Wszczęta egzekucja, a Ty nie wiedziałeś o żadnym postępowaniu?

            Wszczęta egzekucja, a Ty nie wiedziałeś o żadnym postępowaniu?

           

            Przy wnoszeniu pozwu, powód zobowiązany jest podać aktualny adres zamieszkania pozwanego. W praktyce zdarza się, że adres podany w pozwie nie jest aktualny. Część sądów skrupulatnie przeszukuje bazy PESEL, aby ustalić prawidłowy adres zamieszkania strony postępowania, jednak niejednokrotnie zdarza się, że orzeczenie wraz z pozwem doręczane jest
na nieaktualny adres, co wtedy zrobić?

            W sytuacji opisanej powyżej o całej sprawie sądowej dowiadujesz się dopiero po zajęciu
Ci konta bankowego przez komornika i doręczenia Ci zawiadomienia o wszczęciu egzekucji.
W takim przypadku od momentu doręczenia liczy Ci się 7-dniowy termin na wniesienia zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oparty na art. 795 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Opłata od takiego zażalenie wynosi 30 zł.

            Jednak może się zdarzyć, że nie zostanie Ci doręczone nawet zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, wtedy powinieneś wnosić o uchylenie przez, Sąd na zasadzie art. 359 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. klauzuli wykonalności z urzędu ze względu na zmianę okoliczności sprawy, gdyż wykażesz, że nie nastąpiło prawidłowe doręczenie wyroku/nakazu na Twój adres,
a co za tym idzie, nie mogłeś brać czynnego udziału  w postępowaniu, w szczególności podjąć środków obrony. Ponadto powinieneś wnosić o doręczenie pozwu oraz wyroku / nakazu zapłaty
na prawidłowy adres.

            Ważne jest, aby przy składaniu tego wniosku załączyć dowody na okoliczność ustalenia innego adresu zamieszkania. Takimi dowodami mogą być np. umowa najmu, rachunki, korespondencja kierowana na aktualny adres zamieszkania.

            Dodatkowo w piśmie do Sądu warto wnieść o wydanie zaświadczenia, że wyrok / nakaz zapłaty został doręczony na oznaczony adres w trybie art. 139 § 1 kodeksu postępowania cywilnego gdyż stosownie do treści art. 820 (3) § 1 kodeksu postępowania cywilnego, Komornik zawiesza
na wniosek dłużnika postępowanie prowadzone na podstawie tytułu wykonawczego w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego, nakazu zapłaty wydanego
w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, jeżeli dłużnik przedstawi zaświadczenie określone w art. 139 § 5 kodeksu postępowania cywilnego, z którego wynika, że wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty został doręczony na inny adres aniżeli miejsce zamieszkania dłużnika.

 

Podstawa prawna: art. 795, 359, 820 (3) § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93)

 

 

Przemysław Piątek, radca prawny

tel.: 792-262-264

www.radcapiatek.pl