Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Wrocław

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Wrocław uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Wrocław? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko

Kolejowa 30/39, 53-508 Wrocław

prowadzenie sprawy dot. uznania prawa do wcześniejszej emerytury (postępowanie przez ZUS i przed sądem)

przygotowanie, ocena i weryfikacja pod kątem formalnoprawnym umów o dzieło

przygotowanie, ocena i weryfikacja pod kątem formalnoprawnym umów powierzenia przetwarzania i umów dalszego powierzenia

wygrana sprawa o zapłatę za roboty budowlane

wdrożenie RODO w firmach usługowych do 150 pracowników [wdrożenia dotyczy firm szkoleniowych/doradczych, hoteli, firm ubezpieczeniowych, firm działających w branży IT]

wdrożenie RODO w działalności "internetowej" (m.in. sklep internetowy, blogerzy)

odzyskanie należności za usługi pośrednictwa nieruchomości

przygotowanie, ocena i weryfikacja pod kątem formalnoprawnym umów o roboty budowlane (umów między zamawiającym a wykonawcą, umów między wykonawcą a podwykonawcą)

przygotowanie regulaminu sklepu internetowego

przygotowanie umowy agencyjnej

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Osowiecka

Paprotna 7 lok. 303, 51-117 Wrocław

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Umowa o zastępstwo inwestycyjne pomiędzy inwestorem i inwestorem zastępczym obejmująca budowę osiedla domów jednorodzinnych

Regulamin konkursu organizowanego agencję konsultingową na zlecenie spółki energetycznej

Reprezentowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności aktu prawa miejscowego - planu zagospodarowania przestrzennego - w całości.

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez przyznanie na własność wskazanej nieruchomości wnioskodawcy za zapłatą na rzecz uczestnika - drugiego współwłaściciela określonej kwoty.

Przygotowanie wzoru umowy deweloperskiej oraz prospektu informacyjnego dla dewelopera, uwzględniającej zapisy tzw. ustawy deweloperskiej.

Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym wierzycieli - grupy kupujących / nabywców lokali mieszkalnych na osiedlu wybudowanym przez dewelopera wobec którego ogłoszono upadłość w czasie trwania inwestycji

Reprezentacja przedsiębiorcy pozwanego z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji.

Reprezentacja pracownika przed sądem pracy w sprawie o ustalenie i wynagrodzenie (ustalenie, że umowa zawarta na 9 lat jest umową na czas nieokreślony i zapłata wynagrodzenia uzupełniającego).

Reprezentacja w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Reprezentacja pracownika w sprawie o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, o zapłatę odszkodowania, o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Mikołajczyk

Przyjaźni 34d/7, 53-030 Wrocław

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Podziały i łączenia działek.

Sądowe zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez wyodrębnienie lokali w nieruchomości.

Sprawy z zakresu prawa budowlanego - spory z wykonawcami.

Sprawa o odszkodowanie przeciwko pracodawcy za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zawartej na czas określony na bardzo długi okres czasu.

Opiniowanie umów licencyjnych dotyczących oprogramowania komputerowego.

Postępowanie o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości.

Sprawa przeciwegzekucyjna.

Sprawy dotyczące wpisów w księgach wieczystych nieruchomości ( m.in. wpis i wykreślenie hipoteki, wpisy różnego rodzaju roszczeń).

Mobbing pracowników.

Sprawa o ustalenie nieistnienia/uchylenie uchwał walnego zgromadzenia spółki z o.o.

Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Brożek

I. Prądzyńskiego 22/16, 50-434 Wrocław

przywrócenie do pracy

porady prawne

sprawy o zapłatę przedawnionych długów, z powództwa firm windykacyjnych, banków, funduszy sekurytyzacyjnych, operatorów telekomunikacyjnych

pozew o nienależnie pobrane świadczenie - bank

rozwód

pozew o zadośćuczynienie

umowy na dostawę

umowy o roboty budowlane

obsługa przetargów/zamówień publicznych, analiza SIWZ, reprezentacja przed KIO

sprawy z zakresu zapłaty za nadgodziny

Kancelaria Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka

Kazimierza Wielkiego 15 lok. 3, 50-077 Wrocław

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wnioskiem inwestora.

Skuteczna zmiana właściciela nieruchomości gruntu rolnego i dalsza sprzedaż tego gruntu na rzecz nierolnika.

Skuteczne rozwiązanie umowy najmu z trudnym najemcą i doprowadzenie do opuszczenia lokalu.

Skuteczne uzyskanie pozwolenia na budowę po uprzedniej odmowie wydania pozwolenia na budowę.

Przeprowadzenie procesu sprzedaży udziału w spółce przez spadkobierców wspólnika.

Przygotowanie koncepcji działania uniemożliwiających zwolnienie dyscyplinarne.

Skuteczne wznowienie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Skuteczne rozwiązanie umowy z nierzetelnym dostawcą usług bez dodatkowych kosztów.

Przystąpienie przez gminę do realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek działań podjętych przez inwestora.

Zmiana przeznaczenia działki zgodnie z wnioskiem inwestora.

