Transport międzynarodowy. Kierowco, sprawdź kiedy należy Ci się dieta i ryczałt za noclegi?

Rozliczenie podróży służbowej kierowcy w transporcie międzynarodowym, oraz ryczałtu za nocleg, przysparza wielu wątpliwości. Poniżej, odpowiadamy na pytania, kiedy należy Ci się dieta i ryczałt za nocleg oraz w jakiej wysokości. Zwracamy również uwagę, na niepokojące praktyki występujące w branży transportowej tj. podpisywanie rachunków za delegacje, czy zwrot innych wydatków in blanco, bez otrzymania gotówki, bądź przelewu na konto.

 

Kiedy przysługuje Ci dieta?

W sytuacji, gdy pracodawca nie uregulował zasad zwrotu należności z tytułu podróży służbowej, w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, lub w umowie
o pracę zastosowanie znajduje art. 775§ 5 k.p. Kwoty minimalnych diet wynikają wówczas z rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r., tj. na podstawie § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia dieta w podróży krajowej wynosi 30 zł za dobę podróży , natomiast w podróży zagranicznej na podstawie § 13 ust. 2 wysokość diety jest zależna od wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej.

 

Ryczałt za nocleg – kiedy należy się kierowcy?

Zgodnie z orzecznictwem SN, po wyroku TK z dnia 24 listopada 2016 r.
(sygn. akt K 11/15) nie stosuje się wprawdzie art. 21a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców, ale w przypadku, gdy pracodawca nie uregulował zasad zwrotu należności z tytułu podróży służbowej, w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania, lub w umowie o pracę zastosowanie znajduje art. 775§ 5k.p. Mając to na względzie ryczałt za nocleg należy Ci się za przebywanie
w podróży służbowej niezależnie od tego, czy poniosłeś jakiekolwiek koszty noclegu, a tym bardziej od tego, czy te koszty wykazałeś
. Zgodnie z wyrokiem SN z dnia 21 lutego 2017 r. (sygn. akt I PK 300/15), w przypadku nie przedłożenia przez pracownika rachunku przysługuje mu ryczałt za nocleg w wysokości 25 % . Zwrócić uwagę należy, że sam fakt, że nie przedstawiłeś pracodawcy rachunku za nocleg, nie jest równoznaczny z brakiem kosztów noclegu, natomiast nocleg w kabinie pojazdu nie może być uznany za zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu. Z istoty ryczałtu wynika bowiem, że jest to świadczenie z założenia oderwane od rzeczywiście poniesionego kosztu i nie pokrywa w całości wydatków.

 

Dlaczego nie należy podpisywać rachunków za delegacje in blanco?

 

Zarówno na forach internetowych, jak i podczas naszych spotkań z klientami
w kancelarii często spotykamy się z pytaniami dot. podpisywania rachunków za delegacje, bądź inne wydatki in blanco. Klienci często wskazują, że takie praktyki
w firmach były na porządku dziennym. Oczywiście takie zachowania nie są zgodne
z prawem, nie zasługują na pochwałę i nie powinny mieć miejsca. W przypadku więc, gdy pracodawca wymaga od Ciebie podpisania rachunku za delegacje in blanco, powinieneś odmówić, w przeciwnym razie, gdy pracodawca Ci nie zapłaci, to on będzie miał w sądzie dowód, że należności z tego tytułu zostały uregulowane. Proces dowodzenia przed sądem, że było inaczej może okazać się bardzo mozolny
i przepełniony licznymi trudnościami, dlatego też pamiętać należy, że we własnym interesie jest podpisywanie wszelkiego rodzaju rachunków, dopiero po otrzymaniu gotówki, bądź przelewu na konto.

 

Źródła:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf

- rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej z dnia 29 stycznia 2013 r
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000167

- wyrok TK z dnia 24 listopada 2016 r., sygn. akt K 11/15
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2206/1

- wyrok SN z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie o sygn. akt I PK 300/15

  http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/orzeczenia3/i%20pk%20251-16-1.pdf