Szukaj radców prawnych w twojej miejscowości

Radca prawny Bydgoszcz

Porada prawna online w serwisie Specprawnik – to takie proste! Radcy prawni w miejscowości Bydgoszcz uzupełniają swój profil wybierając kategorie spraw, w których się specjalizują. Dlatego u nas znajdziesz najlepszego prawnika dla siebie. Radca prawny doradzi Ci w sprawach karnych, rozwodowych, alimentacyjnych, a także w kwestiach nieruchomości i prawa pracy. Jeśli szukasz taniego prawnika wykorzystaj opcję sortowania „najniższa cena”. Możesz także kierować się opinią na temat radcy prawnego zamieszczoną przez klientów, którzy skorzystali z jego usług. W czym pomoże Ci radca prawny z miejscowości Bydgoszcz? Udzieli porad i konsultacji prawnych, sporządzi dla Ciebie opinię prawną, opracuje projekty aktów prawnych oraz wystąpi przed sądem lub urzędem w charakterze Twojego pełnomocnika albo obrońcy. Jeśli szukasz przedstawiciela, który wystąpi w Twoim imieniu przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka możesz go znaleźć pośród radców prawnych zarejestrowanych w serwisie Specprawnik.

wiecej

Przejdź do wyszukiwarki

Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Bełza-Rojkowska

Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Pomoc w sprawach o nieważność testamentu.

Opracowanie oraz opiniowanie umów, porozumień, regulaminów.

Wszczynanie i prowadzenie sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Sprawy o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Reprezentacja w procesie przygotowawczym.

Udzielanie informacji prawnej, opinii, porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Jarzębinowa 5/19, 85-627 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

przygotowanie pozwów z tytułu niezapłaconych faktur

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

skarga pauliańska

sprawa frankowa

przeprowadzenie postępowania spadkowego

proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego przy wcześniejszej spłacie

podział nieruchomości

windykacja należności

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Sprawy o ustalanie zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej (pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej).

Sprawy o zniesienie współwłasności masy spadkowej i dział spadku.

Sprawy o zasądzenie spadkobiercy zachowku.

Sprawy dotyczące rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, z ustalaniem alimentów, zakresem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku wspólnego małżonków, rozstrzygnięciem o wspólnym zamieszkaniu).

Sprawy dotyczące eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania w przypadkach rażącego nagannego postępowania.

Wygrana sprawa w zakresie powództwa o zapłatę i zwrot pożyczki; powództwo uznane za bezzasadne, w toku sprawy powód ograniczył powództwo. Sąd oddalił w całości pozew.

Sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, małżonka, a także alimentów na rzecz członków rodziny (dzieci, małżonkowie).

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o alimenty z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego (wydziedzieczenie).

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Dworcowa 47/24, 85-009 Bydgoszcz

Uznanie matki za niegodną dziedziczenia po swoim synu. W sprawie reprezentowałam powódkę, która była siostra zmarłego. Sąd uznał matkę za niegodną dziedziczenia. W ten sposób b do spadku po zmarłym doszła powódka - siostra zmarłego.

Przyznanie zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej w wypadku samochodowym. W sprawie reprezentowałam wnuczkę zmarłej osoby. Pozwanym był ubezpieczyciel sprawcy. Sąd uznała, że w wyniku śmierci dziadka w wypadku doszło do zerwania szczególnej więzi, jaka łączyła powódkę z osobą zmarłą. Sąd przyznał powódce od ubezpieczyciela zadośćuczynienie. Nadmieniam, że powództwo wytoczone zostało po upływie 10 lat od dnia zdarzenia.

Dyskryminacja przez pracodawcę. W tej sprawie reprezentowałam pozwanego pracodawcę, któremu powódka pracownica zarzucała dyskryminacje z uwagi na płeć i stan rodzinny (rozwódka) dyskryminację polegającą na uniemożliwieniu awansu zawodowego na wyższe stanowisko i związana z tym podwyżkę wynagrodzenia. Sąd nie dopatrzył się w działaniach pracodawcy zachowania o charakterze dyskryminującym.

Kancelaria Prawna AKTA & Partnerzy

Topolowa 4/1 Bydgoszcz, 85-647 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakres udzielanej pomocy prawnej: konsultacje prawne, porady prawne, sporządzanie pism urzędowych, przed procesowych i procesowych, dochodzenie odszkodowań ,prawo rodzinne. Oferta kancelarii dotyczy również nieruchomości, ustalenie stanu prawnego nieruchomości, pośrednictwo obrotu nieruchomościami.

TRUST Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Miśkiewicz

Gotowskiego 6/210, Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Rygielski

Kleniowa 7, 85-436 Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania
Wróć na górę