Poradnik prawny

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Pracodawca powinien zapewnić pracownicy wracającej po urlopie macierzyńskim  możliwość powrotu na dotychczasowe miejsce pracy na dotychczasowych warunkach zatrudnienia co do miejsce oraz wynagrodzenia.

Prawo gwarantuje powrót do pracy na dotychczasowe stanowisko, zgodnie z  art.183(2) k.p., który stanowi, że  pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu...

więcej

Zachowek - co to takiego?

Zachowek to prawo do otrzymania po zmarłym określonej wartości jego majątku. Nie przysługuje ono oczywiście każdemu, ale tylko osobom wskazanym w art. 991 kodeksu cywilnego. W tym zamkniętym katalogu mieszczą się: zstępni zmarłego (tj. dzieci, wnuki itd.), małżonek i rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani z ustawy do dziedziczenia po zmarłym.

Przykład: Pan Jan Nowak zmarł. Pozostawił żonę i jednego syna, którzy zgodnie z u...

więcej

Choć pomoc biegłego kosztuje, nie warto z niej rezygnować

Kodeks spółek handlowych pozwala aportować 
do spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej akcje notowane na giełdzie po wartości równej ich średniej cenie ważonej z ostatnich sześciu miesięcy. 
Mało kto jednak wie, jak tę średnią cenę ważoną wyliczyć – zauważają prawnicy.

Akcje, zarówno te notowane na rynkach regulowanych, jak i te nienotowane, mogą być wnoszone do spółek handlowych w postaci wkładu niepieniężnego (aport). Zasadą jest, że...

więcej

Korzystny wehikuł dla biznesu

FIRMA | Prowadząc niemal każdą działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, można zaobserwować, że im większy ma się wpływ na prowadzony interes, tym większe ponosi się ryzyko w przypadku jego niepowodzenia. Są jednak odstępstwa od tej zasady.

Przechodząc do przykładów – wspólnik spółki z ogranic...

więcej

Zmiany w umowach o pracę na czas określony.

      W dniu 22.02.2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy. Zmieniono m.in. przepisy dotyczące zawierania umów o pracę na czas określony. Obecnie umowę o pracę na czas określony, bądź umowy na czas określony nie można zawrzeć na okres dłuższy niż 33 miesiące, zaś ich liczba nie może przekraczać trzech, pomiędzy tymi samymi stronami. W przypadku, gdy umowę na czas określony zawarto na czas dłuższy niż 33 miesiące lub liczba...

więcej

Zakaz spożywania napojów alkoholowych

Zakaz spożywania napojów alkoholowych można podzielić na zakaz o charakterze ogólnym (zakazem tym objęte są wszystkie wskazane w ustawie miejsca) oraz zakaz obejmujący swym działaniem jedynie obszar gminy, która w drodze odpowiedniej uchwały ustanowiła zakaz spożywania napojów alkoholowych na danym obszarze.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży, podaw...

więcej

KIEDY SĄD OPIEKUŃCZY POZBAWI RODZICA WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

W przypadku, gdy władza rodzicielska rodziców nad dziećmi jest wykonywana prawidłowo nie podlega żadnej kontroli ze strony sądu opiekuńczego. Sytuacja zmienia się, gdy rodzice lub jeden z rodziców nie wykonują tej władzy lub wykonują ją wadliwie – sąd opiekuńczy może podjąć stosowne kroki przewidziane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Zgodnie z treścią art. 111 § 1 k.r.o Jeżeli władza rodzicielska nie może być ...

więcej

Jak starać się o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności może złożyć skazany, który nie rozpoczął jeszcze odbywania kary, zatem nie został osadzony w zakładzie karnym. Jeśli otrzymaliśmy już wezwanie do stawienia się z Zakładzie karnym (Areszcie śledczym) należy – wraz z wnioskiem o odroczenie wykonania kary – złożyć wniosek o niezarządzanie przez Sąd doprowadzenia skazanego do zakładu karnego do czasu rozpoznania wniosku, i tym samym wstrzymanie wykonania kary. Ponie...

więcej

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Jesienią zeszłego roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących spadkobrania, która zasadniczo ograniczyła odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe. Pomimo kilku miesięcy obowiązywania nowych przepisów warto przypomnieć nowe reguły, gdyż nie wszystkim są one dobrze znane.

Bardzo często otrzymując spadek nie pamiętamy, że w jego skład wchodzą nie tylko prawa ale i często zobowiązania. Czasami zobowiązania przewyższają aktywa spadku i ...

więcej

Zawieszenie wykonania kary

W polskim ustawodawstwie istnieje pewna furtka, którą osoby skazane, mogą wykorzystać do zawieszenia wykonania kary, jednak nie jest to wyjście dla każdego i w każdej sprawie, muszą być spełnione bardzo konkretne warunki aby można było skorzystać z dobrodziejstwa tego rozwiązania prawnego.

cały artykuł na blogu kancelarii: 

więcej

Wypadek w pracy? Uzyskaj odszkodowanie.

