Adwokat Robert Głowacki, Warszawa
PREMIUM

Ocena

4,9
Dodaj opinię

Robert GłowackiAdwokat
(Od 2014)

Robert Głowacki i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.
Odpowiada w ciągu 24 godzin
ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa
ul. Radosna 7/1, 60-593 Poznań

Adwokat Robert Głowacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz kierunku Prawo ukończył również stacjonarne studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Przedsiębiorcy, na rzecz których świadczył usługi prawne działali w branżach: inwestycyjnej, konsultingowej, nieruchomości, nawozów i chemikaliów, outsourcingu IT. Od sierpnia 2018 roku działa w ramach kancelarii: Głowacki Bożek Kancelaria Prawna sp.j. Kancelarię tworzy zespół prawników zorientowanych na potrzeby klienta, których doświadczenie pozwala na świadczenie kompleksowych usług. Naszą misją jest zapewnienie przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym poczucia spokoju i bezpieczeństwa prawnego. Wierzymy, że nasze usługi pozwolą skoncentrować się Klientom na sprawach dla nich ważnych, bez obaw o wypełnianie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa.

Wybrane usługi prawne

Sprawy prywatne Sprawy firmowe
Organizacje: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Rekomendacje: DGA S.A., DGA Centrum Sanacji Firm S.A., CERES International Sp. z o.o.

Ocena prawnika

 (4,9 na 5 gwiazdek), 11 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy
200,0 zł + 23% VAT
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (6)
  • Kancelaria przeprowadziła badanie prawne due diligence jednej z najprężniej działających spółek na rynku tłumaczeń oraz szkoleń z siedzibą w Wielkopolsce.
  • Doradzaliśmy w procesie scalania akcji (resplit) spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Doradzaliśmy w procesie łączenia trzech spółek, w którym jedna spółka przejmująca przejmowała dwie spółki zależne. Przygotowywaliśmy wszelką dokumentację korporacyjną w procesie, a także reprezentowaliśmy spółki w postępowaniach rejestrowych.
  • Kancelaria doradzała przy transakcji przejęcia spółki działającej w sektorze przemysłu spirytusowego.
  • Utworzyliśmy wiele optymalnych podatkowo konstrukcji podatkowych - spółek komandytowych, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami osoby fizyczne, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Doradzaliśmy przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest spółka prawa tureckiego. Doradztwo obejmowało także przygotowanie umów, na podstawie których wniesiono wkłady na poczet podwyższonego kapitału zakładowego oraz całej dokumentacji korporacyjnej.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Reprezentowałem Klientkę, która została pozwana w sprawie rozwodowej. Mąż domagał się orzeczenia rozwodu z jej winy z uwagi na chorobę psychiczną. Chciał także pozbawić jej władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron. Po wstąpieniu do sprawy i przedstawieniu przez nas argumentacji sprawa zakończyła się rozwodem bez orzekania o winie, Klientce została powierzona władza rodzicielska nad małoletnim synem stron, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej powoda do najistotniejszych spraw dziecka, Sąd uregulował kontakty powoda z synem oraz zasądził alimenty na rzecz małoletniego syna stron. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni zamierzenia naszej Klientki.
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki (powódki), którą w trakcie małżeństwa zdradzał mąż. Do pozwu załączyliśmy zgromadzone przez nas materiały z Facebooka, Twittera, Instagrama. Pozwany po doręczeniu pozwu był skłonny zapłacić zadośćuczynienie Klientce w zamian za odstąpienie od domagania się orzeczenia jego winy w procesie rozwodowym. Reprezentowaliśmy Klientkę także przy zawieraniu ugody z pozwanym oraz umownym podziale majątku.
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki na stałe zamieszkującej we Francji. Uzgadnialiśmy warunki rozwodu z mężem również na stałe zamieszkującym poza granicami kraju. Negocjowaliśmy porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z małoletnim synem stron oraz wysokość alimentów. Postępowanie o rozwód zakończyło się na jednym terminie rozprawy, na którym była jedynie obecna nasza Klientka. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni cele Klientki.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (3)
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń - towarzystwo ubezpieczeń na życie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanej opłaty likwidacyjnej z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokata). Opłata likwidacyjna była liczona jako krotność rocznej składki. Sprawa zakończona z sukcesem dla Klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od momentu kiedy zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę bezsporną
  • Prowadziłem sprawę Klientowi o zapłatę bezpodstawnie pobranej opłaty warunkowej z produktu ubezpieczeniowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Produkty te to potocznie zwane polisolokaty, przy czym opłata warunkowa charakteryzowała się nieco inną konstrukcją niż opłata likwidacyjna. Sprawa wygrana dla Klienta wraz z odsetkami od dnia wypłacenia części bezspornej.
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie o zapłatę opłaty likwidacyjnej pobranej od Klienta przez Ubezpieczyciela z uwagi na rozwiązanie umowy przed terminem określonym w umowie. Postanowienie było zbliżone do tych wpisanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę klauzul abuzywnych jednak nie było z nimi tożsame. Wygraliśmy sprawę dla Klienta, a Ubezpieczyciel nie złożył apelacji.
 • Przestępstwa i wykroczenia (2)
  • Korzystne postanowienie Sądu Najwyższego dla Klienta Kancelarii. Z uwagi na umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r., kara pozbawienia wolności nie będzie mogła już zostać wdrożona do wykonania. Co za tym idzie, kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. będzie mogła być już traktowana tylko jako kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a to z kolei rodzi skutki w zakresie zatarcia skazania. Skazanie ulega bowiem zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Do chwili wydawania rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy okres ten upłynął, a zatem skazanie objęte wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. winno zostać usunięte z karty karnej Klienta.
  • Reprezentowaliśmy Klienta na stałe przebywającego w Szkocji w sprawie karnej z zawiadomienia jego byłej partnerki. Zawiadomienie dotyczyło przywłaszczenia mienia. Sprawa zakończyła się korzystnie dla Klienta po postępowaniu mediacyjnym - postępowanie w sprawie umorzono.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Przygotowaliśmy warunkową umowę sprzedaży udziałów oraz ostateczną umowę sprzedaży udziałów spółki gdzie wartość kapitału zakładowego wynosiła ponad 30.000.000 zł.
  • Przygotowywaliśmy umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej na rynku zakupów grupowych. Zbycie nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nowej spółki, do której nastąpił transfer przedsiębiorstwa spółki.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Reprezentuję przedsiębiorców w sporach sądowych, zarówno po stronie powodowej jak i pozwanej. Pomagam odzyskać należności handlowe, a także bronię przedsiębiorców przed skierowanymi wobec nich roszczeniami.
 • Nieruchomości (1)
  • Prowadzę postępowania o zasiedzenie, zniesienia współwłasności nieruchomości, dotyczące służebności. Prowadzę również postępowania reprywatyzacyjne.
 • Praca (1)
  • Prowadziłem sprawę byłego pracownika firmy udzielającej pożyczek na krótki termin, od którego pracodawca dochodził zwrotu nienależnie pobranych od klientów środków pieniężnych. Przedstawiliśmy wierzytelności pracodawcy wierzytelność pracownika. Sprawa zakończyła się ugodą, na mocy której pracownik nie był zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Reprezentowaliśmy Prezes Zarządu grupy kapitałowej, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował istnienie stosunku pracy pomiędzy nią a Spółką, z uwagi na to, że w nieodległym czasie od rozpoczęcia wykonywania pracy okazało się, iż jest w ciąży. Konsekwencją decyzji ZUS było stwierdzenie, iż Prezes Zarządu nie podlegała u płatnika składek ubezpieczeniom społecznym. Zaskarżyliśmy decyzję ZUS i reprezentowaliśmy Klientkę w całym postępowaniu. Doprowadziliśmy do korzystnego wyroku sądu dla Klientki.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Reprezentowaliśmy klientów w sprawie o zachowek po dziadkach. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość, która została za życia dziadków darowana jednemu z synów. Powództwo zostało wytoczone przeciwko temu synowi. Sprawa zakończona sukcesem Klientów - doszło do ugody uwzględniającej w pełni roszczenia moich Mocodawców.
 • Majątek (1)
  • Z sukcesem reprezentowaliśmy klientkę w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo obejmowało przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wystąpienie na rozprawie oraz bieżące doradztwo w trakcie postępowania i kontaktach z doradcą restrukturyzacyjnym.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Sprawy bankowe
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Własność intelektualna
 • Inne
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Podatki (kontakty z urzędami)

