Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Elbląg

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Elbląg uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Elbląg? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Marcin Szakiewicz Kancelaria Radcy Prawnego

Plac K. Jagiellonczyka 6 lok.2, 82-300 Elbląg

Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych (RODO)

Błąd medyczny - zadośćuczynienie za śmierć matki w wyniku błędu w czasie operacji.

Wygrana sprawa o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych

Wygrana sprawa przeciwko firmie windykacyjnej dochodzącej przedawnionych należności. Zwalczenie bezpodstawnie wydanego nakazu zapłaty

Wygrana w sprawie wypadku dziecka na nieogrodzonym terenie budowy.

Wygrana sprawa przeciwko firmie windykacyjnej dochodzącej przedawnionych należności. Zwalczenie bezpodstawnie wydanego nakazu zapłaty

Wygrana w sprawie odszkodowania za konsekwencje wypadku autobusowego

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie za złamanie ręki na chodniku spółdzielni mieszkaniowej

Szkolenia z RODO

Wygrana sprawa o zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny (potrącenie rowerzysty).

LFS Adwokaci Radcowie Prawni Radca Prawny Ewa Habuda

Robotnicza 26, 82-300 Elbląg

reprezentacja stron w postępowaniu karnym, pomoc prawna w sprawach tzw. wykroczeń drogowych oraz innych prawo karne gospodarcze, m.in. działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzyciela, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu.

reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA, stała obsługa podmiotów administracji samorządowej, sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień materialnego prawa administracyjnego i procedury administracyjnej, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, prawo energetyczne.

wykonywania doradztwa o wyborze rodzaju spółki, jak również zrestrukturyzowania w tym celu spółki już istniejącej, wykonywania kompleksowych audytów prawnych spółek, projektowania i realizowania procedur prowadzących do utworzenia spółki, oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym – łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek), bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych, opiniowanie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ich władz, reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i sprawach gospodarczych, tworzenia struktur holdingowych, badanie zgodności umów z prawem konkurencji, doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji

wykonywania doradztwa dotyczącego rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, związanych z poszczególnymi przejawami twórczości (literackiej, naukowej, medialnej, filmowej, architektonicznej, informatycznej), reprezentowania twórców wobec osób i firm naruszających ich autorskie prawa majątkowe, opiniowanie oraz tworzenia wszelkiego rodzaju umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub zezwalających na ich wykorzystywanie (umowy licencyjne, sublicencyjne).

Skuteczne negocjacje w zakresie restrukturyzacji kredytów konsumenckich.

sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym, sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych, sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych, sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji, sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych, przygotowanie umów powierzania danych osobowych, pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych, przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych, reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

obsługa podmiotów prowadzących działalność leczniczą, opiniowanie kontraktów z NFZ, sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne, sprawy związane z dyscypliną finansów publicznych.

prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania niezbędnych dla podjęcia lub kontynuowania procesu budowy decyzji administracyjnych, wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności rozwiązań projektowych i inżynierskich z prawem budowlanym, tworzenia umów przyłączeniowych na wszelkiego rodzaju media, tworzenia wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane (realizację inwestycji pod klucz, generalne wykonawstwo, wykonawstwo, podwykonawstwo).

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Dzikowska

Grunwaldzka 2/B29 lok. 14, 82-300 Elbląg

dochodzenie należności z tytułu korzystania z lokalu, gruntu itd.

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku

Zniesienie współwłasności nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia wraz z rozliczeniem roszczeń wzajemnych

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Kancelaria Radcy Prawnego Patryk Krzysztof Ogórek

Ks. Ściegiennego 2B, 82-300 Elbląg

Kancelaria Radcy Prawnego

Wiejska 19/I/15, 82-300 Elbląg

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy dotyczące naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych.

Reprezentowanie Klienta przed sądami powszechnymi, prokuraturą lub policją.

Sprawy o wykroczenia od developerów oraz innych zbywców nieruchomości.

Sporządzenie pism procesowych w postępowaniu karnym.

Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z obrotem nieruchomościami.

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Pomoc prawna w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń oraz koncesji.

Sprawy dotyczące małżeńskich ustrojów majątkowych, a także podziału majątku dorobkowego małżonków.

Zakładanie i rejestracja w KRS, przekształcanie, podział spółek prawa handlowego.

Dochodzenie roszczeń z umów (m.in.: dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, roszczeń z gwarancji oraz rękojmi).

Sobczak Paweł Kancelaria Prawna "LEX EXPERT" (filia)

Ściegiennego 2B, 82-300 Elbląg

Ulewicz Monika Kancelaria Prawnicza

1 Maja 58/T, 82-300 Elbląg

Kancelaria Prawnicza JKO s.c.

al. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Kardasz Sławomir Staszak s.c.

Juliusza Słowackiego 69 lok. 5, Elbląg

Kancelaria Radców Prawnych Grażyna i Piotr Gliniewicz

1 Maja 16, Elbląg

Wróć na górę