Szukaj adwokatów w twojej miejscowości

Adwokat Łódź

Kancelarie adwokackie w miejscowości Łódź w zasięgu Twojej ręki. Jeśli poszukujesz najlepszego prawnikaadwokata - online sprawdź listę kancelarii z Twojej miejscowości zarejestrowanych w naszym serwisie. Prawo pracy, sprawy karne, rozwód, alimenty, nieruchomości? Jaki prawnik będzie dobry dla Ciebie? Skorzystaj z filtrowania, by wybrać adwokata z miejscowości Łódź odpowiedniego dla Twojej sprawy. Sortuj po najniższej cenie, najbliższej odległości lub najlepszej opinii o adwokacie z Twojego regionu. Pomoc prawna adwokatów ze Specprawnika polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych i sporządzaniu opinii prawnych. Jeśli potrzebujesz projekt aktu prawnego lub szukasz przedstawiciela przed sądem czy urzędem, możesz zaufać adwokatom z miasta Łódź. Korzystając z opinii użytkowników oraz opisu spraw, którymi zajmuje się adwokat, wybierz doświadczonego prawnika, który rozwiąże Twój problem. Wejdź na profil adwokata i sprawdź świadczone przez niego usługi, ich zakres oraz cenę.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Adwokacka adwokat Marcin Krupiński

Piotrkowska 211, 90-451 Łódź

Piotrkowska 211, 90-451 Łódź

Odpowiada w ciągu 11 godzin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw
  • Odpowiedzi na pytania

Rozwód z orzekaniem o winie - sprawa zakończona (na skutek działań mediacyjnych Kancelarii) orzeczeniem o rozwodzie bez orzekania o winie i zawarciem porozumienia rodzicielskiego pomimo wniosku żony o orzeczenie o winie klienta, pozbawieniu go władzy rodzicielskiej i zakazie styczności z dziećmi (co było zgodne z oczekiwaniami klienta).

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 KP) - wygrana sprawa o przywrócenie do pracy i odszkodowanie dla klienta, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę ze względu na spożywanie alkoholu w czasie pracy. Wygrana była skutkiem wykazania wadliwości złożonego oświadczenia i nieprawidłowości przy badaniu trzeźwości.

Wygrana sprawa o zwrot pożyczonych od banku pieniędzy (ok. 100.000 zł) wobec wykazania wadliwości przelewu wierzytelności przez bank na inny podmiot.

Zasiedzenie - zakończona powodzeniem sprawa o zasiedzenie wartej kilkaset tysięcy złotych nieruchomości pomimo skomplikowanego stanu prawnego

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi dla firm: - rejestracja przedsiębiorstw (działalności jednoosobowe, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki komandytowe i inne) , - bieżąca obsługa prawna firm, - prowadzenie spraw pracowniczych, - windykacyjnych, - kontakt z urzędami, - udział w mediacjach, organizacja walnych zgromadzeń, - weryfikacja i przygotowywanie projektów umów, - likwidacja i upadłość, - restrukturyzacja przedsiębiorstw i inne.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie przygotowania projektów umów oraz weryfikacji przedstawionych przez klienta umów np. przed ich zawarciem. Doradzamy w zakresie możliwych modyfikacji umowy w celu zabezpieczenia interesów klienta.

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie spraw z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do wynalazku i tp.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie rejestracji, likwidacji, restrukturyzacji i upadłości spółek prawa handlowego jak również ich bieżącej obsługi prawnej.

Spadki - Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw spadkowych: - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu

Zachowek - Kancelaria prowadzi sprawy o zachowek, pomagamy w ustaleniu, czy roszczenie o jego zapłatę przysługuje oraz w jakiej wysokości.

Kancelaria Adwokacka adwokat Julia Szkudlarek-Jałowska

Gdańska 65a lok. 3, 90-612 Łódź

Odpowiada w ciągu 12 godzin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw
  • Odpowiedzi na pytania
  • Publikacje

Sprawa o wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka, które z rodzicami zamieszkuje za granicą.

Sprawa o wyrażenie zgody przez Sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka zamieszkującego w Polsce.

Uchylenie się od skutków niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu zadłużonego spadku.

Kancelaria świadczy usługi w sprawach z prawa rodzinnego, m.in. o rozwód, separację, ustanowienie rozdzielności majątkowej, unieważnienie małżeństwa, podział majątku wspólnego, alimenty, władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka, ustalenie rodzicielstwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, przysposobienie, ustanowienie rodziny zastępczej, ubezwłasnowolnienie, w sprawach nieletnich.

Kancelaria świadczy usługi w sprawach z prawa pracy, m.in.: wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę, odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenia pracownika do pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy dochodzenia niewypłaconych świadczeń pracowniczych (wynagrodzeń za pracę, nadgodziny, diety z tytułu podróży służbowej oraz ryczałt za noclegi), odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, sprostowania treści świadectw pracy, dyskryminacji w procesie rekrutacji i dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, polityki zatrudnienia, sporządzania porozumień, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, sporządzania opinii prawnych z zakresu prawa pracy, bieżącego doradztwo w sprawach pracowniczych, opiniowania, negocjowania i przygotowywania umów o pracę.

