Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Warszawa

Kancelarie adwokackie w miejscowości Warszawa w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Warszawa odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Warszawa. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Marszałek

Ogrodowa 3 lok. 3, 00-893 Warszawa

Zajmuję się także prawem spadkowym m.in. sprawami o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub testamentu oraz sprawami o dział spadku, w trakcie których składam wnioski dowodowe tak, aby skrupulatnie ustalić skład i wartość spadku, a następnie dokonać podziału w sposób zgodny z interesem mojego klienta. Składając właściwe wnioski dowodowe jestem w stanie ustalić, bez ponoszenia kosztów wszystkie banki w których zmarły miał prowadzone rachunki bankowe. Po zakończeniu postępowania przygotowuję wnioski o wprowadzenie zmian w księgach wieczystych i wpisanie nowego właściciela nieruchomości.

Prowadzę sprawy rozwodowe i wielokrotnie udało mi się przekonać Sąd, że mój klient nie ponosi wyłącznej winy w rozkładzie pożycia, nawet jeżeli dopuścił się zdrady współmałżonka. Ponadto w sprawach o rozwód dbam o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi i ustalenie alimentów na właściwym poziomie, a w razie potrzeby także ustalenie sposobu korzystania z mieszkania i zaspokajanie potrzeb rodziny w trakcie postępowania. Mam świadomość, że rozwód jest trudnym przeżyciem dla moich klientów i zawsze staram się ograniczyć do minimum ich stres związany z występowaniem w sądzie. Przed każdą rozprawą spotykam się z klientem i informuję go jak wygląda rozprawa i o co może pytać sędzia.

Po prawomocnym orzeczeniu rozwodu, kiedy wszyscy myślą, że najgorsze jest już za nimi, rozpoczyna się postępowanie o podział majątku wspólnego. Sprawy bardzo często trwają latami, bowiem przychodzą kolejni biegli wyceniający majątek nieruchomości, przedsiębiorstwa, samochody, a wszystkie opinie są kwestionowane jak nie przez jedną, to przez drugą stronę. Ja proponuję klientom równolegle z wniesieniem sprawy o rozwód założenie sprawy o rozdzielność majątkową, a następnie równoległe dokonywanie podziału majątku wspólnego. Jednoczesne prowadzenie postępowań bardzo często pomaga w znalezieniu porozumienia i zakończeniu wszystkich spraw po kilku tygodniach, a nie latach. Do sprawy o podział majątku wspólnego trzeba się bardzo dobrze przygotować, pamiętając, że Sąd dzieli majątek, który był w posiadaniu małżonków w chwili ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, tj. np. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Zawsze analizuję z klientem cały okres trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, aby nie pominąć żadnych nakładów lub wydatków z majątku osobistego mojego klienta na majątek wspólny małżonków, które także podlegają rozliczeniu na wniosek zgłoszony we właściwym terminie i dobrze uzasadniony. Ponadto nie wszyscy wiedzą, że w postępowaniu o zniesienie współwłasności sąd na wniosek rozstrzyga także wzajemne roszczenia z tytułu posiadanych rzeczy. Natomiast po zapadnięciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu współwłasności nie można dochodzić np. rozliczenia zapłaconych tylko przez jedną stronę rat kredytu, czy czynszu za mieszkanie.

Prowadzę sprawy w imieniu osób zobowiązanych do płacenia alimentów o ich obniżenie lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Przykładowo ostatnio uzyskałam pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie, gdzie ojciec domagał się uchylenia alimentów od studiującej córki, początkowo sprawa wyglądała na przegraną ojciec ma obowiązek utrzymywać córkę, która studiuje. Jednak udało mi się ustalić, że dziewczyna pracuje jako modelka i zarabia miesięcznie trzy razy więcej od ojca, a ponadto nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów i chce tylko otrzymywać przelewy. Sąd uwzględnił moje argumenty i mój klient nie musi już płacić po 1500 zł miesięcznie.

