Adwokat Robert Głowacki, Poznań
PREMIUM

Ocena

4,0
Dodaj opinię

Robert GłowackiAdwokat

(Od 2014)
Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Głowacki
ul. Towarowa 35 V - piętro, 61-896 Poznań

Adwokat Robert Głowacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz kierunku Prawo ukończył również stacjonarne studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Przedsiębiorcy, na rzecz których świadczył usługi prawne działali w branżach: inwestycyjnej, konsultingowej, nieruchomości, nawozów i chemikaliów, outsourcingu IT. Naszą misją jest zapewnienie przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym poczucia spokoju i bezpieczeństwa prawnego. Wspieramy Klientów w trudnych dla Nich chwilach jak i w codziennej działalności. Wierzymy, że nasze usługi pozwolą skoncentrować się Klientom na sprawach dla nich ważnych, bez obaw o wypełnianie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa. W sytuacji naruszenia tych obowiązków pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie i wyprowadzamy Klienta z trudnej sytuacji w jakiej się znalazł.

Wybrane usługi prawne

Telefoniczna porada prawna 49 zł więcej
Sprawy prywatne
DZIECI I ROZWODY
Sprawdzenie dokumentu: Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew 299 zł więcej
Sprawa rozwodowa - Pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew i prowadzenie sprawy rozwodowej. 1999 zł więcej
Porada z prawa rodzinnego 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie rozwodowej 49 zł więcej
Porada Prawna: Podwyższenie alimentów na dziecko 49 zł więcej
MAJĄTEK I PODATKI
Porada w sprawie zajęcia komorniczego 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie przedawnienia zadłużenia 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie nakazu zapłaty. 49 zł więcej
NIERUCHOMOŚCI
Sprawdzenie dokumentu: Umowa najmu 149 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa developerska 199 zł więcej
Porada prawna: sprzedaż mieszkania przez pośrednika 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie mieszkaniowej. 49 zł więcej
PRACA
Sprawdzenie kontraktu managerskiego 549 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa o pracę 199 zł więcej
Sporządzenie kontraktu managerskiego 749 zł więcej
Porada prawna w sprawie pracowniczej. 49 zł więcej
PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA
porada prawna w sprawie błędu medycznego 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie karnej 49 zł więcej
SPADKI I TESTAMENTY
Porada prawna w sprawie spadku 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku 49 zł więcej
Porada prawna w sprawie o zachowek. 49 zł więcej
SPRAWY BANKOWE
Sprawdzenie umowy kredytowej dla klienta zawierającego umowę kredytu hipotecznego 789 zł więcej
SPRAWY UBEZPIECZENIOWE
Porada prawna: Wypadek drogowy 49 zł więcej
Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie wysokości emerytury 250 zł więcej
Sprawy firmowe
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
Założenie indywidualnej działalności gospodarczej. 559 zł więcej
Utworzenie dokumentu: Regulamin sklepu internetowego 799 zł więcej
Utworzenie dokumentacji: Regulamin akcji marketingowych i konkursów w Internecie 799 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Regulamin sklepu internetowego. 149 zł więcej
SPÓŁKI
Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2400 zł więcej
UMOWY
Stworzenie umowy biznesowej 399 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa z podwykonawcą 199 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa o poufności 149 zł więcej
Sprawdzenie dokumentu: Umowa biznesowa 199 zł więcej
Przygotowanie dokumentu: Wezwanie do zapłaty 249 zł więcej
Organizacje: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ocena prawnika

