Regulamin dla prawników

REGULAMIN DLA PRAWNIKÓW

 

REGULAMIN

Serwisu www.specprawnik.pl

dla Prawników

 

1.    Wstęp

  1.1.    Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Specprawnik.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi    Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

  1.2.    Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Prawnika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

  1.3.    Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie Usługi Serwisu jest Operator.

2.    Definicje    

Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

  2.1.    Cennik oznacza Cennik Usługi Serwisu, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu;

  2.2.    Operator oznacza Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-191-35-19,  KRS 0000571654, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@specprawnik.pl; 

  2.3.    Prawnik oznacza korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą uprawnienia do świadczenia usług prawnych;

  2.4.    Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

  2.5.    Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://www.specprawnik.pl;

  2.6.    Umowa oznacza umowę o świadczenie Usługi Serwisu zawartą pomiędzy Prawnikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie;

  2.7.    Usługa Serwisu oznacza umożliwienie Prawnikowi zamieszczenia w Serwisie treści wskazanych w Regulaminie oraz udostępnienie  ich Użytkownikom a także doprowadzanie do różnych form kontaktu między nimi.

  2.8.    Użytkownik lub klient Serwisu oznacza użytkownika Serwisu innego niż Prawnik i Operator;

  2.9.    Rejestracja  oznacza wprowadzenie przez Prawnika do Serwisu informacji, których podanie jest konieczne do uruchomienia Usługi Serwisu.

3.    Postanowienia ogólne

  3.1.    Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje prawne, informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji. Materiały w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników.

  3.2.    Usługa Serwisu dostępna jest wyłącznie dla Prawników których prawo do wykonywania zawodu nie jest ograniczone, wpisanych na jeden z następujących wykazów, prowadzonych przez właściwe organy samorządu zawodowego:

1)    lista adwokatów;

2)    lista radców prawnych;

3)    wykaz notariuszy;

4)    lista rzeczników patentowych;

5)    wykaz komorników;

6)    wykaz zastępców notarialnych;

7)    wykaz asesorów komorniczych;

8)    lista aplikantów adwokackich;

9)    lista aplikantów radcowskich;

10)  lista aplikantów notarialnych;

11)  listę aplikantów rzecznikowskich;

12)  lista aplikantów komorniczych;

13)  lista Prawników zagranicznych;

14)  lista doradców podatkowych, mediatorów

15) odpowiednik którejkolwiek z list wskazanych w punktach powyżej, prowadzonej przez zagraniczne organy prawniczego samorządu zawodowego lub Prawników, którzy posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych, poświadczony dokumentem zaświadczającym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. 

  3.3.   Informacje zawarte w Serwisie przeznaczone są wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych, nie są poradami prawnymi i nie tworzą relacji prawnej miedzy Użytkownikiem i Prawnikiem. Udzielane przez Prawników informacje, wyjaśnienia lub wstępne odpowiedzi na pytania Użytkowników zamieszczane w Serwisie z uwagi na ich świadczenie przez Internet powinny być używane tylko jako punkt wyjścia do wyboru Prawnika.

  3.4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Użytkownikowi zadania pytania, wyboru Prawników, wyceny usługi, ewentualnie do nawiązania z nimi kontaktu w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach Usługi Serwisu mają charakter tylko informacyjny i wstępny. Pomoc prawna (w jakiejkolwiek formie) świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Użytkownika z wybranym Prawnikiem.

 3.5. Zadane przez Użytkowników w Serwisie pytania oraz odpowiedzi Prawników , publikowane artykuły, opinie Użytkowników i porady udzielone przez Prawników w ramach Usługi Serwisu są publikowane na stronie Serwisu. Prawnik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści odpowiedzi na pytania, opinie, publikacji i innych treści zawartych w serwisie lub ich części na terytorium działania serwisu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania odpowiedzi na pytania w celu promocji Operatora i publicznego prezentowania odpowiedzi na pytania lub publikacji czy opinii w Serwisie. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

