Rozwód

ROZWÓD

w sytuacji gdy między małżonkami nastąpi trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, 

tzn. ustaną między nimi wszystkie trzy więzi: duchowa, fizyczna i gospodarcza 

a jednocześnie brak jest szans na to aby małżeństwo reaktywować, 

każdy z małżonków  może żądać aby Sąd rozwiązał istniejący związek małżeński przez rozwód.

 

WINA W ROZKŁADZIE POŻYCIA:

W wyroku rozwodowym Sąd orzeka czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, 

jednakże na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. 

 

WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY:

Ponadto, Sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków

 i kontaktach rodziców z dzieckiem, 

aczkolwiek na zgodny wniosek Stron,Sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem. 

 

ALIMENTY:

Dodatkowo, Sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. 

Wysokość alimentów uzależniona jest od: możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanych z jednej strony oraz 

od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych, z drugiej strony. 

 

KORZYSTANIE Z WSPÓLNEGO MIESZKANIA:

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, 

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka o sposobie korzystania z tego mieszkania 

przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 

 

EKSMISJA:

W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem 

(np. nadużywanie alkoholu, awantury, przemoc) uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, 

Sąd może nakazać jego eksmisję.  

 

PODZIAŁ MIESZKANIA:

Na zgodny wniosek Stron Sąd może także orzec o podziale wspólnego mieszkania albo 

o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków.

 

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO:

 Na wiosek jednego z małżonków Sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku wspólnego, 

jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu. 

 

Często, podjęcie decyzji o rozwodzie jest niezwykle trudne, 

ale równie często jest to jedyny sposób na rozpoczęcie nowego, lepszego życia.