Konrad Krasuski Kancelaria Radcy Prawnego

Kręta 10/U1, 50-233 Wrocław

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Doradztwo w zakresie doboru optymalnej formy opodatkowania, obowiązku podatkowego,

Sporządzanie umów oraz różnego rodzaju wzorców umownych, w tym regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów sklepów internetowych, ogólnych warunków dostaw

Doradztwo prawne z zakresu doboru formy prawnej przedsiębiorstwa, formy opodatkowania, analiza prawna przedsięwzięcia

Pomoc prawna przy zakładaniu spółek, sporządzanie umów spółek, sporządzanie uchwał i regulaminów organów spółek, rozwiązywanie sporów korporacyjnych

Sporządzanie i weryfikowanie umów zbycia nieruchomości, weryfikowanie umów deweloperskich,

Prowadzenie procesów o odszkodowanie, przywróćenie do pracy, zadośćuczynienie,

Prowadzenie spraw o podział majątku, zniesienie współwłasności doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne w zakresie własności intelektualnej - sporządzanie umów, postępowania sądowe, udzielanie porad prawnych i sporządznie opinii prawnych

Doradztwo prawne z zakresu prawa pracowniczego, prowadzenie spraw sądowych o mobbing, odszkodowanie, zadośćuczynienie, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy,

Prowadzenie sporów pomiędzy przedsiębiorcami o kary umowne, zapłatę, naruszenie praw autorskich, naprawienie szkody,

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Kielar- Tammert

Makowa 26B/9, 55-093 Wrocław

Wygrana sprawa o kontynuację renty po wznowie nowotworu po 10 latach. Klientka nie spełniała warunku stażowego do przyznania renty. Krótko mówiąc, wznowa nowotworu według komisji ZUS nastąpiła "za późno". Należało w sprawie wykazać, iż początek ponownego zachorowania nastąpił jeszcze w okresie objęcia ubezpieczeniem.

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie od pracodawcy za wywołanie rozstroju zdrowia dla byłego pracownika kopalnii w związku z chorobą zawodową pylicą płuc.

Wygrana sprawa o dział majątku spadkowego po rodzicach klientki z zarzutem zasiedzenia nieruchomości przez brata klientki. Sąd jednak orzekł po naszej myśli, zasądzając na rzecz klientki udziały w nieruchomości.

Europejski Nakaz Zapłaty- postępowanie prowadzone w Niemczech (dłużnik był NIemcem), sprawa rozstrzygnięta po myśli mojego klienta, Polaka, poprzez zasądzenie na jego rzecz wartości niezapłaconych przez dłużnika faktur.

Uczestniczyłam w wielu rozprawach rozwodowych. W większości spraw strony rozwodziły się bez konieczności orzekania o winie, co oczywiście w znacznym procencie minimalizowało stres. Wiele zagadnień udawało się uregulować między stronami już na etapie przedsądowej mediacji.

Restrukturyzacja spółki z przetwórstwa mięsnego poprzez audyt prawny, ocenę zadłużenia oraz pracę w celu zmniejszenia wymagalnych długów. Poszukiwanie środków na spłatę, skuteczne rozmowy z bankami celem obniżenia zadłużenia, negocjacje z wierzycielami. Współpraca z doradcą finansowym.

Wygrana sprawa o ochronę dóbr osobistych przed Sądem Okręgowym. Przyczyną wniesienia pozwu było szkalowanie klientki przez inne osoby na portalach społecznościowych oraz forach internetowych.

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Kornacka-Wojdak

Kazimierza Wielkiego 9/311, 50-077 Wrocław

przygotowywanie projektów umów

wygrane sprawy o przywrócenie do pracy oraz odszkodowanie

usługi turystyczne- sprawa o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną

rozwód i alimenty - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

pomoc w zakładaniu różnych form działalności, poradnictwo w zakresie spółek.

prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz zachowek

Kancelaria Radcy Prawnego Beata Rzepa

Jugosłowiańska 73/7, 51-113 Wrocław

Pozew o zapłatę - zwrot pożyczki.

Sprzeciwy od nakazów zapłaty.

Opracowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zfśs, protokołów dodatkowych do zuzp. Sporządzenie umów o zakazie konkurencji.

Pozew o zapłatę ((godziny nadliczbowe, odprawa pieniężna).

Wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku. Porady z zakresu prawa spadkowego (zasady dziedziczenia, zachowki, zasady sporządzania testamentów).

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sieńko

Leszczyńskiego 4. lok 29, 50-078 Wrocław

Wyrok SN w sprawie uznania preparatu histopatologicznego za dokument medyczny. Proces zakończony pomyślnie dla Klienta.

Roszczenie o zapłatę za spowodowanie trwałego inwalidztwa u dziecka. Oddalenie roszczenia na kwotę 1.500 000 zł.

Rozwód z wyłącznej winy żony.

Świadczenia alimentacyjne od pozwanego zamieszkałego na stałe w Kanadzie.

Roszczenie o zakażenie szpitalne (oddalenie powództwa)

Wróć na górę