4.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

  4.1.    Z chwilą Rejestracji Prawnik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

  4.2.    Z chwilą Rejestracji Prawnik oświadcza, że:

 1. jest wpisany na listę adwokatów, listę radców prawnych, do wykazu notariuszy, na listę rzeczników patentowych, do wykazu komorników, wykazu zastępców notarialnych, wykazu asesorów komorniczych, na listę aplikantów adwokackich, listę aplikantów radcowskich, listę aplikantów notarialnych, listę aplikantów rzecznikowskich, listę aplikantów komorniczych, listę Prawników zagranicznych, listę doradców podatkowych, mediatorów lub odpowiednik którejkolwiek z wyżej wskazanych list prowadzonej przez zagraniczne ograny prawniczego samorządu zawodowego (dotyczy Prawników będących osobami fizycznymi), albo jest kancelarią prawną w której zawód wykonują adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, komornicy, doradcy podatkowi lub prawnicy zagraniczni wpisani na jeden z wyżej wskazanych wykazów, prowadzonych przez właściwe organy samorządu zawodowego (dotyczy Prawników niebędących osobami fizycznymi) albo posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych, poświadczony dokumentem zaświadczającym uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych. ; oraz
 2. jego prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone (dotyczy Prawników będących osobami fizycznymi) lub jest kancelarią prawną, w której zawód wykonują adwokaci, radcowie prawni, notariusze, rzecznicy patentowi, komornicy, doradcy podatkowi, mediatorzy lub prawnicy zagraniczni, których prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone (dotyczy Prawników niebędących osobami fizycznymi); oraz
 3. korzystanie z Usługi Serwisu jest bezpośrednio związane z prowadzoną przez Prawnika działalnością zawodową; oraz
 4. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, w tym postanowień, jakie mogą być wprowadzone do Regulaminu w przyszłości.

  4.3.    W celu Rejestracji Prawnik zobowiązany jest do podania następujących danych:

1)    imię i nazwisko lub firma Prawnika;

2)    adres;

3)    adres poczty elektronicznej (e-mail);

4)    numer telefonu;

5)    NIP; [informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie]

6)    Nazwa prawniczego samorządu zawodowego i nr wpisu lub tytuł naukowy z informacją zawierającą dane nadania tytułu naukowego; [informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie]

7)    hasło dostępu do Usługi Serwisu.

  4.4.    Rejestracja Prawnika w Serwisie może być dokonana poprzez operację rejestracji dostępną Prawnikowi na stronie głównej Serwisu, poprzez korespondencję pocztową lub mailową Serwisu z Prawnikiem. Z chwilą Rejestracji Prawnik zawiera z Operatorem umowę o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Regulamin jest integralną częścią umowy.

  4.5.    Prawnik może zakończyć korzystanie z Usługi Serwisu w dowolnym momencie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu zakończenia korzystania z Usługi Serwisu oraz rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Prawnik powinien doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie drogą pocztową lub e-mailową.

  4.6.    W przypadku naruszenia Regulaminu przez Prawnika, Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

  4.7. Podstawą przetwarzana danych osobowych Prawnika w Serwisie jest ich niezbędność do wykonania Usługi w Serwisie osobie, której dotyczą.

5.    Warunki świadczenia usługi

  5.1.    W ramach Usługi Serwisu, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Prawnikowi:

a) Umieszczenia nieodpłatnego w Serwisie opisu profilu Prawnika, w szczególności:

 • danych adresowych Prawnika,
 • zdjęcia Prawnika; Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Usunięcie Konta nie ma wpływu na powyższą zgodę. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Prawnik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium działania serwisu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Operatora i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie Konta przez Profesjonalistę nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 • dziedzin prawa, którymi Prawnik jest szczególnie zainteresowany;
 • krótkich opisów spraw, w których Prawnik brał udział (dokumentów, które wykonał, porad, których udzielił) – z pominięciem danych poufnych klienta (osobowych i adresowych);
 • opinii Użytkowników i odpowiedzi na pytania  Użytkowników oraz możliwość publikacji na blogu „Poradnik prawny”. Zamieszczając te treści w Serwisie, Prawnik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z: treści pytania, odpowiedzi lub jego jej części, zamieszczonych opinii i publikacji na terytorium działania serwisu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie odpowiedzi w bazach danych, wykorzystania w celu promocji Operatora i prezentacji w Serwisie. Usunięcie Konta przez Prawnika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 • innych treści, w zależności od aktualnej funkcjonalności Serwisu i decyzji Operatora.