Kancelaria Adwokacka Weronika Piluchowska

Lazurowa 12 lok. 20, 01-315 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

1/ dochodzenie wynagrodzeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości

5/ postępowania wieczystoksięgowe

2/ sprawy o separację

4/ sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem

4/ przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, w tym opracowywanie projektów uchwał organów spółek handlowych i protokołów zgromadzeń

6/ obsługa prawna procesów przekształceń organizacyjnych i likwidacji spółek

8/ reprezentowanie Klientów w toku postępowania egzekucyjnego, w tym przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji i udział w czynnościach egzekucyjnych

2/ obsługa prawna procesów zwolnień grupowych i indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracowników

10/ kompleksowe doradztwo prawne w zakresie ochrony praw konsumenta, ochrony danych osobowych, zawierania umów na odległość, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony dóbr osobistych oraz praw autorskich w sieci oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją

2/ reprezentowanie pokrzywdzonych we wszystkich stadiach postępowania karnego przed organami postępowania przygotowawczego, sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także przed komornikami, w tym sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, posiłkowych i prywatnych aktów oskarżenia

Leszczak Barbara, adwokat. Kancelaria

Tamka 20 lok. 4, 00-349 Warszawa

sprawa o uregulowanie kontaktów dziecka z ojcem

opinia prawna w sprawie stwierdzenia nabycia spadku na podstawie testamentu, zachowek, wykonawca testamentu , zapis testamentowy

wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego z mienia ruchomego i nieruchomego dłużnika ( postępowanie egzekucyjne przed komornikiem)

obrona w postępowaniu karnym za kradzież z włamaniem

skarga pauliańska: uznanie za bezskuteczne czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela( rozporządzenie mieniem )

opracowywanie umów: dostawy, najmu (mieszkania, lokalu użytkowego), pożyczki, darowizny

opracowywanie umów sprzedaży, w tym sprzedaży udziałów spółki

pozew o zapłatę z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała w wypadku samochodowym (drogowym) , z oc sprawcy wypadku - od zakładu ubezpieczeń, zadośćuczynienie za ból i cierpienie, postępowanie likwidacyjne przed zakładem ubzepieczeń

Sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie wraz z ustaleniem rodzicielskiego planu wychowawczego

obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi i wojskowymi ( obrona w postępowaniu przygotowawczym, przed sądem I Instancja, II Instancja, postępowanie kasacyjne)

Karolina Wojciechowska Kancelaria Adwokacka

Hlonda 10D/103, 02-776 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Ustalenie warunków zabudowy - reprezentacja przed organami administracji publicznej (Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie)

Odmowa włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Negocjacje umów na projekt oraz realizację projektu architektonicznego.

Reprezentacja w sprawie rozbiórki budowli przed organami administracji publicznej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Reprezentacja zagranicznego Inwestora w sprawie nabycia nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

Reprezentacja w sprawie o nieważności decyzji o warunkach zabudowy przed organami administracji publicznej (Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie)

Przygotowanie odpowiedzi na pozew o odszkodowanie od spółki z o.o. oraz reprezentacja przed sądem.

Opinia prawna podsumowująca wyniki audytu postępowania środowiskowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Reprezentacja w sprawie o pozwolenie na budowę osiedla przed organami administracji publicznej (Prezydentem m.st. Warszawy i Wojewodą Mazowieckim) zakończona uzyskaniem decyzji ostatecznej

Reprezentacja w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę przed organami administracji publicznej (Wojewodą Mazowieckim, Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego)

Kancelaria Adwokacka Magdalena Miechowska-Ostatek

Lwowska 4 lok. 3, 00-658 Warszawa

Obrona oskarżonego o czyn z art. 256 k.k. - propagowanie faszyzmu i publiczne nawoływanie do nienawiści na tle rasowym

Reprezentowanie wnioskodawcy w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez jej podział.

Reprezentowanie w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie oraz ograniczeniem władzy rodzicielskiej matce.

Reprezentacja powoda przed sądem w sprawie o uzyskanie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń za wypadek komunikacyjny.

