługuje ...

więcej

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji, ale także renta wypłacana na podstawie art. 444 § 2 k.c. przez szpital (klinikę).

Żądanie renty na tej podstawie znajduje uza...

więcej

W dniu dzisiejszym  wchodzą w życie  nowe przepisy dot.międzynarodowych spraw spadkowych. Zmiany te maja istotne znaczenie  dla  tych obywateli  polskich i i ich rodzin, którzy  wyjechali z Polski i zmienili swoje miejsce zwykłego pobytu  na inne państwo członkowskie UE.

Od 17 sierpnia 2015 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie  jurysdykcji...

więcej

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwest...

więcej

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu.

Z mocy prawa do czasu pracy wlicza się tylko szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia takie przeprowadzane po godzinach pracy lub w dniu wolnym mogą spowodować pr...

więcej

 

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1 (uwagi ogólne – jakie są możliwości rozwiązania umowy?)

 

Jeżeli jesteś osobą wynajmującą lokal mieszkalny innej osobie, zapewne znasz regulację  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ...

więcej

Z Nowym Rokiem postanowiliśmy rozpocząć na naszym blogu cykl artykułów przybliżających Wam aspekty prawne codziennych spraw każdego z nas.

W pierwszej kolejności omówię kilka praktycznych kwestii związanych z najmem lokali mieszkalnych. Jesteś właścicielem lokalu, który nie jest Ci potrzebny do zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych? Chciałbyś na nim trochę zarobić? Jak? Oczywiście wynaj...

więcej

Popularne artykuły

Emerytura cywilna obok emerytury wojskowej

Sąd Najwyższy otworzył drogę wojskowym, którzy służbę rozpoczęli  przed 1 stycznia 1999 r.  do uzyskiwania  dwóch świadczeń emerytalnych . Może się oka...

Jak i kiedy można odzyskać prawo jazdy po wyroku w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – w niektórych przypadkach kierowcy muszą poddać się obligatoryjnemu badaniu psychologicznemu m.in. ci wobec któr...

ALIENACJA RODZICIELSKA – CZY MEDIACJA MOŻE POMÓC?

Alienacja rodzicielska to bardzo poważny problem wychowawczy, który dziecku fundują najbliżsi – mama i tata – a dokładniej, jedno z nich – i może skutkować u dziecka ...

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie budowy

Deweloperzy różnie tłumaczą problemy z terminowością z wydaniem lokalu mieszkalnego. Między innymi powołują się na niekorzystne warunki pogodowe. Nabywca lokalu powinien pamiętać ...

Numer BDO – rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami

Z uwagi na zmianę ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach od 25 lipca 2018 r. zdecydowana większość przedsiębiorców, m.in. branży sam...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.