Poradnik prawny

porada dlas klientki ze Słupcy - rozdzielnośc majątkowa, odrzuceie spadku

Może Pani wystąpić z powództwem o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej,syn do czsu, kiedy żyje jego ojciec nie jest dłużnikiem. W razie śmierci ojca syn moze w ciągu pół roku odrzucić spadek lub jeszcze za życia ojca zawrzeć z nim umowę u notariusza o zrzeczeniu się dziedziczenia po ojcu.

służebność drogi koniecznej

W wypadku braku odpowiedniego dostępu do drogi publicznej właścicielowi nieruchomości przysługuje roszczenie o to, aby właściciel nieruchomości sąsiedniej ustanowił dla niego za wynagrodzeniem potrzebną służebność drogi koniecznej. Drogę konieczną można ustanowić w umowie między właścicielem nieruchomości, która nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej i właścicielem nieruchomości przez którą ma biec droga konieczna. Jednak najczęściej służebności...

więcej

Rozwód z winy małżonka - jak napisać pozew rozwodowy?

Przesłankami uzyskania rozwodu w prawie polskim są zupełny i trwały rozkład pożycia. Orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Sąd zaniecha orzekania o winie tylko na zgodne żądanie małżonków, zatem jeżeli jeden z małżonków wystąpi z pozwem wnosząc o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a drugi przychyli się do tego stanowiska, rozwód będzie orzeczony z takimi skutkami, jak gdyby żaden z małżonk&...

więcej

Jak się przygotować do rozprawy?

Dobre przygotowanie się do rozprawy stanowi nie lada wyzwanie dla osoby niekorzystającej z pomocy radcy prawnego lub adwokata, nie zajmującej się na co dzień kwestiami prawnymi. Nie oznacza to oczywiście, że jest to zadanie niemożliwe do wykonania.

Przed rozprawą najlepiej przejrzeć całe akta sprawy znajdujące się w sądzie , aby upewnić się, że znany jest nam całościowy stan faktyczny sprawy oraz czy druga strona nie złożyła pism, z kt&oac..;.

więcej

jak skarżyć uchwałę rady gminy lub Sejmiku Województwa

Wezwanie Rady Gminy (lub Sejmiku Województwa) do usunięcia naruszenia prawa


„Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) wzywam do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy <  (lub Sejmiku Województwa) z dnia  <data>  Nr  <nr uchwały np. XIV/70/2011>

więcej

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem po nowemu.

Z dniem 29 sierpnia 2015 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zmieniła m.in. zasady orzekania przez sąd w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Dotyczy to zarówno rozwodzących się rodziców jak również rodziców, którzy co prawda nie są rozwiedzeni lecz żyją w rozłączeniu (najczęściej w odrębnych mieszkaniach).

Omówię jak ta sytuacja wygląda po nowelizacji bez odnoszeni...

więcej

Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

Wpis do rejestru dłużników a naruszenie dóbr osobistych

Wpis do Rejestru Dłużników prowadzony przez Biura Informacji Gospodarczej może naruszać dobra osobiste osoby wpisanej. Osoba wpisana musi jednak pozywając Biuro  wykazać fakt naruszenia konkretnego dobra osobistego i wskazać na przejawy tego naruszenia.  Co prawda nie można wykluczyć naruszenia dóbr osobistych przez samo wpisanie informacji gospodarczej do rejestru, to jednak obowiąze...

więcej

ODROCZENIE I ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY

1. Przesłankami odroczenia

Przesłankami odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest:

  1. choroba psychiczna uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  2. inna ciężka choroba uniemożliwiającej wykonywanie kary,
  3. wystąpienie wobec skazanego lub jego rodziny ciężkich skutków,
  4. ciąża,
  5. samotne sprawowanie opieki nad dzieckiem

 

2. Okres na j...

więcej

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy byłymi małżonkami

Alimentów od byłego współmałżonka może domagać się wyłącznie:
  1. Małżonek niewinny rozkładowi pożycia małżeńskiego (rozwód nastąpił z winy drugiego małżonka),
  2. Małżonek współwinny rozkładowi pożycia (rozwód nastąpił z winy obojga małżonków),
  3. Jeden z małżonków wobec, których sąd na ich żądanie zaniechał orzekania o winie rozkładu pożyci...
więcej

Jak zawierać umowę z przeniesiemn praw autorskich ?

Odpowiedź: Jeżeli w ramach wykonanego świadczenia ma nastąpić przeniesienie na wydawcę książki majątkowych praw autorskich, konieczne jest sporządzenie pisemnej umowy o przeniesienie praw autorskich.

Zasada wyrażona w art 65 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) - dalej k.c., stanowi , aby w umowach  badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy.  Dlatego należy przede wszystkim...

więcej

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.2 (co robić jak lokator nie płaci nam umówionego czynszu)

Co robić w przypadku, w którym wynająłeś komuś lokal mieszkalny, a lokator przestał  płacić Ci czynsz lub inne opłaty za lokal?

 

Taki stan, jaki został opisany w powyższym pytaniu, kwalifikuje się do tego, aby lokatorowi rozwiązać umowę najmu lokalu. Jest to jeden z przypadków opisanych w ustawie z dnia 21...

więcej

RADCA PRAWNY A ADWOKAT

Zapewne wielu z Państwa zastanawiało się, jaka jest różnica pomiędzy zawodem radcy prawnego a adwokata.

