Jak często można podwyższać alimenty?

Wysokość alimentów może ulegać zmianie, także kilkukrotnej. Jeżeli zmienią się okoliczności faktyczne (np. wzrosną możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego rodzica, zwiększą się potrzeby dziecka), można wystąpić do sądu o ich podwyższenie.

W orzecznictwie sądów panuje pogląd, że potrzeby dziecka niejako „automatycznie” rosną wraz z jego wiekiem. Rozpoczęcie szkoły, zapotrzebowanie na nowe zajęcia dodatkowe, rozrywki, odzież, obuwie, kosmetyki, czy kieszonkowe oznaczają wyższe koszty. Stanowi to więc podstawę do zwiększenia ustalonej wcześniej (przez sąd bądź w drodze ugody) wysokości alimentów na rzecz dziecka.

Jak często możliwe jest zwiększanie alimentów? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie regulują tego przepisy. Wystarczające jest, aby rzeczywiście wystąpiła taka zmiana okoliczności po stronie rodziców i dzieci, żeby uzasadnione było ich zwiększenie.

Także sytuacje nieprzewidziane mogą powodować konieczność podwyższenia alimentów. Jeżeli np. dziecko ulegnie wypadkowi, zachoruje, czy rodzic opiekujący się nim straci pracę, również stanowi to powód do przyznania większych alimentów. Może mieć to miejsce nawet w bardzo niedługim czasie po pierwotnym ustaleniu wysokości alimentów.

Typowo przyjmuje się jednak, że musi upłynąć przynajmniej ok. 2-3 lata od poprzedniego ustalania wysokości alimentów. Zmiana ta musi być jednak realna i uzasadniona. Sam upływ czasu nie zawsze będzie bowiem stanowił wystarczającą przesłankę do ich zwiększenia.

Do sprawy w sądzie o podwyższenie alimentów należy więc się odpowiednio przygotować, zgromadzić dowody (faktury, potwierdzenia przelewów itp.) i argumentację, które przekonają Sąd, że potrzeby i koszty utrzymania dziecka w ostatnim czasie wzrosły.

adw. Adrianna Borowiecka

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Żeligowskiego 42

tel.: 666 686 630, mail: kancelaria@adwokatborowiecka.pl