  5.2. We wszystkich rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Prawnikiem w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email ) nie są przekazywane do Prawnika do momentu, w którym klient sam wybierze Prawnika do realizacji usługi lub zamówi u niego wizytę. W szczególności:

 • W trakcie odpowiedzi Prawnika na anonimowe pytania użytkowników Prawnik nie uzyskuje danych kontaktowych do użytkownika (ale może mu składać oferty)
 • Dla udzielenia bezpłatnej porady w sprawach sądowych dane kontaktowe użytkownika są przekazywane tylko temu Prawnikowi, który został wybrany przez Serwis (wśród Prawników zgłaszających się do udzielenia porady).
 • Przy składaniu ofert w odpowiedzi na opis problemu lub próśb o wycenę  przysłany przez użytkownika dane kontaktowe użytkownika uzyskuje Prawnik, którego oferta została wybrana przez użytkownika.
 • Gdy użytkownik wybiera Prawnika wśród wyników wyszukiwania lub bezpośrednio z przedstawionego jemu profilu, Serwis przekazuje Prawnikowi dane kontaktowe użytkownika w momencie, gdy wybrany Prawnik potwierdzi (mailem lub SMS-em) chęć kontaktu z tym użytkownikiem .

 

  5.3. Organizator może ograniczyć ilość informacji wyświetlanych Użytkownikowi z profilu Prawnika oraz dostępność form nawiązywania kontaktów z Użytkownikami jeśli świadczy Prawnikowi Usługę nieodpłatnie.

  5.4. Prawnik zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z klientem,  w jak najkrótszym czasie od momentu przekazania mu numeru telefonu lub adresu mailowego klienta. Jeśli w ciągu 4 godzin Prawnik nie potwierdzi gotowości do wykonywania usługi, Operator wysyła do klienta i Prawnika  SMS i email o unieważnieniu usługi.  

  5.5. Jeśli zamówienie usługi Prawnika wymaga od klienta wniesienia opłaty, następuje dodatkowo:

 1. Operator pobiera od klienta wskazaną w usłudze opłatę, a dodatkowo w korespondencji z klientem przekazuje potwierdzenie pobrania opłaty oraz paragon wystawiony w imieniu Prawnika. Prawnik  wyraża zgodę na wystawienie paragonu klientowi przez Operatora za opłaconą usługę w imieniu Prawnika oraz akceptuje fakt, że klient ma prawo zwrócić się osobiście do niego  o wystawienie faktury w miejsce tego paragonu.
 1. Jeśli w ciągu 4 godzin Prawnik nie potwierdzi gotowości do wykonywania usługi, Operator wysyła do klienta i Prawnika  SMS o unieważnieniu usługi i zwraca   klientowi dokonaną wpłatę (przekazuje zlecenie zwrotu wpłaty do Serwisu Przelewy24.pl).
 1. Klient ma prawo rezygnacji z wykonania zleconej usługi, jeśli zgłosi on taką decyzję na infolinię Operatora przed rozpoczęciem wykonania usługi. Wówczas Operator dokona zwrotu klientowi  całej przyjętej wpłaty oraz powiadomi Prawnika SMS-em i emailem o rezygnacji klienta z usługi. Jeśli kontakt klienta z wybranym Prawnikiem  już nastąpił, do Prawnika należy decyzja i realizacja zwrotu klientowi wpłaty w całości lub części.

   5.6 Jeśli Prawnik korzysta w Serwisie z konta bezpłatnego (konto START), ilość informacji wyświetlanych Użytkownikowi z profilu Prawnika oraz możliwości nawiązywania kontaktów z klientami są ograniczone, a pośrednictwo Operatora z Prawnikiem w kontaktach z użytkownikami jest  prowadzone tylko za pomocą korespondencji mailowej (bez SMS-ów). Konta START nie są też chronione przed reklamą konkurentów.