Sporządzenie pozwu o zachowek i reprezentacja w postępowaniu sądowym uprawnionych do zachowku, w sytuacji gdy majątek spadkodawca w formie darowizny przekazał przed śmiercią innej osobie.

Reprezentowanie w sprawie o podwyższenie alimentów.

Reprezentowanie w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, ustalenie naprzemiennej opieki nad małoletnimi dziećmi.

Złożenie odwołania od decyzji ZUS w sprawie odmowy wypłaty zasiłku macierzyńskiego ze względu na fikcyjność umowy o pracę oraz reprezentacja przed sądem okręgowym w niniejszej sprawie.

Reprezentowanie powoda w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi z tytułu zapłaty odszkodowania wynikającego z zaistniałego zdarzenia przewidzianego zawartą pomiędzy stronami umową ubezpieczenia na życie.

Obrona oskarżonego w postępowania z oskarżenia prywatnoskargowego.

Kancelaria Adwokacka Mariusz Skwarek

Ogrodowa 28/30/323, 00-896 Warszawa

Sporządzałem liczne umowy gospodarcze i handlowe na zlecenie obsługiwanych podmiotów gospodarczych.

Reprezentowałem klientów w toku postępowania egzekucyjnego, prowadzonego w związku z egzekucją należności wynikających z umów kredytu

Sporządzałem apelacje od wyroków sądów pierwszej instancji, jak również kasacje do Sądu Najwyższego.

Reprezentowałem interesy swoich klientów w postępowaniach dotyczących kwestii związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (status uchodźcy, wizy, pobyt stały, pobyt czasowy)

Zabezpieczałem liczne transakcje zakupu nieruchomości (analiza dokumentacji, analiza ksiąg wieczystych, przygotowanie umów przedwstępnych, udział w transakcji)

Reprezentowałem klienta w sprawie stwierdzenie trwałej niezdolności do pracy

Reprezentowałem swoich klientów w sprawach rozwodowych

Reprezentując matkę dziecka, uzyskałem wyrok ograniczający władze rodzicielską ojca stale zamieszkującego poza granicami Polski.

Przeprowadziłem liczne postępowania rejestracyjne spółek z o.o.

Działając w imieniu pokrzywdzonego doprowadziłem do skazania sprawców przestępstwa

Antoszewska Magdalena Joanna, adwokat

Orężna 16, 02-938 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka to jedne z najtrudniejszych spraw rodzinnych z uwagi na ich ogromny ciężar emocjonalny.Sprawy te wymagają specjalistycznego przygotowania i zazwyczaj związane są z koniecznością poddania się badaniom w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym. Sprawę o ustalenie miejsca pobytu dziecka możemy połączyć ze sprawą o kontakty z dzieckiem. Sprawy te są zazwyczaj długotrwałe, jednakże w razie silnego konfliktu istnieje możliwość zabezpieczenia na czas procesu miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców.

Ustalenie alimentów. Ważne jest, iż alimentów możemy dochodzić za okres 3 lat wstecz, jeżeli wykażemy, że istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka z tego okresu. Istotna informacją może być również fakt, iż postępowania te nie są związane z kosztami sądowymi dla strony uprawnionej – zazwyczaj Matki, oraz, że na wniosek strony Sąd zasądzi zwrot kosztów adwokackich od zobowiązanego, czasami w całości.

Współpracujemy z DEUTSCHES INSTITUT FÜR JUGENDHILFE UND FAMILIENRECHT EV w zakresie stwierdzenia wykonalności wyroków zagranicznych i egzekucji alimentów.

Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi to jednak z najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię. Z wnioskiem o uregulowanie kontaktów może wystąpić zarówno rodzic, przy którym mieszka dziecko, i który chciałby, aby kontakty drugiego rodzica odbywały się regularnie oraz rodzic, który chce spotykać się z dzieckiem a jest mu to utrudniane lub również chciałby ustalić szczegółowo zasady, terminy i miejsce spotkań. Wbrew pozorom nie są to łatwe sprawy – zwłaszcza, jeśli dotyczą bardzo małych dzieci i często koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczni-Konsultacyjnego lub biegłych psychologów, a nawet i w skrajnych przypadkach psychiatrów.

