Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN 
świadczenia przez Legal Networks sp. z o.o.

 usługi strony www.specprawnik.pl dla Użytkowników

 

 

1.    Wstęp

1.1.    Niniejszy regulamin korzystania z serwisu Specprawnik.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

1.2.    Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

1.3.    Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

2.    Definicje.   Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

2.1.    Operator oznacza Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-191-35-19, KRS 0000571654, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@specprawnik.pl;

2.2.    Prawnik oznacza korzystającą z Usługi osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych

2.3.    Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

2.4.    Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://www.specprawnik.pl;

2.5.    Umowa oznacza umowę o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie;

2.6.    Usługa oznacza udostępnienie Użytkownikowi treści zamieszczonych w Serwisie przez Prawników.

2.7.    Użytkownik oznacza użytkownika Serwisu innego niż Prawnik i Operator;

3.    Postanowienia ogólne

3.1.    Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji.

3.2.    Materiały zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników. Materiały dotyczące Prawników zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Serwisie danych, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy Operatora.

3.3. Informacje zawarte w serwisie przeznaczone są wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych, nie są poradami prawnymi i nie tworzą relacji prawnej miedzy Użytkownikiem i Prawnikiem. Wszelkie informacje lub wyjaśnienia, w tym wstępne odpowiedzi na pytania Użytkowników, zamieszczane w serwisie powinny być używane tylko jako punkt wyjścia do wyboru prawnika. Serwis nie udziela porad prawnych, ani nie pośredniczy w ich udzielaniu. Operator nie wyraża zgody na udzielanie ani otrzymywanie pomocy prawnej za pośrednictwem Serwisu, a Prawnik potwierdza, że nie jest uprawniony do udzielania pomocy prawnej za pośrednictwem Serwisu.

3.4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Użytkownikowi wyboru Prawników, ewentualnie do nawiązania z nimi kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Pomoc prawna (w jakiejkolwiek formie) świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Użytkownika z wybranym Prawnikiem.

4.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

4.1.    Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4.2.    Zawarcie Umowy następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5.    Warunki świadczenia usługi

5.1.    W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie zamieszczonych w sieci Internet treści Serwisu, przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu.

5.2. W ramach Usługi, Operator może umożliwić Użytkownikowi kontakt z wybranym Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu; korespondencja Użytkownika z Prawnikiem nie może stanowić świadczenia pomocy prawnej, ani żadnych innych usług przez Prawnika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

5.3.    Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

5.4.    Serwis, w szczególności cała zawartość strony www.specprawnik.pl, jej oprogramowanie, funkcje oraz wszelkie materiały i informacje Serwisu udostępniane są w bieżącej, dostępnej w danym czasie funkcjonalności. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia Usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu.

5.5.    Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Serwisu w sposób, który mógłby:

a)    zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

b)    prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

c)    promować, reklamować lub informować o usługach innych niż Usługa;

d)    prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

e)    prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;

f)    prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób.

5.6.    Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem kont Prawników, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że Operator ponosi winę za treść takich informacji. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy Operatora.

6.    Prawa i obowiązki stron

6.1.Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, za wyjątkiem zamawiania wyraźnie opisanych i oznaczonych płatnych usług Prawników.

6.2. Użytkownik aby skorzystać z usługi odpłatnej musi wypełnić zlecenie podając swoje dane kontaktowe i dokonać wymaganej opłaty. Opłaty przyjmowane są w trybie natychmiastowego powiadamiania za pośrednictwem i na konta serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.

6.3. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie wszelkich roszczeń do końca 7 dnia od wniesienia opłaty poprzez pisemne poinformowanie zarówno Spółki jak Prawnika o ewentualnych roszczeniach. Po upływie wspomnianego okresu, uznaje się że Użytkownik zaakceptował usługę bez zastrzeżeń.

6.4.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

7.    Odpowiedzialność Operatora

7.1.    Z wyjątkiem okoliczności, za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

a)    nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;

b)    awarii sprzętu Użytkownika;

c)    działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;

d)    działania wirusów komputerowych;

e)    naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;

f)    zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

g)    przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;

h)    działania lub zaniechania Prawników.

