Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Bydgoszcz

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Bydgoszcz uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Bydgoszcz? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Bełza-Rojkowska

Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Pomoc w sprawach o nieważność testamentu.

Opracowanie oraz opiniowanie umów, porozumień, regulaminów.

Wszczynanie i prowadzenie sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Sprawy o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Reprezentacja w procesie przygotowawczym.

Udzielanie informacji prawnej, opinii, porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Śniadeckich 21/5, 85-011 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

przygotowanie pozwów z tytułu niezapłaconych faktur

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

przeprowadzenie postępowania spadkowego

skarga pauliańska

sprawa frankowa

sprawa o zapłatę z tytułu faktury VAT

sprawa o zapłatę z tytułu umowy pożyczki

proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego przy wcześniejszej spłacie

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Sprawy o ustalanie zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej (pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej).

Sprawy o zniesienie współwłasności masy spadkowej i dział spadku.

Sprawy o zasądzenie spadkobiercy zachowku.

Sprawy dotyczące rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, z ustalaniem alimentów, zakresem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku wspólnego małżonków, rozstrzygnięciem o wspólnym zamieszkaniu).

Sprawy dotyczące eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania w przypadkach rażącego nagannego postępowania.

Wygrana sprawa w zakresie powództwa o zapłatę i zwrot pożyczki; powództwo uznane za bezzasadne, w toku sprawy powód ograniczył powództwo. Sąd oddalił w całości pozew.

Sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, małżonka, a także alimentów na rzecz członków rodziny (dzieci, małżonkowie).

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o alimenty z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego (wydziedzieczenie).

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Dworcowa 47/24, 85-009 Bydgoszcz

Uznanie matki za niegodną dziedziczenia po swoim synu. W sprawie reprezentowałam powódkę, która była siostra zmarłego. Sąd uznał matkę za niegodną dziedziczenia. W ten sposób b do spadku po zmarłym doszła powódka - siostra zmarłego.

Przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku samochodowym. W sprawie reprezentowałam wnuczkę zmarłej osoby. Pozwanym był ubezpieczyciel sprawcy. Sąd uznała, że w wyniku śmierci dziadka w wypadku doszło do zerwania szczególnej więzi, jaka łączyła powódkę z osobą zmarłą. Sąd przyznał powódce od ubezpieczyciela zadośćuczynienie. Nadmieniam, że powództwo wytoczone zostało po upływie 10 lat od dnia zdarzenia.

Dyskryminacja przez pracodawcę. W tej sprawie reprezentowałam pozwanego pracodawcę, któremu powódka pracownica zarzucała dyskryminacje z uwagi na płeć i stan rodzinny (rozwódka) dyskryminację polegającą na uniemożliwieniu awansu zawodowego na wyższe stanowisko i związana z tym podwyżkę wynagrodzenia. Sąd nie dopatrzył się w działaniach pracodawcy zachowania o charakterze dyskryminującym.

Kancelaria Prawna AKTA & Partnerzy

Topolowa 4/1 Bydgoszcz, 85-647 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakres udzielanej pomocy prawnej: konsultacje prawne, porady prawne, sporządzanie pism urzędowych, przed procesowych i procesowych, dochodzenie odszkodowań ,prawo rodzinne. Oferta kancelarii dotyczy również nieruchomości, ustalenie stanu prawnego nieruchomości, pośrednictwo obrotu nieruchomościami.

TRUST Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Miśkiewicz

Rumińskiego 6/210, Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Rygielski

Kleniowa 7, 85-436 Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania
Wróć na górę