Poradnik prawny

Prawo administracyjne materialne - orzecznictwo

—Orzeczenie WSA 02.06.2015 r. w zakrsie OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI BUDOWLANEJ
 
Organ nie może z góry założyć , iż skoro inwestycja spełnia normy wynikające z przepisów warunków technicznych, w tym dotyczące dotyczące nasłonecznienia, to sąsiednie nieruchomości nie znajdują się w jej obszarze oddziaływania. Właściciele nieruchomości sąsiadujących z obiektem, który poprzez swoje gabaryty i położenie względe...
więcej

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej – zasady ogólne

Spółka jawna posiada podmiotowość prawną, pomimo iż nie jest osobą prawną (tak jak spółka z o.o. lub akcyjna). Spółka jawna ma zdolność do zaciągania zobowiązań oraz jest podmiotem praw i obowiązków. W związku z powyższym ma możliwość bycia właścicielem majątku a wierzyciele mogą zaspokajać się z bezpośrednio z jej zasobów majątkowych.

Wspólnicy spółki jawnej zaciągając zobowiązania w imieniu spółki powinni zdawać sobie s...

więcej

Zwrot VAT a czynności sprawdzające.

We wrześniu 2015 r. mierzyliśmy się z tematem postępowania jednego z Urzędów Skarbowych. Co więcej, postępowania zgodnego z literą prawa, ale co najmniej krzywdzącego podatnika. Chodzi o popularny temat wstrzymania zwrotu podatku VAT, w sytuacji wszczęcia czynności sprawdzających co zasadności tego zwrotu. I wszystko mogłoby być dobrze, gdyby czynności sprawdzające, bez formalnego wszczęcia kontroli, ani jakiejkolwiek decyzji ustalającej wymiar ...

więcej

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest dokumentem prywatnym.

W trakcie rozwoju projektu elektrowni wiatrowych wymagane jest uzyskanie szeregu decyzji administracyjnych. Jednym z zasadniczych etapów rozwoju projektu jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W zdecydowanej większości przypadków jej wydanie jest poprzedzone sporządzeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport ten decyduje o kształcie i rozmiarach projektu. W szczególności wskazuje, które z planowanych siłowni sp...

więcej

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia.

Prawo gwarantuje powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko, zgodnie z  art.183(2) k.p., który stanowi, że  pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu...

więcej

Zachowek - co to takiego?

Zachowek to prawo do otrzymania po zmarłym określonej wartości jego majątku. Nie przysługuje ono oczywiście każdemu, ale tylko osobom wskazanym w art. 991 kodeksu cywilnego. W tym zamkniętym katalogu mieszczą się: zstępni zmarłego (tj. dzieci, wnuki itd.), małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani z ustawy do dziedziczenia po zmarłym.

Przykład: Pan Jan Nowak zmarł. Pozostawił żonę i jednego syna, którzy zgodnie z u...

więcej

Choć pomoc biegłego kosztuje, nie warto z niej rezygnować

Kodeks spółek handlowych pozwala aportować 
do spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej akcje notowane na giełdzie po wartości równej ich średniej cenie ważonej z ostatnich sześciu miesięcy. 
Mało kto jednak wie, jak tę średnią cenę ważoną wyliczyć – zauważają prawnicy.

Akcje, zarówno te notowane na rynkach regulowanych, jak i te nienotowane, mogą być wnoszone do spółek handlowych w postaci wkładu niepieniężnego (aport). Zasadą jest, że...

więcej

Korzystny wehikuł dla biznesu

FIRMA | Prowadząc niemal każdą działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, można zaobserwować, że im większy ma się wpływ na prowadzony interes, tym większe ponosi się ryzyko w przypadku jego niepowodzenia. Są jednak odstępstwa od tej zasady.

Przechodząc do przykładów – wspólnik spółki z ogranic...

więcej

Zmiany w umowach o pracę na czas określony.