8.    Kwestie techniczne

8.1.    Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

8.2.    Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny komputera Windows XP lub dalszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome.

8. A. Dodawanie opinii i informacji o Prawnikach i zadawanie pytań Prawnikom

1. Opinie opatrywane są podpisem Użytkownika lub jego pseudonimem.

 1. Opinie i informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika. Nie mogą zawierać gróźb, nie mogą być niegrzeczne lub poniżające, mieć znamion nękania. Niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Prawnika w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Prawnika.
 2. Opinia odzwierciedla ocenę danego prawnika dokonaną przez Użytkownika.  Opinie Użytkowników nie stanowią gwarancji  jakości, kompetencji Prawnika mają charakter informacyjny i mogą stanowić punkt wyjścia do gromadzenia informacji o prawnikach, którzy mogą być odpowiedni do potrzeb prawnych – ale Użytkownik nie powinien polegać wyłącznie na opiniach Serwisu przy podejmowaniu decyzji, czy skontaktować się z danym prawnikiem lub czy go zatrudnić.
 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Prawnika i muszą one dotyczyć działań takich jak: odpowiedzi na pytanie prawne z serwisu, wizyty w kancelarii lub konsultacji telefonicznej Użytkownika lub zakupionej w Serwisie usługi, wyceny i jej wykonania. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Wszystkie opinie są moderowane przez Operatora przed opublikowaniem. Opinie są najbardziej przydatne dla innych, gdy zawierają szczegółowe informacje o doświadczeniu Użytkownika z prawnikiem. Szukamy osobistego doświadczenia Użytkownika z prawnikiem. Najcenniejszą informacją dla innych Użytkowników jest to, co Użytkownika zachwyciło lub sfrustrowało w doświadczeniu z Prawnikiem. 
 5. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Operatora blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może edytować poprzednio umieszczoną opinię, występując z taką prośbę do Operatora.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do produktów. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie przez Prawnika na swoim profilu opinii uzyskanych poza Serwisem oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 9. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie Operatora oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a Opinie już opublikowane, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Prawnika.
 13. Operator ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji lub weryfikacje ustalić w inny uzgodniony sposób.
 14. Zadając pytania Prawnikowi, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Operatora i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 15. Zadając Prawnikowi pytanie prawne, Użytkownik zezwala Operatorowi na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie.

9.    Polityka privacy i Cookies

9.1. W procesie nieodpłatnych odpowiedzi Prawników na pytania użytkowników dane kontaktowe użytkowników są wykorzystywane przez Serwis do korespondencji z Użytkownikiem lecz nie są przekazywane do Prawników odpowiadających na pytania.

9.2. W procesie nieodpłatnych porad Prawników w sprawach sądowych dane kontaktowe użytkownika są przekazywane tylko temu Prawnikowi, który został wybrany wśród zgłaszających chęć udzielenia porady.

9.3. We wszystkich pozostałych rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Prawnikiem w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email ) nie są przekazywane do Prawnika do momentu, w którym użytkownik zleci określonemu Prawnikowi realizację usługi lub zamówi u niego wizytę, a ponadto Prawnik ten potwierdzi chęć kontaktu z użytkownikiem

9.2.    Kontakt Użytkownika z Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu nie może stanowić świadczenia usług prawnych w jakiejkolwiek formie. Świadczenie pomocy prawnej, w tym udzielanie porad prawnych, może odbywać się wyłącznie poza Serwisem.

9.3.    Serwis stosuje pliki Cookies dla Użytkowników do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

10. Reklamacje

10.1.    Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

10.2.    Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

a)   za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@specprawnik.pl, lub

b)    w formie pisemnej na adres Operatora: Legal Networks sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań.

10.3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.

10.4.    Ze względu na politykę privacy Operatora, przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi.

11. Dane osobowe

11.1.    Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu  świadczenia Usługi,. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

11.2.    Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.

12.Postanowienia końcowe

12.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

12.2.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.