Ulga meldunkowa - Minister Finansów nie pomoże

Tzw. ulga meldunkowa polegała na zwolnieniu od PIT w przypadku odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego pod warunkiem:

  1. zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym budynku lub lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą zbycia,
  2. złożenia w urzędzie skarbowym oświadczenia, o spełnieniu warunku do zwolnienia w ustawowym terminie 14 dni od daty sprzedaży nieruchomości (termin został następnie zmieniony i wniosek należało złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym dokonano takiego zbycia nieruchomości).

Ulga meldunkowa sama w sobie była oparta o prosty mechanizm , wydawałoby się – zero-jedynkowy. Problem nie dotyczył jednak konstrukcji ulgi, a konstrukcji wprowadzających ją lub zmieniających ją przepisów. Regulacje te były tak zagmatwane, że w ich wykładni pogubili się nie tylko podatnicy, doradcy czy notariusze, ale także same urzędu skarbowe. Organy błędnie informowały podatników, że gdy byli zameldowani w domu lub mieszkaniu – vide spełniają ustawowy warunek korzystania ze zwolnienia – nie muszą składać pisemnego oświadczenia w tym zakresie do US. Obecnie US kwestionują prawo do ulgi podatników, którzy nie złożyli odpowiedniego wniosku i żądają od nich zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Jako że problem dotknął tysięcy podatników , posłowie wystąpili do Ministra Finansów z pytaniem co dalej. Minister Finansów, w odpowiedzi na interpelację poselską stwierdził, że rozwiązania systemowego nie przewiduje ( http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i13191-o1.pdf ). Jeśli ktoś nie spełnił warunku formalnego, to jest zobowiązany do zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami.

Minister wskazał również, że w indywidualnych przypadkach, ze względu na ważny interes podatników lub interes publiczny, organy podatkowe mogą w drodze decyzji odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Czy to stwierdzenie Ministra Finansów stanowi rekomendację dla organów podatkowych w sprawach dotyczących ulgi meldunkowej? To okaże się zapewne w praktyce.

18 lipca do Ministra Finansów w obronie osób poszkodowanych w sprawie ulgi meldunkowej wystąpił RPO. Rzecznik oczekuje na zajęcie stanowiska przez Ministra Finansów.