 (4,0 na 5 gwiazdek), 1 opinia

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
10%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (6)
  • Kancelaria przeprowadziła badanie prawne due diligence jednej z najprężniej działających spółek na rynku tłumaczeń oraz szkoleń z siedzibą w Wielkopolsce.
  • Doradzaliśmy w procesie scalania akcji (resplit) spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Doradzaliśmy w procesie łączenia trzech spółek, w którym jedna spółka przejmująca przejmowała dwie spółki zależne. Przygotowywaliśmy wszelką dokumentację korporacyjną w procesie, a także reprezentowaliśmy spółki w postępowaniach rejestrowych.
  • Kancelaria doradzała przy transakcji przejęcia spółki działającej w sektorze przemysłu spirytusowego.
  • Utworzyliśmy wiele optymalnych podatkowo konstrukcji podatkowych - spółek komandytowych, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami osoby fizyczne, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Doradzaliśmy przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest spółka prawa tureckiego. Doradztwo obejmowało także przygotowanie umów, na podstawie których wniesiono wkłady na poczet podwyższonego kapitału zakładowego oraz całej dokumentacji korporacyjnej.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (3)
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń - towarzystwo ubezpieczeń na życie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanej opłaty likwidacyjnej z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokata). Opłata likwidacyjna była liczona jako krotność rocznej składki. Sprawa zakończona z sukcesem dla Klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od momentu kiedy zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę bezsporną
  • Prowadziłem sprawę Klientowi o zapłatę bezpodstawnie pobranej opłaty warunkowej z produktu ubezpieczeniowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Produkty te to potocznie zwane polisolokaty, przy czym opłata warunkowa charakteryzowała się nieco inną konstrukcją niż opłata likwidacyjna. Sprawa wygrana dla Klienta wraz z odsetkami od dnia wypłacenia części bezspornej.
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie o zapłatę opłaty likwidacyjnej pobranej od Klienta przez Ubezpieczyciela z uwagi na rozwiązanie umowy przed terminem określonym w umowie. Postanowienie było zbliżone do tych wpisanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę klauzul abuzywnych jednak nie było z nimi tożsame. Wygraliśmy sprawę dla Klienta, a Ubezpieczyciel nie złożył apelacji.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Reprezentowałem Klientkę, która została pozwana w sprawie rozwodowej. Mąż domagał się orzeczenia rozwodu z jej winy z uwagi na chorobę psychiczną. Chciał także pozbawić jej władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron. Po wstąpieniu do sprawy i przedstawieniu przez nas argumentacji sprawa zakończyła się rozwodem bez orzekania o winie, Klientce została powierzona władza rodzicielska nad małoletnim synem stron, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej powoda do najistotniejszych spraw dziecka, Sąd uregulował kontakty powoda z synem oraz zasądził alimenty na rzecz małoletniego syna stron. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni zamierzenia naszej Klientki.
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki (powódki), którą w trakcie małżeństwa zdradzał mąż. Do pozwu załączyliśmy zgromadzone przez nas materiały z Facebooka, Twittera, Instagrama. Pozwany po doręczeniu pozwu był skłonny zapłacić zadośćuczynienie Klientce w zamian za odstąpienie od domagania się orzeczenia jego winy w procesie rozwodowym. Reprezentowaliśmy Klientkę także przy zawieraniu ugody z pozwanym oraz umownym podziale majątku.
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki na stałe zamieszkującej we Francji. Uzgadnialiśmy warunki rozwodu z mężem również na stałe zamieszkującym poza granicami kraju. Negocjowaliśmy porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z małoletnim synem stron oraz wysokość alimentów. Postępowanie o rozwód zakończyło się na jednym terminie rozprawy, na którym była jedynie obecna nasza Klientka. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni cele Klientki.
 • Przestępstwa i wykroczenia (2)
  • Korzystne postanowienie Sądu Najwyższego dla Klienta Kancelarii. Z uwagi na umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r., kara pozbawienia wolności nie będzie mogła już zostać wdrożona do wykonania. Co za tym idzie, kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. będzie mogła być już traktowana tylko jako kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a to z kolei rodzi skutki w zakresie zatarcia skazania. Skazanie ulega bowiem zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Do chwili wydawania rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy okres ten upłynął, a zatem skazanie objęte wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. winno zostać usunięte z karty karnej Klienta.
  • Reprezentowaliśmy Klienta na stałe przebywającego w Szkocji w sprawie karnej z zawiadomienia jego byłej partnerki. Zawiadomienie dotyczyło przywłaszczenia mienia. Sprawa zakończyła się korzystnie dla Klienta po postępowaniu mediacyjnym - postępowanie w sprawie umorzono.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Przygotowaliśmy warunkową umowę sprzedaży udziałów oraz ostateczną umowę sprzedaży udziałów spółki gdzie wartość kapitału zakładowego wynosiła ponad 30.000.000 zł.
  • Przygotowywaliśmy umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej na rynku zakupów grupowych. Zbycie nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nowej spółki, do której nastąpił transfer przedsiębiorstwa spółki.
 • Praca (1)
  • Prowadziłem sprawę byłego pracownika firmy udzielającej pożyczek na krótki termin, od którego pracodawca dochodził zwrotu nienależnie pobranych od klientów środków pieniężnych. Przedstawiliśmy wierzytelności pracodawcy wierzytelność pracownika. Sprawa zakończyła się ugodą, na mocy której pracownik nie był zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Reprezentowaliśmy klientów w sprawie o zachowek po dziadkach. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość, która została za życia dziadków darowana jednemu z synów. Powództwo zostało wytoczone przeciwko temu synowi. Sprawa zakończona sukcesem Klientów - doszło do ugody uwzględniającej w pełni roszczenia moich Mocodawców.
 • Nieruchomości (1)
  • Prowadzę postępowania o zasiedzenie, zniesienia współwłasności nieruchomości, dotyczące służebności. Prowadzę również postępowania reprywatyzacyjne.
 • Majątek i Podatki (1)
  • Z sukcesem reprezentowaliśmy klientkę w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo obejmowało przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wystąpienie na rozprawie oraz bieżące doradztwo w trakcie postępowania i kontaktach z doradcą restrukturyzacyjnym.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych, zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej. Pomagam odzyskać należności handlowe, a także bronię przedsiębiorców przed skierowanymi wobec nich roszczeniami.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Reprezentowaliśmy Prezes Zarządu grupy kapitałowej, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował istnienie stosunku pracy pomiędzy nią a Spółką, z uwagi na to, że w nieodległym czasie od rozpoczęcia wykonywania pracy okazało się, iż jest w ciąży. Konsekwencją decyzji ZUS było stwierdzenie, iż Prezes Zarządu nie podlegała u płatnika składek ubezpieczeniom społecznym. Zaskarżyliśmy decyzję ZUS i reprezentowaliśmy Klientkę w całym postępowaniu. Doprowadziliśmy do korzystnego wyroku sądu dla Klientki.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Sprawy bankowe
 • Inne
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Inne
 • Własność intelektualna

Publikacje zobacz wszystkie

Odzyskiwanie opłat z tzw. polisolokat krok po kroku.

Polisolokaty to w potocznym znaczeniu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.   Nazwa jest tak samo mylna jak obraz produktu, który był często przedstawiany przez osoby oferujące tego rodza...

Opinie

Dziękuję za pomoc