8 rzeczy, które musisz wiedzieć o wniosku o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu

 

 1. Postępowanie o zasądzenie alimentów może trwać kilka miesięcy, a potrzeb dziecka nie da się odłożyć w czasie. Dla zabezpieczenia w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka już w trakcie procesu warto złożyć wniosek o zabezpieczenie.
 2. Koszty – wniosek o zabezpieczenie alimentów wolny jest od opłat sądowych
 3. W pozwie lub osobno – wniosek o zabezpieczenie można złożyć od razu w treści pozwu albo
  w osobnym piśmie. Lepiej zrobić to od razu, wówczas oszczędzamy czas i sąd może szybciej zadziałać wydając nam postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia.
 4. Kwota zabezpieczenia - zwykle jest nieco niższa od alimentów, jakie sąd nam zasądzi, ale zdarza się, że kwota zabezpieczenia udzielonego przez sąd odpowiada później kwocie zasądzonych alimentów.
 5. Zabezpieczenie może polegać na przyznaniu jednorazowej kwoty tytułem zabezpieczenia potrzeb dziecka lub na zobowiązaniu pozwanego do regularnego – comiesięcznego – alimentowania dziecka już
  w czasie trwania procesu.
 6. Czas rozpoznania wniosku – sąd ma 7 dni na rozpoznanie wniosku o zabezpieczenie powództwa
  o alimenty. Niestety jest to tylko termin instrukcyjny, co w praktyce oznacza, że jeśli na postanowienie
  o zabezpieczeniu czekamy dłużej, to nic nie możemy w tej sprawie zrobić oprócz pisania do sądu próśb o przyspieszenie rozpoznania tego wniosku z podaniem uzasadnienia, np.: drugi rodzic nadal nie płaci,
  a nasze dochody nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka.
 7. Doręczenie postanowienia o zabezpieczeniu stronom następuje z urzędu pod warunkiem, że zostało wydane na posiedzeniu niejawnym. Oznacza to, że nie musimy składać żadnego wniosku o doręczenie tego postanowienia i sąd sam do nas wyśle treść postanowienia wraz
  z uzasadnieniem. Jeśli postanowienie zostało wydane na rozprawie, mamy 7 dni na złożenie wniosku
  o doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wówczas możemy żalić się na postanowienie dopiero po otrzymaniu jego odpisu wraz z uzasadnieniem.
 8. Zażalenie na postanowienie – przysługuje każdej stronie, która nie zgadza się z treścią postanowienia. Zażalenie składamy do sądu wyższej instancji za pośrednictwem tego sądu, który wydał postanowienie. (Jeżeli składamy wniosek o zabezpieczenie w sprawie o alimenty rozpoznawanej przez sąd rejonowy, zażalenie kierujemy do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. Jeżeli natomiast zabezpieczenie jest elementem postępowania rozwodowego
  i postanowienie wydaje sąd okręgowy, zażalenie kierujemy do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydało postanowienie).  Na złożenie zażalenia mamy 7 dni od dnia doręczenia nam postanowienia o zabezpieczeniu wraz z uzasadnieniem. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że nasze zażalenie nie odniesie żadnego skutku i nie zostanie rozpoznane, także warto dopilnować tego terminu.