Istnieje możliwość uregulowania kontaktów małoletnich dzieci z dziadkami macierzystymi lub ojczystymi. Są to kontakty zasądzone ponad kontakty przyznane rodzicom i są często jedynym sposobem utrzymania więzi rodzinnych. Sądy przychylają się do takich rozwiązań, dlatego warto zastanowić się nad założeniem takie sprawy, jeżeli macie Państwo utrudnione kontakty z wnukami.

Sprawy o podział majątku są to skomplikowane i długotrwałe sprawy, z uwagi na częstą konieczność dokonania wyceny np. mieszkania przez biegłych rzeczoznawców. Możliwe jest również w tych postępowaniach rozliczanie nakładów np. jeżeli któreś z małżonków sprzedało mieszkanie, które posiadało przed ślubem i pieniądze ze sprzedaży przekazało na wybudowanie wspólnego domu lub zakup innego mieszkania pomożemy rozliczyć ten nakład.

Jeżeli macie Państwo zasądzone alimenty, jednakże zobowiązany uchyla się od ich płacenia lub płaci nieregularnie można wszcząć postępowanie egzekucyjne. Korzystając z naszej pomocy, macie Państwo pewność doprowadzenia sprawy do końca. Komornik, na nasz wniosek będzie szukał majątku dłużnika, istnieje możliwość zajęcia i zlicytowania nawet nieruchomości dłużnika. W przypadku, gdy zobowiązany uporczywie uchyla się od obowiązku alimentacyjnego i stan ten utrzymuje się przez dłuższy okres czasu możemy pomóc Państwu w założeniu sprawy karnej przeciwko zobowiązanemu.

Sprawa o ustalenie ojcostwa należy do spraw bardziej skomplikowanych z uwagi na to, iż zazwyczaj sprawa nie dotyczy tylko samego ustalenia ojcostwa ale także wysokości alimentów, zwrotu kosztów porodu, połogu i wyprawki, władzy rodzicielskiej, nazwiska dziecka.

Jeżeli jesteście Państwo rodzicami i macie problem ze wspólnym podejmowaniem decyzji w kwestii dotyczącej małoletniego dziecka istnieje możliwość ograniczenia drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej do podejmowania określonych decyzji. np: wybór przedszkola lub szkoły, wybór zajęć dodatkowych, wybór sposobu leczenia, wyjazdy zagraniczne dziecka.

Jeżeli chcecie Państwo dokonać podziału majątku wspólnego, a jesteście w związku małżeńskim, konieczne będzie zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej. Możliwe jest to na kilka sposobów: poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej przed notariuszem, jeżeli jest zgoda obu stron, rozwód, separacja, ustanowienie rozdzielności majątkowej przed Sądem.

Kancelaria Adwokacka

Puławska 12 lok. 14, 02-566 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

pozew o odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

pozew o waloryzację polisy

wniosek o zniesienie współwłasności

wniosek o dział spadku

skarga na decyzję do sądu administracyjnego; skargi na decyzje do organów administracji; wznowienie postępowania

pozew o odszkodowanie z AC i OC

stwierdzenie nieważności decyzji

pozew o rozwód

apelacje; skargi kasacyjne; zażalenia;

Kancelaria adwokata Tomasza Tomaszczyka

Al. Jerozolimskie 133 lok. 36, 02-304 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kwestie uregulowania kontaktów z dzieckiem

Ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy

Za co można dyscyplinarnie zwolnić pracownika?

Podwójny zasiłek chorobowy

Przyznanie, ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej

weksle in blanco

Prawa ojca

Podział majątku wspólnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Radosław Świtkiewicz

Al. Solidarności 119/125 lok. 67, 00-897 Warszawa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Podział nieruchomości

Dział spadku

Sprawa "dekretowa"

O zapłatę

Zasiedzenie

Sprawy karne gospodarcze

stwierdzenie nabycia spadku

Wróć na górę