   5.7 Prawnik , który korzysta w Serwisie z konta odpłatnego (konto PREMIUM)  otrzymuje w szczególności następujące funkcjonalności:

 • Profesjonalny profil  Prawnika – pełne dane teleadresowe (w tym telefon, adres strony www), podsumowanie zdobytego doświadczenia i opis przeprowadzonych spraw, opinie, odpowiedzi na pytania Użytkowników, brak reklam innych prawników, pełne statystyki profilu
 • Możliwość publikacji na blogu „Poradnik prawny”
 • Bezpłatny poradnik dla Prawnika „Jak budować wizerunek w sieci?”
 • Moduł automatycznej sprzedaży usług Prawnika (oferty Prawnika w postaci opisów usług i ich cen (poprzez wypełnienie i uruchomienie modułu ActivBox), który Prawnik może umieścić nie tylko w serwisie, ale i na własnej stronie www czy blogu
 • Umawianie wizyt w kancelarii Prawnika oraz przyjmowanie próśb o wycenę od Użytkowników
 • Powiadomienia SMS o płatnych zapytaniach Użytkowników
 • Certyfikat „Wiarygodnego prawnika” przyznawany po odpowiedzi na 20 bezpłatnych pytań w serwisie (w tym moduł pozwalający na umieszczenie certyfikatu na stronie  Prawnika lub www/blogu)
 • Możliwość  odpowiadania na opinie wystawione przez Użytkowników w formie komentarzy;
 • Możliwość wysyłania próśb o opinie do innych prawników, z którymi współpracował;
 • Kontaktów z użytkownikami Serwisu w formie:

          - bezpłatnego odpowiadania na anonimowe pytania użytkowników; w tym moduł pozwalający na umieszczanie odpowiedzi Prawnika na stronie profilu, www/blogu

          - bezpłatnego udzielania porady telefonicznych w sprawach sądowych;

          - składania ofert na przesłany przez użytkownika opis problemu i prośby o ich wycenę;

          - przedstawiania ofert w wynikach wyszukiwania prezentowanych użytkownikowi w Serwisie.

6. Cennik i płatności

  6.1.  Świadczenie Usługi  Serwisu odbywa się zgodnie z aktualnym Cennikiem załączonym do Regulaminu. 

  6.2.   Prawnik może korzystać z Usługi Serwisu w ramach bezpłatnego konta START lub odpłatnego konta PREMIUM . Załączony Cennik wskazuje również różnice w uprawnieniach dla obu kont.

  6.3.  Opcje konta Premium obejmują okres 30 kolejnych dni liczonych od dnia zaksięgowania wpłaty na ten cel w portfelu Prawnika. W okresach nie opłaconych  następuje powrót do zakresu usług i uprawnień objętych Kontem START.

  6.4.    Akceptując niniejszy regulamin Prawnik wyraża zgodę na pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu opłat Użytkowników przeznaczonych dla Prawnika oraz wpłat Prawnika przeznaczonych na opłaty za usługi Serwisu. Wpłaty te są przyjmowane na konto wewnętrzne Prawnika w Serwisie (portfel Prawnika) . W dowolnej chwili Prawnik może zlecić przekazanie środków ze swojego portfela w Serwisie na własne konto bankowe. Wpłaty na portfel Prawnika są obsługiwane za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.pl w trybie przelewów natychmiastowych.

  6.5.   Prawnik wyraża zgodę na zmiany Cennika po Rejestracji. W razie braku akceptacji zmian Cennika, Prawnik może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Serwisu.

  6.6.    Za wszystkie opłaty pobrane przez Serwis z portfela Prawnika wystawiana jest raz w miesiącu faktura VAT i wysyłana na email Prawnika. Faktury dostępne są również do wydruku w portfelu Prawnika.

7.    Prawa i obowiązki Prawnika

  7.1.    Prawnik zobowiązuje się do korzystania z Usługi Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz wymogami obowiązującej Prawnika etyki zawodowej.

  7.2.    Prawnik upoważniony jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści stworzonych przez Prawnika lub do których Prawnik posiada uprawnienia umożliwiające ich opublikowanie w Serwisie. Udostępnienie takich treści osobom trzecim wymaga wyraźnej zgody Operatora.