Kancelaria świadczy usługi w sprawach prawa cywilnego, m.in.: spadkowych, w tym o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, niegodność dziedziczenia, zachowek, zasiedzenie nieruchomości, zapłatę z tytułu sprzedaży, świadczonych usług, najmu itp., podważania skuteczności oświadczeń obarczonych wadami, np. wskutek błędu, ograniczonych praw rzeczowych, nieprawidłowego wykonania zobowiązań lub ich niewykonania, dotyczących najmu i dzierżawy, ochrony własności, zniesienia współwłasności, wykonania umowy leasingu, wykonania umów pożyczki i kredytu, odszkodowanie i zadośćuczynienie, dotyczących zastawu i hipoteki, darowizn(w tym ich odwoływania z uwagi na, np. niewdzięczność obdarowanego), przekazanie nieruchomości, rentę i dożywocie, sprawach przeciwegzekucyjnych, ochronę dóbr osobistych, bezpodstawnego wzbogacenia, o zapłatę przeciwko bankom, niestandaryzowanym sekurytyzacyjnym funduszom inwestycyjnym zamkniętym i firmom windykacyjnym.

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego w charakterze: obrońcy w postępowaniu przygotowawczym, obrońcy przed sądem w sprawach karnych, wykroczeń i karnoskarbowych, obrońcy w postępowaniu w sprawach nieletnich, pełnomocnika pokrzywdzonych w sprawach karnych (oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego i posiłkowego). Jak również oferuje pomoc prawną w sprawach: sporządzania aktów oskarżenia w sprawach z oskarżenia prywatnego i subsydiarnego, windykacji należności zasądzonych wyrokami karnymi, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym (również odszkodowanie za niesłuszne skazanie), sporządzania kasacji i reprezentacji przed Sądem Najwyższym, sporządzania skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, wyroku łącznego, o ułaskawienie. Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa karnego na wszystkich etapach spraw, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu przed sądami wszystkich instancji, jak i w postępowaniu wykonawczym w sprawach, m.in.: odroczenia kary pozbawienia wolności, zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności, dozoru elektronicznego, zawieszenia postępowania wykonawczego, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, przedterminowego zwolnienia z reszty orzeczonej kary pozbawienia wolności, zawieszenia wykonania orzeczonej bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie postępowań dotyczących dochodzenia roszczeń z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia w sprawach, m.in.: zniszczonego mienia, wypadków komunikacyjnych (w tym, m.in. zadośćuczynienie za cierpienia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów pojazdu zastępczego, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji zwrot kosztów dojazdów, świadczenia za pogorszenie widoków na przyszłość), zalania mieszkania, błędów medycznych (diagnostycznych, terapeutycznych), śmierci osoby najbliższej (w tym. m.in. zadośćuczynienia za cierpienia psychiczne, zwrotu kosztów budowy pomnika), upadków na oblodzonych/nieodśnieżonych nawierzchniach, wypadków podczas zajęć sportowych.

Kancelaria świadczy na rzecz przedsiębiorców usługi prawne w zakresie: bieżącej obsługi prawnej związanej z codziennym funkcjonowaniem Państwa firmy, sporządzania i opiniowania umów związanych z prowadzoną przez Państwa działalnością oraz uczestnictwa w procesie negocjowania umów, sporządzanie projektów pism, opinii prawnych, regulaminów, statutów oraz innych dokumentów, sporządzania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz innymi instytucjami, tworzenia i rejestracji spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów, fundacji, stowarzyszeń, przekształcenia, rozwiązywania, likwidacji i podziału spółek prawa handlowego, rejestrowania i wprowadzania zmian w KRS, uczestnictwa w negocjacjach z partnerami handlowymi, bankami, instytucjami i innymi podmiotami, reprezentacji Państwa w postępowaniu przed organami administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz sądami powszechnymi i arbitrażowymi, jak również przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą, reprezentacji Państwa w postępowaniach przed organami egzekucyjnymi, reprezentacji Państwa w kontaktach z dłużnikami, windykacja wierzytelności, doradztwa i bieżącej obsługi prawnej w zakresie spraw pracowniczych.

Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria Adwokacka adwokat Dominika Miśkiewicz

Piotrkowska 116 lok. 53, 90 - 006 Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Reterska-Trzaskowska

Łódź

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Uznańska

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Anna Oniszczuk-Popek

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Klaudia Kostrzewa

Łódź

Sandra Kowalczyk Adwokat Kancelaria Adwokacka

Łódź

Kancelaria Adwokacka adw. Anna Gręda

Łódź

Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Skonieczka

Łódź

Wróć na górę