Przywrócenie terminu w postępowaniu cywilnym

Każdy prawnik wie jak ważne jest dochowanie terminów podczas podejmowania czynności procesowych w postępowaniu cywilnym. Czasami jednak nawet profesjonalnym pełnomocnikom zdarza się uchybić terminu. Mogą zaistnieć nieprzewidziane okoliczności, za które strona nie ponosi winy, a które uniemożliwiają dokonania określonej czynności procesowej w przewidzianym terminie.

O wiele częściej przytrafia się to osobom nie korzystającym z pomocy prawnika. Jeżeli już uchybimy terminu a nie ponosimy za to winy należy złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Rygory są dość surowe.

TERMIN

Ustawa przewiduje tygodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

WNIOSEK

W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Jednocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. 

WYJĄTKI

Niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

 

Powyższy artykuł nie stanowi porady prawnej. Porada prawna może być udzielona przez radcę prawnego tylko po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sprawy. Artykuł został opracowany w oparciu o stan prawny na dzień 14.12.2017 r.