Poradnik prawny

Masz już pomysł na biznes? Zastanawiasz się w jaki sposób pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój Twojej firmy? A może jesteś twórcą wyjątkowego logo Twojej firmy lub autorem unikalnego wzoru przemysłowego? Zastanawiasz się w jaki sposób wykorzystać majątkowe prawa autorskie do pozyskania atrakcyjnego Inwestora?

więcej

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta. Ustawa wprowadza szereg zmian i nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony praw konsumentów przy umowach zawieranych na odległość.

Jedną z głównych zmian, jakie niesie za sobą ustawa o prawach konsumenta, oprócz nowych o...

więcej

Myślę, że wielu z Państwa spotkało się z sytuacją, w której pracodawca, chcąc zabezpieczyć tajemnice swojego przedsiębiorstwa, technologie czy swoje "know-how" zawiera z pracownikiem po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy o pracę dodatkową umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy - zwaną potocznie "klauzulą konkurencyjną". Umowa ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie...

więcej

Może Pani wystąpić z powództwem o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,syn do czsu, kiedy żyje jego ojciec nie jest dłużnikiem. W razie śmierci ojca syn moze w ciągu pół roku odrzucić spadek lub jeszcze za życia ojca zawrzeć z nim umowę u notariusza o zrzeczeniu się dziedziczenia po ojcu.

W wypadku braku odpowiedniego dostępu do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o to, aby właściciel nieruchomości sąsiedniej ustanowił dla niego za wynagrodzeniem potrzebną służebność drogi koniecznej. Drogę konieczną można ustanowić w umowie między właścicielem nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości przez którą ma biec droga konieczna. Jednak najczęściej służebności...

więcej

Przesłankami uzyskania rozwodu w prawie polskim są zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków, zatem jeżeli jeden z małżonków wystąpi z pozwem wnosząc o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a drugi przychyli się do tego stanowiska, rozwód będzie orzeczony z takimi skutkami, jak gdyby żaden z małżonk&...

więcej

Dobre przygotowanie się do rozprawy stanowi nie lada wyzwanie dla osoby niekorzystającej z pomocy radcy prawnego lub adwokata, nie zajmującej się na co dzień kwestiami prawnymi. Nie oznacza to oczywiście, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania.

Przed rozprawą najlepiej przejrzeć całe akta sprawy znajdujące się w sądzie , aby upewnić się, że znany jest nam całościowy stan faktyczny sprawy oraz czy druga strona nie złożyła pism, z kt&oac..;.

więcej

Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa


„Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy <  (lub Sejmiku Województwa) z dnia  <data>  Nr  <nr uchwały np. XIV/70/2011>

więcej

Z dniem 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zmieniła m.in. zasady orzekania przez sąd w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dotyczy to zarówno rozwodzących się rodziców jak również rodziców, którzy co prawda nie są rozwiedzeni lecz żyją w rozłączeniu (najczęściej w odrębnych mieszkaniach).

Omówię jak ta sytuacja wygląda po nowelizacji bez odnoszeni...

więcej

Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

Wpis do Rejestru Dłużników prowadzony przez Biura Informacji Gospodarczej może naruszać dobra osobiste osoby wpisanej. Osoba wpisana musi jednak pozywając Biuro  wykazać fakt naruszenia konkretnego dobra osobistego i wskazać na przejawy tego naruszenia.  Co prawda nie można wykluczyć naruszenia dóbr osobistych przez samo wpisanie informacji gospodarczej do rejestru, to jednak obowiąze...

więcej

1. Przesłankami odroczenia

Przesłankami odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest:

  1. choroba psychiczna uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  2. inna ciężka choroba uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  3. wystąpienie wobec skazanego lub jego rodziny ciężkich skutków,
  4. ciąża,
  5. samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem

 

2. Okres na j...

więcej
Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie:
  1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka),
  2. Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków),
  3. Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożyci...
więcej

Odpowiedź: Jeżeli w ramach wykonanego świadczenia ma nastąpić przeniesienie na wydawcę książki majątkowych praw autorskich, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.

Zasada wyrażona w art 65 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c., stanowi , aby w umowach  badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy.  Dlatego należy przede wszystkim...

więcej

Co robić w przypadku, w którym wynająłeś komuś lokal mieszkalny, a lokator przestał  płacić Ci czynsz lub inne opłaty za lokal?

 

Taki stan, jaki został opisany w powyższym pytaniu, kwalifikuje się do tego, aby lokatorowi rozwiązać umowę najmu lokalu. Jest to jeden z przypadków opisanych w ustawie z dnia 21...

więcej

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jaka jest różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art . 6 ust. 1 tej ustawy zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,...

więcej

W przypadku nieprawidłowo wykonanego zabiegu stomatologicznego możemy dochodzić m.in. zwrotu poniesionych kosztów nieprawidłowej usługi, zwrotu kosztów leczenia i poprawienia źle wykonanego zabiegu oraz zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne. Możliwość dochodzenia innych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Poniżej znajdziecie Państwo przykład sprawy rozstrzygniętej przez Sąd Ap...

więcej

W dobie powszechnego dostępu do internetu oraz powszechności fotografii cyfrowej, często osoby fotografujące zapominają o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zdarza się, że domorosły fotograf-amator portrecista, ale nierzadko również profesjonalista, nie zamartwia się takimi sprawami jak prawo do wizerunku osoby fotografowanej. Uznaje na ogół, że jeśli model lub modelka zezwala na wykonanie zdjęcia oznacza to też, że wyraża zgodę na...

więcej

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I Instancji niezadowolona strona może podjąć kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. Osoby nie zajmujące się profesjonalnie sprawami prawnymi zastanawiają się, jakie pismo powinno zostać złożone i jak je zatytułować.

Należy pamiętać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej lub karnej przysługuje ...

więcej

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji, ale także renta wypłacana na podstawie art. 444 § 2 k.c. przez szpital (klinikę).

Żądanie renty na tej podstawie znajduje uza...

więcej

W dniu dzisiejszym  wchodzą w życie  nowe przepisy dot.międzynarodowych spraw spadkowych. Zmiany te maja istotne znaczenie  dla  tych obywateli  polskich i i ich rodzin, którzy  wyjechali z Polski i zmienili swoje miejsce zwykłego pobytu  na inne państwo członkowskie UE.

Od 17 sierpnia 2015 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie  jurysdykcji...

więcej

Popularne artykuły

Czy można "wycofać zarzuty" w sprawie karnej?

Nierzadko zdarza się, że Klienci, którzy złożyli na Policji bądź w Prokuraturze zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, z różnych przyczyn zmieniają zdanie i zwracają się do Kancel...

Jak podważyć testament notarialny?

Testament notarialny jest jedną z form w jakiej spadkodawca może rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci. Pomimo, iż ta forma sporządzenia testamentu wydaje się najpewniejsza (bowiem zosta...

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste - drastyczne podwyżki

Grudzień to nie tylko zbliżający się koniec roku, ale także czas podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste. Dla niektórych informacja o nowej opłacie może okazać się druzgocąca, bowiem opła...

Zawód Radcy Prawnego a Adwokata

Często spotykam się z pytaniem o różnicę pomiędzy zawodem Adwokata a zawodem Radcy prawnego. Osoby poszukujące pomocy prawnej, a nie posiadające wiedzy prawniczej, nie dostrzegają r&oacut...

Pułapki umowy na przykładzie umowy o pozycjonowanie

Pułapki umowy na przykładzie umowy o pozycjonowanie Pozycjonowanie zyskuje coraz bardziej na popularności. Coraz więcej firm nie tylko korzysta z tego rodzaju usług, ale tak...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.