Czy mediacja przerywa bieg przedawnienia?

Mediacje a przerwanie biegu przedawnienia.

Ten wpis w końcu doczekał się publikacji. Wielu z Was bardzo często zadaje mi takie pytanie: “panie mediatorze, a co z przedawnieniem?”

Krótka odpowiedź brzmi: mediacja przerywa bieg przedawnienia. 

Natomiast teraz w kilku zdaniach opowiem o tym szerzej.

Zgodnie z art. 123 § 1 kodeksu cywilnego, zdarzeniem, które przerywa bieg przedawnienia jest m.in. wszczęcie mediacji. Innymi zdarzeniami przerywającymi przedawnienie są:

1) każda czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz

2) uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Do wszczęcia mediacji z inicjatywy strony dochodzi w momencie doręczenia mediatorowi wniosku o jej przeprowadzenie.