Alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pomimo osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, jeżeli nie jest ono w stanie samodzielnie się utrzymać, w dalszym ciągu może żądać alimentów od swoich rodziców.

Jak długo alimenty mogą przysługiwać pełnoletniemu dziecku?

Przepisy prawa nie precyzują górnej granicy wieku osiągniętego przez dziecko, który by automatycznie zwalniał rodziców z obowiązku alimentacyjnego. Dopóki więc rodzic nie zostanie zwolniony z płacenia alimentów przez sąd, nadal musi ponosić koszty związane z utrzymaniem syna czy córki.

Podstawą do zasądzenia alimentów na rzecz dorosłego dziecka jest składany przez nie pozew o alimenty.

Istotnym elementem pozwu jest jednak odpowiednie uzasadnienie i przedstawienie okoliczności, które spowodują, że sąd uzna, iż dziecku rzeczywiście, pomimo osiągnięcia przez nie pełnoletności, należą się alimenty. Należy w tym celu przedstawić odpowiednie dowody oraz uargumentować zasadność ich przyznania. W innym bowiem wypadku sąd może oddalić powództwo.

Kiedy pełnoletniemu dziecku przysługują alimenty od rodzica?

W postępowaniu sądowym sąd bada przede wszystkim, czy dziecko nie z własnej winy nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (chyba, że posiada majątek, który daje taką możliwość).

Taka sytuacja będzie więc miała miejsce najczęściej w przypadku, gdy:

  • dziecko dalej się uczy (np. studiuje), co uniemożliwia mu podjęcie pracy i osiąganie wystarczających dochodów;
  • dziecko jest niepełnosprawne, co również uniemożliwia mu podjęcie pracy;
  • dziecko ukończyło edukację, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać i pozostaje w niedostatku.

Kiedy sąd może nie przyznać alimentów na dorosłe dziecko?

Jak zostało wskazane, sąd nie przyzna alimentów, kiedy dziecko jest już w stanie samodzielnie się utrzymać.

Sąd może również oddalić pozew o alimenty, gdy płacenie alimentów wiązałoby się z nadmiernym uszczerbkiem dla utrzymania rodzica, a także, gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby samodzielnie się utrzymać.

adw. Adrianna Borowiecka

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Żeligowskiego 42

tel.: 666 686 630, mail: kancelaria@adwokatborowiecka.pl