Publikacje zobacz wszystkie

Odzyskiwanie opłat z tzw. polisolokat krok po kroku.

Polisolokaty to w potocznym znaczeniu umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.   Nazwa jest tak samo mylna jak obraz produktu, który był często przedstawiany przez osoby oferujące tego rodzaju …

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Profesjonalnie i w terminie. Fachowe doradztwo.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Gorąco polecam Pana Mecenasa Roberta Głowackiego, który w pełni poświęca się prowadzonej sprawie, jest inteligentny, pomysłowy, rzetelny i nieustępliwy. Profesjonalny w każdym calu, o bardzo wysokiej kulturze osobistej. Dziękuję za współpracę.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan mecenas bardzo mi pomógł udzielając mi szybkiej, zwięzłej, zrozumiałej oraz konkretnej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Na pewno skorzystam jeszcze z rad. Zdecydowanie Polecam .

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo rzeczowy, obeznany w materii, której dotyczyła sprawa (polisolokaty). Wysoka kultura osobista oraz uczciwe podejście do tematu - pan mecenas przedstawił możliwe scenariusze, ryzyka każdego z nich oraz ewentualne koszty. Poza tym uczciwe podejście do wynagrodzenia (niska opłata wstępna oraz również niewygórowane success fee). Bardzo dobra komunikacja, a wysłana na rozprawę pani mecenas z pełnomocnictwem substytucyjnym okazała się również profesjonalna, przygotowana i skuteczna. Jeżeli będę miał jeszcze jakąś sprawę, przy której będę chciał skorzystać z pomocy prawnika, to na pewno zwrócę się do kancelarii Pana mecenasa Roberta Głowackiego.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam, pełen profesjonalizm, pełne zaangażowanie, dyspozycyjność, rzeczowość i najważniejsze - sprawa wygrana :) Dodatkowo bardzo miła współpraca.

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 19)