Nakaz zapłaty - jak się bronić?

Jeżeli jesteś dłużnikiem lub wierzycielem na pewno znasz już to pojęcie. Nakaz zapłaty jest orzeczeniem sądu cywilnego potwierdzającym obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej od dłużnika na rzecz wierzyciela. Wierzycielem bywają najczęściej banki lub firmy pożyczkowe, ale może nim być praktycznie każda osoba.  Jak wynika ze statystyk tylko znikoma liczba wierzycieli podejmuje się dochodzenia swoich roszczeń. Większość nie robi nic. Jedynie duże instytucje finansowe zlecają dochodzenie roszczeń wyspecjalizowanym podmiotom, które wykonują to na masową skalę.

Postępowanie nakazowe lub upominawcze

Nakaz zapłaty jest orzeczeniem wydawanym najczęściej w sprawach o roszczenia pieniężne. Przepisy rozróżniają nakazy zapłaty wydane w postępowaniu nakazowym lub w postępowaniu upominawczym. Zasadnicza różnica sprowadza się do środków dowodowych, jakimi dysponuje wierzyciel. Jeżeli są to np. dokument urzędowy lub zaakceptowany przez dłużnika rachunek, sąd na wniosek wierzyciela wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym. W innych przypadkach sąd wyda nakaz w postępowaniu upominawczym. Wiążą się z tym również m.in. wysokość opłat sądowych oraz możliwość zabezpieczenia roszczeń.

Sprzeciw, zarzuty od nakazu zapłaty

Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron) a następnie doręcza nakaz stronie pozwanej (dłużnikowi), która ma 14 dni kalendarzowych na wniesienie zarzutów lub sprzeciwu (w zależności czy nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym lub upominawczym). I to jest ten moment aby podjąć obronę. Uchybienie terminom do wniesienia ww. środków obrony dłużnika powoduje uprawomocnienie się nakazu zapłaty a tym samym uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań w przyszłości. Są jednak pewne sytuacje, które dają podstawy aby żądać uchylenia nakazu zapłaty pomimo, iż pozwany dłużnik nie złożył w terminie sprzeciwu lub zarzutów. Ma to miejsce m.in. w sytuacji doręczenia nakazu zapłaty na niewłaściwy adres.

Rozprawa sądowa

Jeżeli dłużnik złoży sprzeciw lub zarzuty w terminie spowoduje to, że sąd uchyli nakaz i wyznaczy rozprawę, która odbywa się według reguł ogólnych postępowania procesowego.

Z dochodzeniem roszczeń pieniężnych na drodze sądowej wiąże się również bardzo istotne zagadnienie przedawnienia roszczeń. Jednak ze względu na stopień złożoności tego tematu zostanie on poruszony na łamach odrębnego artykułu.

Podsumowując, jeżeli nakaz zapłaty został prawidłowo doręczony dłużnikowi a ten nie złożył sprzeciwu lub zarzutów, nakaz staje się prawomocny i po nadaniu mu klauzuli wykonalności uprawnia on wierzyciela do czynności egzekucyjnych. Brak działania ze strony dłużnika naraża go na dodatkowe koszta, m.in. koszta postępowania sądowego oraz egzekucji.

Nasza kancelaria reprezentuje wierzycieli oraz dłużników w sprawach o wydanie nakazu zapłaty oraz w postępowaniach egzekucyjnych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.   

  Powyższe uwagi mają charakter jedynie informacyjny i ogólny i nie stanowią porady prawnej. Porada prawna może zostać udzielona przez radcę prawnego jedynie po gruntownym zapoznaniu się ze stanem faktycznym konkretnej sytuacji.