Poradnik prawny

Przesłanki legalnego przetwarzania danych osobowych

Wbrew powszechnemu przekonaniu, brak zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uniemożliwia ich legalnego gromadzenia i wykorzystywania w prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 6 ust. 1 RODO, wystarczające jest do tego spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 • prze...
więcej
Przebieg postępowania przed Prezesem UOD

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem właściwym w sprawach ochrony danych osobowych i zastąpił dotychczasowy organ, którym do 25 maja 2018 roku był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Podobnie, jednakże jak w przypadku tego ostatniego, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organem administracji publicznej, a co za tym do postępowań przed nim zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile z Ustawy ODO nie wynika nic innego....

więcej
Władza rodzicielska i kontakty z dzieckim rodziców żyjących w rozłączeniu

W dzisiejszym wpisie zajmijmy się takim oto przypadkiem: rozstałam się z ojcem mojego 2-letniego synka, były partner obecnie mieszka i pracuje w Niemczech. Chciałabym wystąpić do sądu o uregulowanie kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów ojca z dzieckiem.

Przedstawiony powyżej problem dotyczy określenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzmywania kontaktów z dzieckiem przez rod...

więcej
Wypowiedzenie umowy o pracę a okres ciąży

Okres ciąży to okres, w którym kobieta - pracownik podlega ochronie prawnej przed rozwiązaniem umowy o pracę. W okresie tym pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Nie może tego zrobić także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Taka jest zasada.

 

Kiedy umowa o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może być rozwiązana?

więcej
Co to są wady prawne nieruchomości?

Wpis ten rozpocząć należy od samej definicji wad prawnych zamieszczonej w Kodeksie cywilnym (zob. art. 556[3] k.c.). Zgodnie z nią wada prawna wystąpi, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. W praktyce obrotu nieruchomościami z wadą prawną będziemy mieli zatem do czynienia w następujących przypadkach:

... więcej
Czy można anulować rozwiązanie spółki?

Kodeks spółek handlowych dopuszcza w niektórych przypadkach zapobieżenie rozwiązaniu spółki z o.o. już po podjęciu uchwały w tym przedmiocie. Wymaga to wszakże spełnienia kilku warunków. Pierwszym z nich jest niezłożenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru. Chodzi tutaj o wniosek składany już po zakończeniu procesu likwidacji i zatwierdzeniu sprawozdania likwidatorów. Drugim zaś warunkiem jest podjęcie jednomyślnej uchwały przez wszystkich wsp...

więcej
Jakie indywidualne prawa można przyznać wspólnikom?

W doktrynie wskazuje się, że pojęcie szczególnych korzyści i obowiązków jest zbiorczym określeniem wszelkich dodatkowych uprawnień i nakazów, które mogą dotyczyć udziałowców spółek kapitałowych. W pojęciu tym mieszczą się, zatem indywidualne prawa i obowiązki, a także przywileje i obowiązki związane z udziałami lub akcjami. Szczególne korzyści i obowiązki stanowią przykład wyjątku od ogólnej zasady równości praw i obowiązk&oac..;.

więcej
Jak sfinansować zakup akcji przez spółkę?

Na pełną procedurę umożliwiającą finansowanie przez spółkę akcyjną nabycia jej jednostek uczestnictwa składają się następujące etapy:

 1. utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczonego na ten cel,
 2. ustalenie rynkowych warunków transakcji.
 3. sporządzenie przez zarząd spółki pisemnego sprawozdania zawierającego określone w kodeksie elementy,
 4. podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie,
 5. zawarcie umowy o finansowanie na...
więcej
Co oznacza zakaz zajmowania stanowisk w spółce?

W przypadku zakazu piastowania funkcji w organach spółki przede wszystkim należy rozróżnić dwie odrębne sytuacje. Pierwszą z nich jest zakaz pełnienia określonych funkcji w spółkach kapitałowych z mocy prawa, w przypadku skazania danej osoby za określone w przepisach KSH przestępstwa. Drugim jest orzeczenie zakazu zajmowania określonych stanowisk, w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo.

Pierwszy z zakazów wynika z art. 18 § 2 ksh i ma ...

więcej
Protokołowanie zgromadzeń wspólników

W praktyce obrotu gospodarczego wyłoniło się wiele zagadnień związanych ze sporządzaniem protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:

 • otwarcie walnego zgromadzenia – w przypadku spółki akcyjnej walne zgromadzenie wymaga jego formalnego otwarcia przez jedną z osób wskazanych w art. 409 §1 k.s.h., bądź w statucie spółki. Niemożność otwarcia zgromadzenia wobec nieobecności osób do ...
więcej
Czym grozi brak absolutorium?

Brak absolutorium (niegdyś nazywanego skwitowaniem) niesie za sobą nie tylko konsekwencje natury wewnątrzkorporacyjnej. Częstokroć jest sygnałem dla wspólników lub innych uprawnionych organów, aby osobę której nie udzielono absolutorium odwołać z zajmowanego stanowiska. Co ważne, skwitowanie traktowane jest jak zwolnienie danej osoby z długu względem spółki.