  7.3.    Za treści zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem konta Prawnika odpowiada wyłącznie Prawnik. Prawnik korzysta z danych, informacji i oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  7.4.    Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem kont Prawników, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie.

  7.5.    Zamieszczając oraz przekazując do zamieszczenia treści w Serwisie, Prawnik wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisie. Prawnik, który dostarcza treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając utwory do Serwisu Prawnik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium działania serwisu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Prawnika. Ponadto, Prawnik zezwala Operatorowi na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy przez Prawnika.

  7.6.    Prawnik zobowiązany jest do zapewnienia zgodności zamieszczanych w Serwisie treści ze stanem faktycznym, przepisami prawa, prawami osób trzecich oraz wymogami etyki zawodowej.

  7.7.    Niedozwolone jest używanie przez Prawnika Serwisu w sposób, który mógłby:

1)    zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

2)    prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

3)    promować, reklamować lub informować o usługach innych niż własnych, jeżeli Prawnik nie jest do tego upoważniony;

4)    prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

5)    prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;

6)    prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób

  7.8.    Prawnik zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła do konta Prawnika w Serwisie, oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania danych dostępowych Prawnika koniecznych do korzystania z Usługi Serwisu.

  7.9.    Prawnik nie jest upoważniony do udostępnienia swojego konta w Serwisie osobom trzecim do używania, oraz do odsprzedaży takiego konta. Z uwagi na osobisty charakter Usługi Serwisu, z konta w Serwisie może korzystać jedynie Prawnik, którego dane konto dotyczy.

  7.10.    Prawnik jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie danych Prawnika wskazanych przy Rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: kontakt@specprawnik.pl). Prawnik ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie aktualizacji danych, w szczególności doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres Prawnika uznawane będzie za skuteczne.

  7.11. Dodatkowe zobowiązania Prawnika mogą wynikać również z Cennika. 

8. Etyka zawodowa

  8.1.    Prawnik zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi Prawnika przepisami prawa i etyki zawodowej.

  8.2.   W przypadku ograniczenia lub utraty uprawnień do wykonywania przez Prawnika zawodu wskazanego przez Prawnika w Serwisie, Prawnik zobowiązany jest do niezwłocznego zamieszczenia takiej informacji w Serwisie lub rezygnacji z Usługi Serwisu. 

