Aport własności intelektualnej do spółki w działalności Start-Up

Masz już pomysł na biznes? Zastanawiasz się w jaki sposób pozyskać dodatkowy kapitał na rozwój Twojej firmy? A może jesteś twórcą wyjątkowego logo Twojej firmy lub autorem unikalnego wzoru przemysłowego? Zastanawiasz się w jaki sposób wykorzystać majątkowe prawa autorskie do pozyskania atrakcyjnego Inwestora?

Dzisiaj pokażemy Ci jakie korzyści w działalności gospodarczej dla Startupa daje wniesienie własności intelektualnej w formie aportu do spółki prawa handlowego. Wykorzystanie praw własności intelektualnej w biznesie to w ostatnim czasie bardzo popularny sposób na pozyskanie kapitału i zwiększenie atrakcyjności przedsiębiorstwa w relacji z Inwestorem.

Aport -  czym jest i na czym polega?

Aport to nic innego jak wnoszony przez wspólnika do spółki, czy to w momencie jej powstania, czy też w chwili podwyższenia kapitału zakładowego, wkład niepieniężny w zamian za objęcie udziałów w spółce.

PAMIĘTAJ!

  • Art. 3 k.s.h. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz, jeżeli umowa albo statut spółki tak stanowi, przez współdziałanie w inny określony sposób.

  • Każdy wspólnik przystępujący do spółki ma obowiązek wniesienia wkładu. Wyłączenia w tym zakresie są niedopuszczalne.

Co natomiast kryje się pod pojęciem wkład niepieniężny?

Za wkład niepieniężny uznaje się taki wkład, który nie ma postaci określonych znaków pieniężnych i nie ma postaci bezgotówkowej, tj. tzw. pieniądza bankowego. Wkładem niepieniężnym może być chociażby własność przedsiębiorstwa, udział we współwłasności nieruchomości, jak również patenty na wynalazki, prawa ochronne i rejestracyjne do wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaki towarowe, a także domeny internetowe, czy majątkowe prawa autorskie.

Co istotne, warunkiem uznania możliwości wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki jest to, aby możliwe było dokonanie jego faktycznej wyceny.

Jak to rozumieć?

Konieczne jest więc aby wnoszony wkład przedstawiał pewną ekonomiczną wartość, co umożliwia wykazanie aportu w bilansie spółki oraz co równie istotne, aby wkład ten stanowił prawo zbywalne, umożliwiając przeniesienie jego własności na inny podmiot.

Prawa własności intelektualnej to nic innego jak majątkowe prawa autorskie,  prawa własności przemysłowej tj. wzory przemysłowe, użytkowe, znaki towarowe. Wszystkie te prawa mogą być przedmiotem wkładu niepieniężnego wnoszonego do spółki, zwanego aportem.

PAMIĘTAJ!

  • przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług,

  • w przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru.

W zamian za wniesienie wkładów niepieniężnych (aportu) do spółki dochodzi tym samym do objęcia udziałów w spółce, co umożliwia partycypowanie w zyskach spółki - a o to przecież chodzi!

Wniesienie wkładu w postaci aportu do spółki z ograniczoną odpowiedzialności

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najbardziej popularna i najczęściej wybierana forma prawna działalności gospodarczej, prowadoznej w ramach spółki kapitałowej. To co sprawia, że forma ta jest najbardziej atrakcyjna dla przedsiębiorców, to możliwość utworzenia jej w praktycznie każdym dopuszczalnym przez prawo celu i to nie tylko celu gospodarczym. Do zalet sp. z o.o. należy również zaliczyć stosunkowo nieduży minimalny kapitał zakładowy oraz ograniczoną odpowidzialność wspólników za zobowiązania spółki.

W przypadku spółki kapitałowej, jaką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienie wkładu niepieniężnego określają przepisy ustawy kodeks spółek handlowych.

I tak zgodnie z art. 158 § 1 k.s.h.:

  • jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Wniesienie wkładu niepieniężnego w sp. z o.o. możliwe jest w przypadku utworzenia spółki. Wówczas w umowie spółki należy określić obowiązki wspólników do wniesienia wkładów, a dodatkowo szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów.

Pokrycie udziałów wkładem niepieniężnym dopuszczalne jest również przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Aby doszło do skutecznego wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, to oprócz podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały o podwyższeniu kapitału oraz złożenia przez wspólników oświadczeń objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki, należy również sporządzić pomiędzy spółką, a wspólnikiem wnoszącym wkład niepieniężny umowę rozporządzającą, a więc przenoszącą dany wkład na spółkę.

PAMIĘTAJ!

  • aby doszło do prawidłowego przeniesienia aportem praw autorskich należy w sposób prawidłowy określić w umowie przedmiot prawa autorskiego, autorstwo, warunki korzystania z przysługujących praw autorskich oraz określić konkretnie pola eksploatacji, w jakich Twój utwór będzie wykorzystywany (art. 41 ust. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych),

  • jeżeli chcesz zachować prawa majątkowe do utworu warto zastanowić się nad wprowadzeniem licencji określającej sposób i czas korzystania przez spółkę z przysługujących praw autorskich,

  • w sytuacji gdy przedmiotem wkładu są wzory przemysłowe lub znaki towarowe wniesienie wkładu w tej postaci wiąże się również z możliwością przeniesienia praw na spółkę lub udzielenia czasowej licencji na wykorzystywanie wzorów przemysłowych lub znaków towarowych.

Aby skutecznie wnieść aportem prawa własności intelektualnej do spółki, prawa te winny podlegać faktycznej wycenie, tak aby ich wartość można było ująć w bilansie spółki. Zatem przy wnoszeniu aportu w postaci praw własności intelektualnej należy dokładnie określić sposób wyceny oraz wskazać wartość wnoszonych praw. 

Wadliwa wycena wkładu niepieniężnego

W przypadku gdy wniesiony do spółki aport został wyceniony w sposób wadliwy, zastosowanie znajduje art. 14 § 2 k.s.h., zgodnie z którym:

  • w przypadku gdy wspólnik albo akcjonariusz wniósł wkład niepieniężny mający wady, jest on zobowiązany do wyrównania spółce kapitałowej różnicy między wartością przyjętą w umowie albo statucie spółki a zbywczą wartością wkładu. Umowa albo statut spółki może przewidywać, że spółce przysługują wówczas także inne uprawnienia.

Pomimo tego, że przy wnoszeniu wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. ustawa nie nakłada obowiązku korzystania z opinii biegłego rewidenta do wyceny wartości wkładu, zaleca się aby taką opinię sporządzić i uniknąć negatywnych konsekwencji chociażby zawyżania wartości wkładu.

Należy również pamiętać, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powoduje określone skutki podatkowe na gruncie ustawy o podatku dochodowym oraz o podatku od towarów i usług.