Rozwód a obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Postepowanie rozwodowe nieraz trwa bardzo długo. Ilość dokumentacji, świadków oraz nastawienie stron postępowania niewątpliwie rzutują na jego przebieg.

Bardzo często osoby, które chcą się rozwieźć, nie poczuwają się do obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a wielu z nich nawet nie wie o takim obowiązku istniejącym w trakcie trwania małżeństwa.

Czym jest zatem owe „przyczynianie się” i skąd wynika?

Zgodnie z treścią art. 27 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego:
„oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”.

Rozwodzący się małżonkowie bardzo często wychodzą jednak z założenia, że skoro Ona czy On postanowił/la się rozwieźć, to w takim razie ciężar utrzymania rodziny niech spoczywa na powodzie bądź powódce.

Wówczas, składając pozew o rozwód, można skorzystać z instytucji zabezpieczenia roszczenia na czas trwania toczącego się postępowania poprzez zobowiązanie jednej ze stron do przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Przedmiotowy wniosek, zawarty w petitum pozwu o rozwód nie podlega opłacie sądowej, lecz wymaga uprawdopodobnienia i wykazania interesu prawnego.

W przypadku uwzględnienia wniosku, sąd rozpoznający sprawę o rozwód, wydaje postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, stanowiące tymczasową ochronę na czas trwania postepowania. Postanowienie to wiąże strony do czasu uprawomocnienia się wyroku.

Pogląd ten ukorzeniony jest w dorobku judykatury, albowiem Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 listopada 2012 roku, sygn. akt III CZP 77/12 uznał, że sąd rozwodowy może w toku postępowania dokonać zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny, przy czym także w zakresie kosztów utrzymania pełnoletnich dzieci stron.