Chyba większość z nas znała lub zna osobę która doznała uszczerbku na zdrowiu w pracy podczas wykonywania służbowych czynności. Wówczas każdemu pracownikowi należy się odszkodowanie. Wysokość odszkodowania regulowana jest ustawą i wynoszą odpowiednio:

645 zł – za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

więcej

Kiedy można starać się o alimenty za okres miniony?

Na rodzicu względem dziecka ciąży  obowiązek alimentacyjny . W przypadku więc gdy nie będzie on tego obowiązku należycie realizował, nie dostarczając np. wystarczających środków na usprawiedliwione potrzeby swojego syna lub córki, w każdej chwili możliwe jest wyst...

więcej

Podział majątku wspólnego w wyroku rozwodowym

Sąd w wyroku rozwodowym powinien orzec m.in. o rozwiązaniu małżeństwa, który małżonek ponosi ewentualną winę za rozkład pożycia oraz o sprawowaniu  władzy rodzicielskiej  nad wspólnym małoletnim dzieckiem. W pewnych okolicznościach będzie m...

więcej

Zmiany w umowach o pracę na okres próbny od 22 lutego 2016

Od dnia 22 lutego 2016 roku zmianie ulegną przepisy kodeksu pracy dotyczące rodzajów umów o pracę i zasad ich zawierania. Po nowelizacji obowiązywać będą inne zasady zawierania umów o pracę na okres próbny. 

więcej

WYPADEK PRZY PRACY – URAZ A ISTNIEJĄCE SCHORZENIE SAMOISTNE PRACOWNIKA

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322) za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykły...
więcej

Zmiany w regulacjach dotyczących umów na czas określony.

Z dniem 22 lutego 2016 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy Kodeksu pracy, dotyczące m.in. zatrudniania na podstawie umów o pracę na czas określony, wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., Poz. 1220).

Do najważniejszych zmian jakie wprowadza nowela należą:

1) ograniczen...

więcej

Komu i jaki PIT za rok 2015 należy wystawić po śmierci pracownika

Komu i jaki PIT za rok 2015 należy wystawić po śmierci pracownika

 

Odpowiedź : Należy wystawić PIT 11 na nazwiskoi inię żony zmarłego pracownika .

 

 

Jak stanowi art. 631ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.), z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa.

Prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika, w r&oac..;.

więcej

Rozwód

ROZWÓD

w sytuacji gdy między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, 

tzn. ustaną między nimi wszystkie trzy więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza 

a jednocześnie brak&...

więcej

Mediacje

Mediacja  to pozasądowy sposób zakończenia zaistniałego sporu, w którym osoba trzecia-mediator, pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz 

dojściu wspólnie do akceptowalnego porozumienia. 

Proces ten ma charakter odfor...

więcej

Popularne artykuły

Global Legal Hackathon już za nami. Podczas emocjonującego weekendu konkurowało aż 11 zespołów! Który pomysł zachwycił jury?

Wiecie, że na świecie w każdym miesiącu pojawia się kilka Startupów, które starają się dostarczyć nowe rozwiązania dla osób mających styczność z prawem? Startupy technologiczn...

Prawo Jazdy 2018 – co się zmieni?

Nowelizacją przepisów zostaną objęte osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 4 czerwca 2018 r. Każdy kierowca, który uzyska prawo jazdy po 4. czerwca 2018 roku zo...

Pomocny prawnik – podsumowanie kwiecień 2018

Bernadetta Parusińska-Ulewicz, Michał Bukowski, Bartosz Kowalak, Jolanta Otworowska i Magdalena Kosińska-Petecka tylko w kwietniu udzielili łącznie ponad 1 500 bezpłatnych porad pra...

Umowa o kredyt we frankach - nieistniejąca, nieważna czy bezskuteczna?

Wraz ze wzrostem kursu franka szwajcarskiego (CHF) w relacji do złotego polskiego (PLN) sytuacja kredytobiorców uległa znaczemu pogorszeniu. Wielu z nich utraciło zdolność do spłaty rat kre...

Samotni rodzice a 500+ - pozew o alimenty czy ugoda przed mediatorem?

Na skutek zmian które weszły w życie w sierpniu 2017 r., aby otrzymać świadczenie 500+ samotni rodzice muszą uzyskać orzeczenie zasądzające alimenty od drugiego z rodziców. W usta...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.