Restrukturyzacja

Nie każda trudna sytuacja finansowa firmy musi prowadzić do powstania stanu niewypłacalności, a w efekcie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Istnieje skuteczny sposób na zachowanie przedsiębiorstwa i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem jest przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji w jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych wskazanych w ustawie – Prawo restrukturyzacyjne: postępowania o zatwierdzenie układu, przyśpieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego. Dobór właściwego trybu postępowania, opracowanie i wdrożenie skutecznego planu restrukturyzacyjnego oraz przygotowanie realnych propozycji układowych są kluczem do odbudowania i finansowego uzdrowienia Państwa firmy.

Z uwagi na pandemię COVID-19 do polskiego porządku prawnego został wprowadzony nowy tryb postępowania restrukturyzacyjnego – uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone będzie w zdecydowanej większości poza sądem. Wszczęcie postępowania będzie następowało na skutek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz dokonania obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenie o restrukturyzacji spowoduje zawieszenie wszystkich prowadzonych przeciwko przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających. Zawieszenie egzekucji dotyczyć będzie wszelkich wierzytelności, w tym również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Ponadto, już na etapie otwarcia postępowania uproszczonego, wyłączona zostanie możliwość wypowiedzenia przez wierzycieli kluczowych dla przedsiębiorcy umów, takich jak umowa najmu, kredytu, pożyczki, leasingu, czy rachunku bankowego. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne ma trwać w założeniu jak najkrócej. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie musiał zostać złożony przez przedsiębiorcę w sądzie w ciągu 4 miesięcy od daty opublikowania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze porozumienia z wierzycielami, ochrona przedsiębiorstwa wygaśnie. z mocy prawa.

Zachęcam do skorzystania z pomocy:

https://www.specprawnik.pl/activbox/usluga/pawel-dobosz-58152/telefoniczna-porada-prawna-99/