Nękający windykator

Nękający windykator

           

            Problem niespłacanych długów jest bardzo duży. Naturalną rzeczą jest, że kredytodawcy (banki, firmy pożyczkowe etc.) chcą odzyskać pożyczone pieniądze. Należy jednak wytyczyć granicę między standardową windykacją a nękaniem osoby biorącej pożyczkę lub kredyt. Dzisiejszy artykuł będzie poświęcony właśnie temu zagadnieniu.

            W niedawnym wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 października 2018 r. ( Sygn. akt I ACa 387/18), Sąd uznał, że zachowanie pracowników pozwanego (banku) wobec powoda (pożyczkobiorcy) nosiło cechy uporczywego nękania, tj. zachowań polegających
na wzbudzaniu poczucia zagrożenia jego sfery wolności i prywatności, niezgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, pomimo tego, że w rzeczywistości powód nie miał żadnego zadłużenia wobec pozwanego, a jedynie miał miejsce błąd w systemie pozwanego".

            Sprawa polegała na tym, że pożyczkobiorca przebywał na zagranicznym urlopie,
a windykator telefonował i pisał do niego sms-y po kilka razy dziennie. W tym konkretnym przypadku Sąd uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych pożyczkobiorcy takich  jak: godność, wolność, mir domowy, dobre imię, prywatność czy tajemnica korespondencji.

            Jako „nękającą windykację” definiuje się działania nadmierne, nakierowane na zastraszenie dłużnika i wywierające silną presję psychiczną, zakłócające spokój, zmierzające do wywołania
u dłużnika uzasadnionej obawy o mir domowy, realizowane w oparciu o zasadę „cel uświęca środki” (por. 
K. Mularski  „Nękająca windykacja w perspektywie ochrony dóbr osobistych dłużnika „Studia Prawa Prywatnego” 2015, nr 2,  A. Patryk ).

            Kontakty telefoniczne, które odbywają się po wielokroć w ciągu dnia, od rana do wieczora, których przebieg jest nieakceptowalny przez brak jasnego i pełnego przedstawienia się rozmówcy oraz żądania  podania swoich danych w postaci PESEL-u bądź daty urodzenia. Między innymi takie czynności mają znaczenie fundamentalne i przesądzają nie tylko o nękającym charakterze tych kontaktów, ale także o tworzeniu atmosfery tajemniczości prowadzącej do zastraszenia.

            Jako środki obrony pożyczkobiorcy w takiej sytuacji należy wystosować pismo
do pożyczkodawcy, w którym należy zażądać zaprzestania naruszeń dóbr osobistych. Przy okazji takiego pisma możemy również żądać podjęcia pewnych działań przez pożyczkodawcę, np. zapłaty odszkodowania, opublikowania przeprosin itp. Równolegle możemy również złożyć zawiadomienie na policję, w których skrupulatnie opowiemy, jakie czynności wykonuje windykator.

             Zgodnie z treścią art. 190a § 1 kodeksu karnego, kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia
lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

            Aby zachowanie mogło być uznane za stalking, nękanie przez sprawcę musi być uporczywe, a zatem polegać na nieustannym oraz istotnym naruszaniu prywatności innej osoby oraz
na wzbudzeniu w pokrzywdzonym uzasadnionego okolicznościami poczucia zagrożenia. Ustawodawca nie wymaga przy tym, aby zachowanie stalkera niosło ze sobą element agresji.

            W wydanym na gruncie art. 190a § 1 kodeksu karnego wyroku z 19.2.2014 r. (II AKA 18/14) Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, Sąd stwierdził, że: „o uporczywym zachowaniu
się sprawcy świadczyć będzie z jednej strony jego szczególne nastawienie psychiczne, wyrażające się w nieustępliwości nękania, tj. trwaniu w swego rodzaju uporze, mimo próśb i upomnień pochodzących od pokrzywdzonego lub innych osób o zaprzestanie przedmiotowych zachowań,
z drugiej natomiast strony – dłuższy upływ czasu, przez który sprawca je podejmuje. Skutkiem zachowania się sprawcy musi być wytworzenie u pokrzywdzonego uzasadnionego poczucia zagrożenia lub poczucia istotnego naruszenia jego prywatności”.

            Podsumowując, długi należy spłacać, ale windykator nie może nam „wejść na głowę
i do lodówki”, aby odzyskać swoją wierzytelność. Granice, jakich windykator nie może przekroczyć określają przywołane w niniejszym artykule przepisy kodeksu cywilnego i karnego.

 

Podstawa prawna: art. 23 oraz ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) oraz 190a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077. )

 

 

Przemysław Piątek, radca prawny

tel.: 792-262-264

www.radcapiatek.pl