8. A. Dodawanie opinii i informacji o Prawnikach i zadawanie pytań Prawnikom

1. Opinie opatrywane są podpisem Użytkownika lub jego pseudonimem.

 1. Opinie i informacje o Prawnikach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej Prawnika. Nie mogą zawierać gróźb, nie mogą być niegrzeczne lub poniżające, mieć znamion nękania. Niedozwolone jest używanie w opiniach wyrażeń niecenzuralnych i obraźliwych, stosowanie przezwisk, odnoszenie się do sfery prywatnej, oskarżanie o popełnienie przestępstwa. Niedozwolone jest również dodawanie opinii, które mogą zostać uznane za pomówienie lub które kwestionują treści umieszczone przez Prawnika w Serwisie lub kwestionują kwalifikacje zawodowe Prawnika.
 2. Opinia odzwierciedla ocenę danego prawnika dokonaną przez Użytkownika.  Opinie Użytkowników nie stanowią gwarancji  jakości, kompetencji Prawnika mają charakter informacyjny i mogą stanowić punkt wyjścia do gromadzenia informacji o prawnikach, którzy mogą być odpowiedni do potrzeb prawnych – ale Użytkownik nie powinien polegać wyłącznie na opiniach Serwisu przy podejmowaniu decyzji, czy skontaktować się z danym prawnikiem lub czy go zatrudnić.
 3. Opinie i informacje o Prawnikach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Prawnika i muszą one dotyczyć działań takich jak: odpowiedzi na pytanie prawne z serwisu, wizyty w kancelarii lub konsultacji telefonicznej Użytkownika lub zakupionej w Serwisie usługi, wyceny i jej wykonania. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich.
 4. Wszystkie opinie są moderowane przez Operatora przed opublikowaniem. Opinie są najbardziej przydatne dla innych, gdy zawierają szczegółowe informacje o doświadczeniu Użytkownika z prawnikiem. Szukamy osobistego doświadczenia Użytkownika z prawnikiem. Najcenniejszą informacją dla innych Użytkowników jest to, co Użytkownika zachwyciło lub sfrustrowało w doświadczeniu z Prawnikiem. 
 5. Wielokrotne umieszczanie opinii przez tego samego Użytkownika jest zakazane, a system Operatora blokuje możliwość dodawania kolejnych opinii. Użytkownik może edytować poprzednio umieszczoną opinię, występując z taką prośbę do Operatora.
 6. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do produktów. Niedozwolone jest również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych.
 7. Niedozwolone jest umieszczanie przez Prawnika na swoim profilu opinii uzyskanych poza Serwisem oraz jakiekolwiek próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami.
 8. Niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które nie są zgodne z prawdą.
 9. Informacje, opinie i komentarze nie mogą naruszać prawa, dóbr osobistych, ani zasad współżycia społecznego.
 10. Użytkownik zamieszczając opinię w Serwisie Operatora oświadcza, że wystawiona przez niego opinia lub komentarz jest prawdziwy i zgodny z rzeczywistym stanem rzeczy.
 11. Operator ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a Opinie już opublikowane, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Operatora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Prawnika.
 13. Operator ma prawo wymagać od Użytkownika zamieszczającego opinię dodatkowej weryfikacji lub weryfikacje ustalić w inny uzgodniony sposób.
 14. Zadając pytania Prawnikowi, Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Operatora i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 15. Zadając Prawnikowi pytanie prawne, Użytkownik zezwala Operatorowi na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie.

9. Odpowiedzialność Operatora

  9.1.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Prawnika powstałe w wyniku:

1)    nieprawidłowego korzystania z Usługi Serwisu przez Prawnika;

2)    awarii sprzętu Prawnika;

3)    działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Prawnika;

4)    działania wirusów komputerowych;

5)    podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przez Prawnika;

6)    naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Prawnika;

7)    zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

8)    niewłaściwego posłużenia się przez Prawnika danymi dostępowymi do Serwisu lub uzyskania dostępu do konta Prawnika w Serwisie przez osoby trzecie;

9)    utraty oraz zniekształcenia treści dotyczących Prawnika;

10)  przeznaczenia przez Prawnika do zamieszczenia w Serwisie treści naruszających przepisy prawa, wymogi etyki zawodowej lub prawa osób trzecich;

11)  niezawinione przez Operatora przerwy lub ograniczenia w działaniu Serwisu lub Usługi Serwisu.

  9.2.    Odpowiedzialność Operatora jest zawsze ograniczona do wartości 1-miesięcznej opłaty za korzystanie z Usługi Serwisu.

10.  Kwestie techniczne

  10.1.    Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci. 

  10.2.    Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi Serwisu we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi Serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych:

 • zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
 • dowolne łącze pozwalające na dostęp do Internetu,
 • przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą Javascript i cookies
 • Zalecane wersje przeglądarek to: Chrome w wersji 22.0 i nowsze; Internet Explorer w wersji 9.0 i nowsze; Microsoft Edge dla Windows 10; Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowsze, Opera w wersji 12.0 i nowsze

  10.3.    Prawnik może dokonać Rejestracji pod warunkiem posiadania kontaktowego adresu e-mail.

  10.4.    Prawnik uzyskuje dostęp do przeglądania, edytowania, dopisywania i kasowania swoich danych przechowywanych w Serwisie poprzez proces logowania uruchamiany ze strony głównej Serwisu. Przypomnienie hasła lub jego ustanowienie (jeśli wcześniej tego nie dokonano), wymaga wysłania prośby na adres kontakt@specprawnik.pl.

11.  Polityka prywatności i Cookies

  11.1.    We wszystkich rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Prawnikiem w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email ) nie są przekazywane do Prawnika do momentu, w którym klient sam wybierze Prawnika do realizacji usługi lub zamówi u niego wizytę.

