Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Gdynia

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Gdynia uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Gdynia? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Samotyj

Morska 107 A lok. 1, 81-222 Gdynia

Wygrana sprawa o rozwód wraz z podziałem majątku wspólnego.

Wygrana sprawa o roszczenie pieniężne z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wygrana sprawa o odszkodowanie

Wygrana sprawa o wypłacenie zaległego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Kancelaria Radcy Prawnego Violetta Martela

Benisławskiego 24c/4, 81-173 Gdynia

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, który nadużywał alkoholu i stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec żony.

Pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym - akcje pracownicze nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Umowa w Biurze Maklerskim na małżonka, który nadużywał alkoholu i trwonił pieniądze.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za trwałe uszkodzenie ręki u nastolatka przeciwko właścicielowi ogrodzenia, które uległo zawaleniu i jego ubezpieczycielowi.

Kancelaria Radcy prawnego Wiktoria Bartosiewicz

Tomasza Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia

założenie fundacji

wygrana sprawa z ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego

wygrana sprawa o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pilichowska M. Karolak J. S.C. Kancelaria Radców Prawnych

Śląska 51 /29,kl.III, 81-304 Gdynia

  • Odpowiedzi na pytania

Witam, jaką kwotę moze zająć komornik od najnizszej kwoty butto osobie zatrudnionej na umowę o prace.

Sytuację reguluje art. 87 Kodeksu Pracy . Proszę zapoznać się z jego treścią Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,4) kary pieniężne przewidziane w art. 108. § 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1. § 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. § 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. § 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. § 6. (uchylony) § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. § 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Art. 87(1). § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Art. 88. § 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy; 1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, 2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. § 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

KANCELARIA KOENNER

Gdynia

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Sobieraj

Starowiejska 7/2, 81-356 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Obsługa prawna kontraktów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doradztwo prawne i reprezentacja pracodawców przed sądami oraz mediatorem w sprawach roszczeń pracowników ze stosunków pracy.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu. Sprawy o dział spadku. Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Sprawy o wydziedziczenie i zachowek.

Sprawy o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie. Sprawy o alimenty na rzecz dzieci lub na rzecz małżonka. Sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (leczenie, wyjazd za granicę bez zgody drugiego rodzica).

Doradztwo oraz reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (handel, usługi, transport, księgowość, przekształcenia przedsiębiorców).

Sprawy o ustanowienie służebności przesyłu. Sprawy o zasiedzenie służebności przesyłu.

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach o roszczenia ze stosunków pracy - przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy pieniężne. Sprawy o sprostowanie świadectw pracy.

ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k.

Gen.J.Bema nr 15 lok. 3, 81-386 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni sądowo obsługuje sprawy spadkowe i świadczy usługi w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania testamentów, reprezentacji swoich klientów przed sądami i urzędami RP w sprawach o zachowek, o wykonanie polecenia, o uznanie testamentu za nieważny, o dział spadku, a także przygotowywania projektów umów dożywocia i innych umów dotyczących spadku, takich jak: umowy o zbycie spadku, o zwrot nakładów, czy o zbycie spadku.

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa spółek handlowych i prawa handlowego obejmuje, w szczególności: zakładanie spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, przekształcenia oraz podziału i łączenia spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i kontraktów handlowych.

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa spółek handlowych i prawa handlowego obejmuje, w szczególności: zakładanie spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, przekształcenia oraz podziału i łączenia spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i kontraktów handlowych.

W zakresie rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków Kancelaria ADVISER Armkencht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczy usługi w zakresie: negocjowania oraz zawarcia umowy rozdzielności majątkowej małżonków przed zawarciem aktu ślubu (intercyza) jak i podczas trwania małżeństwa w formie notarialnego, podziału majątku wspólnego małżonków przed notariuszem w formie aktu notarialnego (zniesienie wspólności majątkowej małżonków i rozdzielności majątkowej małżonków), reprezentacji przed sądami i urzędami RP w sprawach o podział majątku małżonków po ustaniu związku małżeńskiego.

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji swoich klientów przed organami sądowymi i sądowo-administracyjnymi, a także sądami polubownymi i w postępowaniach arbitrażowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności majątkowych, spadkowych oraz o zapłatę, których przedmiotem są roszczenia związania związane z prawem budowlanym, prawem branży TSL (transport, spedycja, logistyka), prawem morskim i stoczniowym oraz prawem IT i prawem sportowym. Kancelaria posiada ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje: kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim i prawem nowych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych praw autorskich, a także inne umowy zwiane z rozporządzaniem własnością intelektualną, ochronę praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) w Internecie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje: kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim i prawem nowych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych praw autorskich, a także inne umowy zwiane z rozporządzaniem własnością intelektualną, ochronę praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) w Internecie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego.

Kancelaria Radców Prawnych M.Rusiecki, M.Szymkiewicz, R.Kurek Sp.p.

Świętojańska 66 /4, 81-393 Gdynia

sprawy o rozwód z i bez orzekania o winie, alimenty

Sprawy kredytów frankowych

rejestracja spółki z o.o.

Umowy cywilno-prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Śląska 54/5, 81-310 Gdynia

wygrana sprawa o upadłość konsumencką

wygrana sprawa o upadłość gospodarczą

Kancelaria Radcy Prawnego Haase Lex

Świętojańska 69/2, 81-389 Gdynia

Wróć na górę