ZWROT NADPŁACONEGO UBEZPIECZENIA POMOSTOWEGO

Dla zabezpieczenia swoich roszczeń z kredytów hipotecznych banki posługują się wieloma mechanizmami, mniej lub bardziej skutecznymi czy rzetelnymi. Jednym z takich środków zabezpieczających roszczenia banku o wątpliwej naturze jest  tzw. ubezpieczenie pomostowe  (czasami występujące pod inną nazwą).

Celem tzw. ubezpieczenia pomostowego jest zabezpieczenie roszczeń banku wobec kredytobiorcy w okresie, w którym nie zostało jeszcze ustanowione zabezpieczenie rzeczowe na rzecz banku w formie hipoteki na nieruchomości wskazanej w tym celu przez kredytobiorcę.

Tzw. ubezpieczenie pomostowe obciążające kredytobiorcę może mieć formę zwrotu ponoszonych przez bank kosztów ubezpieczenia wykupionego w zakładzie ubezpieczeń lub prowizji dla banku za ryzyko braku zabezpieczenia rzeczowego w okresie przejściowym.

Niezależnie od szczególnej formy tego zabezpieczenia, bank może je pobierać od kredytobiorcy najdalej do chwili wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości. Bank powinien zwolnić kredytobiorcę z obowiązku płacenia kolejnych należności od chwili, w której nastąpił wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. W wielu przypadkach jednak banki pobierają od swoich klientów tzw. ubezpieczenie pomostowe do chwili faktycznego doręczenia przez klienta do banku odpisu księgi wieczystej z uwidocznionym wpisem hipoteki na rzecz banku. Takie zachowanie banków było powszechne i nagminne. Pomimo uwag klientów, że zabezpieczenie zostało ustanowione stąd dalsze pobieranie opłat nie jest zasadne, banki nadal obciążały klientów miesięcznymi kosztami.

Obecnie zarówno sądy powszechne, jak i Prezes UOKIK czy Rzecznik Finansowy stoją po stronie klientów. Nie ma już bowiem wątpliwości, że tzw. ubezpieczenie pomostowe można pobierać wyłącznie do chwili dokonania wpisu hipoteki na rzecz banku do księgi wieczystej nieruchomości, a nie doręczenia postanowienia sądu lub odpisu KW w tym zakresie do banku. Postanowienia umów kredytowych na podstawie których banku wydłużały okres pobierania dodatkowych kosztów od klientów zostały już uznane za postanowienia niedozwolone i wpisane do rejestru klauzul abuzywnych (m.in. pod nr pozycji 1740). Umowne postanowienia tego rodzaju wielokrotnie były również poddawane kontroli sądowej. Organy i sądy nie mają wątpliwości, że banki nadużywają swojej pozycji w tym zakresie.

Wobec tego, że tzw. ubezpieczenie pomostowe pobierane od klientów po dacie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie kredytu jest świadczeniem nienależnym, klienci którzy je zapłacili mogą domagać się zwrotu pieniędzy . Roszczenia klientów wobec banków w tym zakresie przedawniają się z upływem 10 lat od chwili ich zapłaty.

W celu ubiegania się o zwrot środków pobranych przez bank tytułem tzw. ubezpieczenia pomostowego, należy złożyć do banku reklamację w tym zakresie i wezwać bank do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Jeśli bank nie dokona ich zwrotu, wówczas należy wystąpić przeciwko bankowi do sądu z pozwem o zapłatę.