      W dniu 22.02.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmieniono m.in. przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony. Obecnie umowę o pracę na czas określony, bądź umowy na czas określony nie można zawrzeć na okres dłuższy niż 33 miesiące, zaś ich liczba nie może przekraczać trzech, pomiędzy tymi samymi stronami. W przypadku, gdy umowę na czas określony zawarto na czas dłuższy niż 33 miesiące lub liczba...

więcej

Zakaz spożywania napojów alkoholowych

Zakaz spożywania napojów alkoholowych można podzielić na zakaz o charakterze ogólnym (zakazem tym objęte są wszystkie wskazane w ustawie miejsca) oraz zakaz obejmujący swym działaniem jedynie obszar gminy, która w drodze odpowiedniej uchwały ustanowiła zakaz spożywania napojów alkoholowych na danym obszarze.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży, podaw...

więcej

KIEDY SĄD OPIEKUŃCZY POZBAWI RODZICA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

W przypadku, gdy władza rodzicielska rodziców nad dziećmi jest wykonywana prawidłowo nie podlega żadnej kontroli ze strony sądu opiekuńczego. Sytuacja zmienia się, gdy rodzice lub jeden z rodziców nie wykonują tej władzy lub wykonują ją wadliwie – sąd opiekuńczy może podjąć stosowne kroki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.r.o Jeżeli władza rodzicielska nie może być ...

więcej

Jak starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, zatem nie został osadzony w zakładzie karnym. Jeśli otrzymaliśmy już wezwanie do stawienia się z Zakładzie karnym (Areszcie śledczym) należy – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Ponie...

więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Jesienią zeszłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących spadkobrania, która zasadniczo ograniczyła odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe. Pomimo kilku miesięcy obowiązywania nowych przepisów warto przypomnieć nowe reguły, gdyż nie wszystkim są one dobrze znane.

Bardzo często otrzymując spadek nie pamiętamy, że w jego skład wchodzą nie tylko prawa ale i często zobowiązania. Czasami zobowiązania przewyższają aktywa spadku i ...

więcej

ZMIANY W UMOWACH O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY – 22.02.16

Już niedługo wejdzie w życie nowelizacja przepisów Kodeksu pracy dotyczących m.in. zmiany w umowach o pracę na czas określony. Co się zmieni, jakie będą konsekwencje noweli? O tym poniżej.

 

Główne zmiany w umowach o pracę na czas określony:

  1. ...
więcej

Zawieszenie wykonania kary

W polskim ustawodawstwie istnieje pewna furtka, którą osoby skazane, mogą wykorzystać do zawieszenia wykonania kary, jednak nie jest to wyjście dla każdego i w każdej sprawie, muszą być spełnione bardzo konkretne warunki aby można było skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania prawnego.

cały artykuł na blogu kancelarii: 

więcej

Wypadek w pracy? Uzyskaj odszkodowanie.

Chyba większość z nas znała lub zna osobę która doznała uszczerbku na zdrowiu w pracy podczas wykonywania służbowych czynności. Wówczas każdemu pracownikowi należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowania regulowana jest ustawą i wynoszą odpowiednio:

645 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

więcej

Kiedy można starać się o alimenty za okres miniony?

Na rodzicu względem dziecka ciąży  obowiązek alimentacyjny . W przypadku więc gdy nie będzie on tego obowiązku należycie realizował, nie dostarczając np. wystarczających środków na usprawiedliwione potrzeby swojego syna lub córki, w każdej chwili możliwe jest wyst...

więcej

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym

Sąd w wyroku rozwodowym powinien orzec m.in. o rozwiązaniu małżeństwa, który małżonek ponosi ewentualną winę za rozkład pożycia oraz o sprawowaniu  władzy rodzicielskiej  nad wspólnym małoletnim dzieckiem. W pewnych okolicznościach będzie m...

więcej

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny od 22 lutego 2016

Od dnia 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy kodeksu pracy dotyczące rodzajów umów o pracę i zasad ich zawierania. Po nowelizacji obowiązywać będą inne zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. 

więcej

Popularne artykuły

Ugoda mediacyjna na alimenty w związku z 500 plus

Ugoda zamiast wyroku, Mediator zamiast Sądu. Osoby samotnie wychowujące dzieci , które ubiegają się o świadczenie „500 plus”, wkrótce będą musiały dopełni...

Rozwód z orzekaniem o winie - konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje Bardzo często klienci pytają mnie czy warto decydować się na  rozwód z orzeczeniem o winie . Ciężko mi odpowiedzi...

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego.

Jeśli chodzi o kwestię rozporządzania gospodarstwem rolnym za życia rolnika to zasadniczo może one przybrać kilka form. Najprostszą z nich jest oczywiście sprzedaż, gdzie w zamian za przeniesien...

Szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny – na kim spoczywa obowiązek naprawienia szkody?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzo...

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od nakazu zapłaty wydanego w upominawczym postępowaniu sądowym przysługuje sprzeciw do sądu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia pozwanemu. Pozwany po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty ma ...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.