W przypadku zatem udzielenia absolutorium spółka nie może domagać się od członka...

więcej
Odpowiedzialność odszkodowawcza członka rady nadzorczej

Członek rady nadzorczej spółki z o.o. nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za zobowiązania spółki względem jej wierzycieli, tak jak to ma miejsce w przypadku członków zarządu. Nie oznacza to wszakże, iż osoba taka jest całkowicie wolna od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec spółki.

Mianowicie, odpowiada ona względem spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba...

więcej
Niezgodna z prawem uchwała wspólników spółki z o.o.
Kodeks spółek handlowych rozróżnia dwie instytucje prawne pozwalajace na wyeliminowanie wadliwej uchwały wspólników spółki z o.o. Są nimi powództwa składane w przedmiocie:
 • uchylenia uchwały - jest ono właściwe w przypadku, gdy uchwała wspólników jest sprzeczna z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy spółki lub ma na celu pokrzywdzenie wspólnika,
 • stwierdzen...
więcej
Jakie umocowanie posiada prokurent w spółce?

Prokura jest szczególnym rodzajem pełnomocnictwa. Jej wyjątkowy charakter przejawia się przede wszystkim w znacznie większych kompetencjach prokurenta w porównaniu z pełnomocnikiem spółki. Jego umocowanie odnosi się do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem spółki. Wyjątek stanowią czynności zbycia przedsiębiorstwa, oddania go do czasowego korzystania oraz zbywania i obciążania nieruchomości spółki.

Prokurent z mo...

więcej
Konsekwencje porzucenia pracy przez pracownika

Ostatnio wiele mówi się o tym, że obecnie rynek pracy to rynek pracownika. Bezrobocie spadło a pracodawcy mają problem ze znalezieniem pracowników.

Skutkiem takiej sytuacji na rynku pracy jest wzrost ilości przypadków porzucania pracy przez pracowników.

 

W jaki sposób pracownik sygnalizuje rezygnację z ...

więcej
Rozwiązanie umowy z chorym pracownikiem

Choroba pracownika zawsze ma wpływ na organizację pracy. Krótkotrwała nieobecność może nie być odczuwalna przez firmę,  ale co zrobić gdy okres choroby naszego pracownika się przedłuża?

Pracodawca w takiej sytuacji może rozwiązać z takim pracownikiem umowę bez wypowiedzenia (czyli w trybie natychmiastowym) pod pewnymi warunkami. Niemniej nie jest to tzw. zwolnienie d...

więcej
Zachowek. Co to takiego?

Zgodnie z art. 991 Kodeksu Cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowy, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek). Tyle de...

więcej
Opinia OZSS a zarzuty do niej

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przeprowadza badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie. Robi to wyłącznie na zlecenia sądów i prokuratury i na ich podstawie wydaje opinie. Zespół wydaje opinie w sprawach: rozwodowych/ separacji – opiekuńczych – nieletnich. Opinie wydaje zespół badający, tj. pedagog, psycholog a w razie potrzeby lekarz psychiatra. Zawarte są w nich informacje zgodne z tezą organu zlecającego badania. Działa...

więcej
Niewykonywanie kontaktów z dzieckiem - kary dla jednego z rodziców czy obojga ?

Ostatnio spotkałam się z zapytaniem, które dotyczyło kontaktów rodzica z dzieckiem. Odnosiło się ono do sytuacji, w której jedno z nich utrudniało drugiemu kontakt z synem. Zapytano mnie o to, czy istnieje sposób, by ,,niechętnego" rodzica w jakiś sposób ukarać. Otóż, istnieje i chciałabym go w tym wpisie omówić.

Podstawowym celem wprowadzonej w 2011 r. zmiany do kodeksu...

więcej

Popularne artykuły

Czy warto przyjąć propozycję Policji dobrowolnego poddania się karze przy przestępstwie z art. 178a kodeksu karnego?

Wypiłeś wczoraj 3 lub 4 piwa, a rano w drodze do pracy trafiłeś na rutynową kontrolę Policji. Alkomat wskazał 0,27, może 0,28 mg/dm³ w wydychanym powietrzu. Policjant zatrzymuje Ci prawo ja...

ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2019 r., III CSK 334/17, orzekał o istotnej kwestii przedawnienia roszczenia o odszkodowanie w sytuacji zawinionego przez Organ b...

POMOC SUSZOWA w przypadku użytków rolnych dotyczących użytków zielonych (łąki i pastwiska oraz trawy na gruntach rolnych)

Rok temu tak jak i w tym roku susza spędza rolnikom sen z oczu... Wielu rolników zgłaszało Izbom Rolniczym problemy że zakłady ubezpieczeń traktują na zasadzie równości upra...

Wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu

Wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu – jako powód odmowy udzielenia rozwodu.     Często osoby, które otrzymały pozew rozwodowy a z r&oacu...

Kiedy Sąd może orzec rozwód.

Jakie warunki muszą zostać spełnione (tzw. przesłanki pozytywne i negatywne), aby Sąd mógł orzec rozwód?   Instytucja rozwodu uregulowana jest w przepisach Kodeksu rodzi...

Copyright © 2013 - 2019 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.