Wykonywanie zawodu radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Zgodnie z art . 6 ust. 1 tej ustawy zawód radcy prawnego polega na świadczeniu pomocy prawnej,...

więcej

ROSZCZENIA ZA WADLIWIE WYKONANĄ USŁUGĘ STOMATOLOGICZNĄ

W przypadku nieprawidłowo wykonanego zabiegu stomatologicznego możemy dochodzić m.in. zwrotu poniesionych kosztów nieprawidłowej usługi, zwrotu kosztów leczenia i poprawienia źle wykonanego zabiegu oraz zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne i fizyczne. Możliwość dochodzenia innych roszczeń zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Poniżej znajdziecie Państwo przykład sprawy rozstrzygniętej przez Sąd Ap...

więcej

Prawo do wizerunku osoby fotografowanej

W dobie powszechnego dostępu do internetu oraz powszechności fotografii cyfrowej, często osoby fotografujące zapominają o obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Zdarza się, że domorosły fotograf-amator portrecista, ale nierzadko również profesjonalista, nie zamartwia się takimi sprawami jak prawo do wizerunku osoby fotografowanej. Uznaje na ogół, że jeśli model lub modelka zezwala na wykonanie zdjęcia oznacza to też, że wyraża zgodę na...

więcej

Apelacja, zażalenie, sprzeciw, odwołanie - jak zmienić niekorzystny wyrok lub decyzję?

W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd I Instancji niezadowolona strona może podjąć kroki zmierzające do zmiany takiego orzeczenia poprzez wniesienie odpowiedniego środka zaskarżenia. Osoby nie zajmujące się profesjonalnie sprawami prawnymi zastanawiają się, jakie pismo powinno zostać złożone i jak je zatytułować.

Należy pamiętać, że od wyroku Sądu I Instancji w sprawie cywilnej lub karnej przysługuje ...

więcej

Renta z tytułu błędu medycznego

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji, ale także renta wypłacana na podstawie art. 444 § 2 k.c. przez szpital (klinikę).

Żądanie renty na tej podstawie znajduje uza...

więcej

Sprawy spadkowe - nowe przepisy

W dniu dzisiejszym  wchodzą w życie  nowe przepisy dot.międzynarodowych spraw spadkowych. Zmiany te maja istotne znaczenie  dla  tych obywateli  polskich i i ich rodzin, którzy  wyjechali z Polski i zmienili swoje miejsce zwykłego pobytu  na inne państwo członkowskie UE.

Od 17 sierpnia 2015 r.  zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady UE nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie  jurysdykcji...

więcej

Czy pracodawca z dnia na dzień może zmienić wysokość wynagrodzenia?

Przykład: Ryszard dużo podróżuje w pracy, czas powrotu z podróży służbowej pracodawca dotychczas traktował jako czas pracy i wypłacał wynagrodzenie. Dziś poinformował mnie, że douczył się prawa pracy i zrozumiał, że czas powrotu z miejsca wykonywania zadania służbowego w istocie nie jest czasem pracy jeżeli nie pokrywa się z normalnymi godzinami pracy i że od teraz nie będzie mi już płacił.

Kwest...

więcej

Czy muszę płacić/oddawać wolne pracownikom za czas szkolenia poza godzinami pracy?

W różnego rodzaju opracowaniach dostępnych w Internecie wskazuje się, że decydujące znaczenie przy wliczaniu do czasu pracy szkoleń odbywanych poza godzinami pracy, ma dobrowolność lub konieczność uczestniczenia w szkoleniu.

Z mocy prawa do czasu pracy wlicza się tylko szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp. Szkolenia takie przeprowadzane po godzinach pracy lub w dniu wolnym mogą spowodować pr...

więcej

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1

 

wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego cz.1 (uwagi ogólne – jakie są możliwości rozwiązania umowy?)

 

Jeżeli jesteś osobą wynajmującą lokal mieszkalny innej osobie, zapewne znasz regulację  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy ...

więcej

Popularne artykuły

Upadłość konsumencka szansą na umorzenie długów

Wielokrotnie w mojej pracy zawodowej bądź czytając pytania użytkowników portalu specprawnik.pl spotykam się z pytaniem co robić, gdy wpadnie się w długi, których nie jest si...

Bezpłatna pomoc prawna kontra darmowe porady w Specprawniku. Gdzie szukać pomocy?

Darmowy system pomocy prawnej działa na terenie całej Polski już od ponad 2 lat. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, która zakłada nieo...

Uważaj kogo wskazujesz we wniosku o zasiedzenie własności nieruchomości!

Charakter spraw o zasiedzenie wymaga gruntownej analizy dokumentacji nie tylko dotyczącej nieruchomości, ale również dotyczących wszystkich osób zainteresowanych. Konieczne jes...

Zmiany w kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy.   Zmiany w Kodeksie pracy – znikną umowy cywilnoprawne oraz zostanie wyrównany czas urlopów dla wszystkich pracownik...

Czy warto składać zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy?

Zatrzymali Cię w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu? Spowodowałeś kolizję a Policja zatrzymała Ci prawo jazdy? Po kilkunastu dniach listonosz przynosi polecony a w nim postanowienie Sądu l...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.