Podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów

Kwota alimentów ustalona przez Sąd w wyroku nie jest kwotą ustaloną „raz na zawsze”. Art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż: W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

Co jednak oznacza zacytowany przepis?

Otóż, do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu powoływanego tu przepisu, bierze się pod uwagę to, czy po wydaniu orzeczenia, które ma ulec modyfikacji, nastąpiła zmiana w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego . O kwestich tych pisałam poniżej:

  • https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/usprawiedliwione-potrzeby-uprawnionego-do-alimento/   
  • https://www.specprawnik.pl/poradnik-prawny/mozliwosci-majatkowo-zarobkowe-zobowiazanego-do-al/
Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększyły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionego lub wzrosły możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Dodatkowo praktyka orzecznicza wykształciła jeszcze jedną przesłankę zmiany obowiązku alimentacyjnego - musi mieć ona istotny charakter. Istotność każdorazowo podlega ocenie sądu rodzinnego.

Przykład: zwięszone potrzeby dziecka będą obrazowały np.: paragony/faktury/rachunki za zajęcia pozaszkolne, wyjzdy na kolonie, obozy. Z kolei wzrost możliwości zarobkowo-majątkowych zobowiązanego może zostać wykazany poprzez zawnioskowanie do sądu o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia do akt sprawy, np. zaświadczenia o aktualnych dochodach.

Kwestie proceduralne:

  • pozew o podwyższenie alimentów powinien odpowiadać ogólnym warunkom pierwszego pisma procesowego w sprawie oraz szczególnym warunkom przewidzianym dla pozwu,
  • sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów jest sąd rejonowy, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania lub osoba uprawniona - powód ma możliwość wyboru sądu,
  • powodem w sprawie o podwyższenie alimentów jest uprawniony do świadczenia alimentacyjnego, a pozwanym zobowiązany do jego uiszczania.