 11.2.    W celu świadczenia pomocy prawnej (w której Serwis nie pośredniczy), Prawnik zobowiązany jest uzyskać od Użytkowania dane identyfikacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 11.3.     Prawnik zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnym sporem pomiędzy Prawnikiem a Użytkownikiem Serwisu dotyczącym pomocy prawnej lub innych usług świadczonych przez Prawnika .

 11.4.    Serwis stosuje pliki Cookies dla Prawników do przechowywania informacji ułatwiających ponowne logowanie do Serwisu, a dla Użytkowników do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

12.  Reklamacje

  12.1.    Prawnik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi Serwisu przez Operatora.

  12.2.    Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@specprawnik.pl, lub

2)    w formie pisemnej na adres Operatora: Legal Networks sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań.

3)    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Prawnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest w ocenie Operatora kompletne. W przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe w terminie 14-dniowym, Operator poinformuje Prawnik a o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanych ramach czasowych rozpatrzenia reklamacji.

4)    Ze względu na politykę prywatności Operatora, przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi Serwisu.

13.  Dane osobowe

  13.1.    Dokonując Rejestracji Prawnik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przekazane do Serwisu oraz inne dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Serwisu, oraz do celów marketingowych Operatora. Prawnik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Rejestracji i świadczenia Usługi Serwisu.

  13.2.    Prawnik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Usunięcie danych na żądanie Prawnika oznacza likwidację konta Prawnika w Serwisie. Żądanie usunięcia danych osobowych Prawnika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.

14.  Postanowienia końcowe

  14.1.    Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi Serwisu.

  14.2.    O zmianach Cennika Operator poinformuje Prawnika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Prawnika przy Rejestracji lub przez mechanizm informatyczny w Panelu Prawnika w serwisie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Prawnika. Akceptując Regulamin, Prawnik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Operatora. W każdym czasie Prawnik może wymówić umowę o świadczenie Usługi Serwisu.

  14.3. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu strony będą rozwiązywały w drodze rokowań pozasądowych.

  14.4. Niniejszy  Regulamin uchyla dotychczasowy regulamin i wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

CENNIK Serwisu SPECPRAWNIK (obowiązuje od 22.08.2019 r.)

  

Opłata pobierana w Serwisie od Prawnika

Kwota netto

Konto START

0 zł

 

Konto PREMIUM (opłata miesięczna)

 

149 zł

Koszt przelewu środków z konta Serwisowego (portfela Prawnika) na  konto bankowe Prawnika

4 zł

 

 

 

Uprawnienia na koncie

START

PREMIUM

Prezentacja Prawnika i jego profilu w wynikach wyszukiwania (dla konta START w stopniu ograniczonym)

TAK

TAK

Bezpłatny poradnik dla prawnika „Jak budować wizerunek w sieci?”

TAK

TAK

Możliwość publikacji na blogu „Poradnik prawny”

Nie

TAK

Bezpłatne wykorzystywanie modułu ActivBox do prezentacji swojej oferty  w Serwisie i na stronach swojej kancelarii

NIE

TAK

Wysokie pozycjonowanie Prawnika w wynikach wyszukiwania i w obsłudze bezpłatnych porad w sprawach sądowych

NIE

TAK

Uwidocznianie danych tzw. szybkiego kontaktu w profilu Prawnika - numer telefonu, adres strony www kancelarii

NIE

TAK

Przekazywanie zapytań klientów 

NIE

TAK

Powiadamianie SMS-em o kliencie pragnącym uzyskać bezpłatną poradę w sprawie sądowej oraz o płatnych zapytaniach klientów

NIE

TAK

Certyfikat „Wiarygodnego prawnik” przyznawany po odpowiedzi na 20 bezpłatnych pytań w serwisie (w tym moduł pozwalający na umieszczenie certyfikatu na stronie www/blogu Prawnika)

NIE

TAK

Umawianie wizyt w kancelarii Prawnika

NIE

TAK

Możliwość odpowiadania na bezpłatne pytania Użytkowników, w tym moduł pozwalający na umieszczanie odpowiedzi na stronie www/blogu Prawnika

NIE

TAK

Usuwanie z publicznego profilu Prawnika informacji o konkurentach (innych prawnikach z okolicy)

NIE

TAK