Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – nowe rozwiązanie Tarczy 4.0

Tarcza 4.0 wprowadziła przepisy o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Wprowadzenie nowej instytucji ma na celu przyspieszenie postępowania. Wiele czynności będzie odbywało się bez udziału sądu co ma przyspieszyć ich pracę i odciążyć je.

W dniu 24 czerwca 2020r weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zwana dalej Tarczą 4.0

Do kiedy będą obowiązywały zmiany ?

Zmiany będą obowiązywały przez czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii Covid-19, do końca czerwca 2021 r. Ciężar prowadzenia tego postępowania został przerzucony na doradców restrukturyzacyjnych co ma przyspieszyć prowadzenie tych postępowań.

Nowe uproszczone postępowanie będzie składało się z dwóch etapów.

Pierwszy etap w całości bez udziału sądu a pod nadzorem doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie pełnił rolę nadzorcy układu.

Istotnym elementem postępowanie uproszczonego jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym i zamieszczenie obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie może być dokonane po przygotowaniu przez dłużnika propozycji układowych oraz spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych i przekazaniu ich nadzorcy układu.

Nadzorca układu może wyznaczyć termin zgromadzenia wierzycieli do przeprowadzenia głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli będzie obradowało pod przewodnictwem nadzorcy układu. Głosowanie będzie można przeprowadzić z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji jeśli będą możliwości techniczne. Najważniejsze aby  głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji obejmowało w szczególności transmisję zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż miejsce zgromadzenia wierzycieli. Przyjęty układ zatwierdza nadzorca układu.

Umorzenie postępowania z mocy prawa

Jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenie nie wpłynie wniosek o zatwierdzenie przez sąd układu, postępowanie umarza się z mocy prawa. Postanowienie o umorzeniu postępowania z mocy prawa sąd wyda również na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes.

Zakres zarządu dłużnika

Od dnia zamieszczenia obwieszczenia do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania, dłużnik może dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymagana jest zgoda nadzorcy układu. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie 30 dni. Należy pamiętać, że czynność dokonana bez takiej zgody jest czynnością nieważną.

Ochrona przed wierzycielami

Rozpoczęcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań wszczętą przed dniem otwarcia postępowania i objętą układem z mocy prawa.  Zakazane jest prowadzenie postępowań egzekucyjnych zarówno wierzytelności niezabezpieczonych, jak i zabezpieczonych rzeczowo. Ochrona będzie trwała maksymalnie do czterech miesięcy. W tym czasie wierzyciele nie będą mogli wypowiedzieć istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy, najmu nieruchomości czy umowy kredytu.

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne.

Ochrona dla wierzyciela

Sąd na wniosek m.in. wierzyciela może uchylić skutki dokonanego obwieszczenia jeśli doprowadziło ono do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd może wysłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Jeśli dłużnik dokonał obwieszczenia w złej wierze wierzyciel będzie mógł skorzystać z ochrony w postaci roszczenia o naprawienie szkody.