Sankcje na podmioty z Rosji - jak odzyskać należności

Portal gov.pl zawiera wykaz podmiotów objętych sankcjami w związku z napaścią Rosji na Ukrainę .

W związku z powyższym wielu kontrahentów tych podmiotów pyta co począć w sytuacji, gdy ich partnerzy biznesowi objęci zostali sankcjami.

W ramach sankcji następuje bowiem zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, wprowadza się zakaz udostępniania bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych, zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych powyżej, a także wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Jak wynika z przepisów unijnego Rozporządzenia 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz.U.UE.L.2014.78.6 z dnia 2014.03.17):

1.         Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub na mocy zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, ten podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ ustalił, że spełnione są następujące warunki:

a)         środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz

b)         dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.

2.         Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej (dodany został nowy Dział  Va pt. „ Zwalnianie zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnianie środków finansowych lub zasobów gospodarczych ”), zadania i kompetencje właściwego organu, o których mowa w m. in. w art. 6 ust. 1, rozporządzenia 269/2014, wykonuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej (art.143a powołanej ustawy).

W sprawach tych Szef Krajowej Administracji Skarbowej rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej.

Tak więc, w przepisach prawa polskiego, w wykonaniu upoważnienia z rozporządzenia 269/2014, ustawodawca przewidział administracyjny tryb zwalniania niektórych zamrożonych środków z tytułu np. transakcji handlowych

Jeżeli Ciebie dotyczy ten problem - zachęcam do skorzystania z moich usług i kontakt - mailowy: kancelaria@podgorski-radca.pl lub telefonicznie na nr: 503 313 013