Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Gdynia

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Gdynia uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Gdynia? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Samotyj

Morska 107 A lok. 1, 81-222 Gdynia

Wygrana sprawa o rozwód wraz z podziałem majątku wspólnego.

Wygrana sprawa o roszczenie pieniężne z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wygrana sprawa o odszkodowanie

Wygrana sprawa o wypłacenie zaległego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Kancelaria Radcy Prawnego Violetta Martela

Benisławskiego 24c/4, 81-173 Gdynia

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, który nadużywał alkoholu i stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec żony.

Pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym - akcje pracownicze nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Umowa w Biurze Maklerskim na małżonka, który nadużywał alkoholu i trwonił pieniądze.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za trwałe uszkodzenie ręki u nastolatka przeciwko właścicielowi ogrodzenia, które uległo zawaleniu i jego ubezpieczycielowi.

Kancelaria Radcy prawnego Wiktoria Bartosiewicz

Tomasza Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia

założenie fundacji

wygrana sprawa z ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego

wygrana sprawa o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pilichowska M. Karolak J. S.C. Kancelaria Radców Prawnych

Śląska 51 /29,kl.III, 81-304 Gdynia

  • Odpowiedzi na pytania

Witam, jaką kwotę moze zająć komornik od najnizszej kwoty butto osobie zatrudnionej na umowę o prace.

Sytuację reguluje art. 87 Kodeksu Pracy . Proszę zapoznać się z jego treścią Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,4) kary pieniężne przewidziane w art. 108. § 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1. § 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. § 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. § 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. § 6. (uchylony) § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. § 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Art. 87(1). § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Art. 88. § 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy; 1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, 2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. § 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Witam,od 3 lat ojciec nie płaci na syna alimentów,syn studiuje prawor,skończył 3 rok.Co można zrobić aby syn uzyskał alimenty z funduszu(ojciec jest niewypłacalny),moje dochody wynoszą netto ok 2300zł,mam jeszcze drugie młodsze dziecko9nie otrzymuję alimentów).Wcześniej próbowałam się dowiedzieć ale nic nie wskurałam aby moje dochody nie były brane pod uwagę ponieważ syn prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe,studiuje i mieszka w Warszawie,żadnych dochodów nie osiaga(studia dzienne).Powiedziano mi że syn musiałby wystapić o alimenty również odemnie,co jest bez sensu bo w obecnej sytuacji wiadomo że ja i tak muszę mu dawać pieniądze na utrzymanie i wynajęcie mieszkania.Z góry dziękuje za informacje.Nadmienie,że komornik prowadził postępowanie komornicze-bezskuteczne,dłużnik niewypłacalny

Sugeruję rozważyć czy faktycznie syn prowadzi odrębne gospodarstwo domowe skoro pozostaje na Pani utrzymaniu .Każdy z rodziców jest obowiązany łożyć na utrzymanie dziecka nawet pełnoletniego, jeśli się uczy i nie jest w stanie się utrzymać . Zgodnie z art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych rodzina , oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia.Taka sytuacja moim zdaniem zachodzi w Pani przypadku .Inaczej mówiąc ma Pani na utrzymaniu dwoje dzieci , przy czym legitymowanym do wystąpienia o alimenty przeciwko ojcu jest pełnoletni syn.

KANCELARIA KOENNER

Gdynia

Kancelaria Radcy Prawnego Patrycja Sobieraj

Starowiejska 7/2, 81-356 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Obsługa prawna kontraktów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Doradztwo prawne i reprezentacja pracodawców przed sądami oraz mediatorem w sprawach roszczeń pracowników ze stosunków pracy.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu. Sprawy o dział spadku. Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia. Sprawy o wydziedziczenie i zachowek.

Sprawy o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie. Sprawy o alimenty na rzecz dzieci lub na rzecz małżonka. Sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka (leczenie, wyjazd za granicę bez zgody drugiego rodzica).

Doradztwo oraz reprezentacja przed sądami w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (handel, usługi, transport, księgowość, przekształcenia przedsiębiorców).

Sprawy o ustanowienie służebności przesyłu. Sprawy o zasiedzenie służebności przesyłu.

Reprezentacja pracowników i pracodawców w sprawach o roszczenia ze stosunków pracy - przywrócenie do pracy, odszkodowania, odprawy pieniężne. Sprawy o sprostowanie świadectw pracy.

ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k.

Gen.J.Bema nr 15 lok. 3, 81-386 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni sądowo obsługuje sprawy spadkowe i świadczy usługi w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania testamentów, reprezentacji swoich klientów przed sądami i urzędami RP w sprawach o zachowek, o wykonanie polecenia, o uznanie testamentu za nieważny, o dział spadku, a także przygotowywania projektów umów dożywocia i innych umów dotyczących spadku, takich jak: umowy o zbycie spadku, o zwrot nakładów, czy o zbycie spadku.

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa spółek handlowych i prawa handlowego obejmuje, w szczególności: zakładanie spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, przekształcenia oraz podziału i łączenia spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i kontraktów handlowych.

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa spółek handlowych i prawa handlowego obejmuje, w szczególności: zakładanie spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego, reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych, przekształcenia oraz podziału i łączenia spółek prawa handlowego, prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych, przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i kontraktów handlowych.

W zakresie rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków Kancelaria ADVISER Armkencht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczy usługi w zakresie: negocjowania oraz zawarcia umowy rozdzielności majątkowej małżonków przed zawarciem aktu ślubu (intercyza) jak i podczas trwania małżeństwa w formie notarialnego, podziału majątku wspólnego małżonków przed notariuszem w formie aktu notarialnego (zniesienie wspólności majątkowej małżonków i rozdzielności majątkowej małżonków), reprezentacji przed sądami i urzędami RP w sprawach o podział majątku małżonków po ustaniu związku małżeńskiego.

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji swoich klientów przed organami sądowymi i sądowo-administracyjnymi, a także sądami polubownymi i w postępowaniach arbitrażowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności majątkowych, spadkowych oraz o zapłatę, których przedmiotem są roszczenia związania związane z prawem budowlanym, prawem branży TSL (transport, spedycja, logistyka), prawem morskim i stoczniowym oraz prawem IT i prawem sportowym. Kancelaria posiada ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje: kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim i prawem nowych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych praw autorskich, a także inne umowy zwiane z rozporządzaniem własnością intelektualną, ochronę praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) w Internecie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego. Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje: kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim i prawem nowych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych praw autorskich, a także inne umowy zwiane z rozporządzaniem własnością intelektualną, ochronę praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) w Internecie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego.

Kancelaria Radców Prawnych M.Rusiecki, M.Szymkiewicz, R.Kurek Sp.p.

Świętojańska 66 /4, 81-393 Gdynia

sprawy o rozwód z i bez orzekania o winie, alimenty

Sprawy kredytów frankowych

rejestracja spółki z o.o.

Umowy cywilno-prawne

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Bufnal

Śląska 54/5, 81-310 Gdynia

wygrana sprawa o upadłość konsumencką

wygrana sprawa o upadłość gospodarczą

Kancelaria Radcy Prawnego Anita Karolak

Piotra Skargi 17, 81-375 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Bieżąca obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Prowadzenie spraw z zakresu skarg na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Wróć na górę