Adwokat Robert Głowacki, Śrem
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Robert GłowackiAdwokat
(Od 2014)

Kancelaria Adwokacka Adwokat Robert Głowacki
Odpowiada w ciągu 24 godzin
ul. Plac 20 Października 17 / 4, 63 – 100 Śrem

Adwokat Robert Głowacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz kierunku Prawo ukończył również stacjonarne studia na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest członkiem Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Przedsiębiorcy, na rzecz których świadczył usługi prawne działali w branżach: inwestycyjnej, konsultingowej, nieruchomości, nawozów i chemikaliów, outsourcingu IT. Naszą misją jest zapewnienie przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym poczucia spokoju i bezpieczeństwa prawnego. Wspieramy Klientów w trudnych dla Nich chwilach jak i w codziennej działalności. Wierzymy, że nasze usługi pozwolą skoncentrować się Klientom na sprawach dla nich ważnych, bez obaw o wypełnianie obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa. W sytuacji naruszenia tych obowiązków pomagamy znaleźć optymalne rozwiązanie i wyprowadzamy Klienta z trudnej sytuacji w jakiej się znalazł

Organizacje: Polska Izba Gospodarcza Importerów Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 5 opinii

Rozliczenia

Rozliczanie od sprawy
TAK

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17
9 - 17
10 - 15

Sprawy przeprowadzone

 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (6)
  • Kancelaria przeprowadziła badanie prawne due diligence jednej z najprężniej działających spółek na rynku tłumaczeń oraz szkoleń z siedzibą w Wielkopolsce.
  • Doradzaliśmy w procesie scalania akcji (resplit) spółki notowanej na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  • Doradzaliśmy w procesie łączenia trzech spółek, w którym jedna spółka przejmująca przejmowała dwie spółki zależne. Przygotowywaliśmy wszelką dokumentację korporacyjną w procesie, a także reprezentowaliśmy spółki w postępowaniach rejestrowych.
  • Kancelaria doradzała przy transakcji przejęcia spółki działającej w sektorze przemysłu spirytusowego
  • Utworzyliśmy wiele optymalnych podatkowo konstrukcji podatkowych - spółek komandytowych, gdzie komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami osoby fizyczne, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Doradzaliśmy przy podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest spółka prawa tureckiego. Doradztwo obejmowało także przygotowanie umów, na podstawie których wniesiono wkłady na poczet podwyższonego kapitału zakładowego oraz całej dokumentacji korporacyjnej.
 • Sprawy ubezpieczeniowe (5)
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie przeciwko zakładowi ubezpieczeń - towarzystwo ubezpieczeń na życie o zwrot bezpodstawnie zatrzymanej opłaty likwidacyjnej z umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tzw. polisolokata). Opłata likwidacyjna była liczona jako krotność rocznej składki. Sprawa zakończona z sukcesem dla Klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od momentu kiedy zakład ubezpieczeń wypłacił kwotę bezsporną.
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie o zapłatę zaniżonego świadczenia wykupu z tzw. polisolokaty. Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie zawierały pojęcia opłata likwidacyjna. W Załączniku nr 1 do OWU zawarta była tabelka z procentami, o które Ubezpieczyciel obniżał świadczenie wykupu. Sprawa zakończona z sukcesem dla klienta wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia, w którym Ubezpieczyciel wypłacił kwotę bezsporną.
  • Prowadziłem sprawę Klientowi o zapłatę bezpodstawnie pobranej opłaty warunkowej z produktu ubezpieczeniowego z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Produkty te to potocznie zwane polisolokaty, przy czym opłata warunkowa charakteryzowała się nieco inną konstrukcją niż opłata likwidacyjna. Sprawa wygrana dla Klienta wraz z odsetkami od dnia wypłacenia części bezspornej.
  • Reprezentowałem Klienta w sprawie o zapłatę opłaty likwidacyjnej pobranej od Klienta przez Ubezpieczyciela z uwagi na rozwiązanie umowy przed terminem określonym w umowie. Postanowienie było zbliżone do tych wpisanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na listę klauzul abuzywnych jednak nie było z nimi tożsame. Wygraliśmy sprawę dla Klienta, a Ubezpieczyciel nie złożył apelacji.
  • Prowadziłem sprawę klientki - uposażonej z Umowy ubezpieczenia, której zakład ubezpieczeń pomniejszył wypłacone świadczenie o opłatę likwidacyjną. Ubezpieczającym był pracodawca klientki. Sprawę wygraliśmy w całości.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (3)
  • Reprezentowałem Klientkę, która została pozwana w sprawie rozwodowej. Mąż domagał się orzeczenia rozwodu z jej winy z uwagi na chorobę psychiczną. Chciał także pozbawić jej władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron. Po wstąpieniu do sprawy i przedstawieniu przez nas argumentacji sprawa zakończyła się rozwodem bez orzekania o winie, Klientce została powierzona władza rodzicielska nad małoletnim synem stron, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej powoda do najistotniejszych spraw dziecka, Sąd uregulował kontakty powoda z synem oraz zasądził alimenty na rzecz małoletniego syna stron. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni zamierzenia naszej Klientki.
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki (powódki), którą w trakcie małżeństwa zdradzał mąż. Do pozwu załączyliśmy zgromadzone przez nas materiały z Facebooka, Twittera, Instagrama. Pozwany po doręczeniu pozwu był skłonny zapłacić zadośćuczynienie Klientce w zamian za odstąpienie od domagania się orzeczenia jego winy w procesie rozwodowym. Reprezentowaliśmy Klientkę także przy zawieraniu ugody z pozwanym oraz umownym podziale majątku
  • Prowadziliśmy sprawę rozwodową Klientki na stałe zamieszkującej we Francji. Uzgadnialiśmy warunki rozwodu z mężem również na stałe zamieszkującym poza granicami kraju. Negocjowaliśmy porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z małoletnim synem stron oraz wysokość alimentów. Postępowanie o rozwód zakończyło się na jednym terminie rozprawy, na którym była jedynie obecna nasza Klientka. Rozstrzygnięcie uwzględniało w pełni cele Klientki.
 • Przestępstwa i wykroczenia (3)
  • Korzystne postanowienie Sądu Najwyższego dla Klienta Kancelarii. Z uwagi na umorzenie postępowania w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r., kara pozbawienia wolności nie będzie mogła już zostać wdrożona do wykonania. Co za tym idzie, kara orzeczona wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. będzie mogła być już traktowana tylko jako kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a to z kolei rodzi skutki w zakresie zatarcia skazania. Skazanie ulega bowiem zatarciu z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Do chwili wydawania rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy okres ten upłynął, a zatem skazanie objęte wyrokiem Sądu Okręgowego z czerwca 2010 r. winno zostać usunięte z karty karnej Klienta
  • Reprezentowaliśmy Klienta na stałe przebywającego w Szkocji w sprawie karnej z zawiadomienia jego byłej partnerki. Zawiadomienie dotyczyło przywłaszczenia mienia. Sprawa zakończyła się korzystnie dla Klienta po postępowaniu mediacyjnym - postępowanie w sprawie umorzono
  • Reprezentowaliśmy klienta w dużej sprawie karnej, gdzie klientowi postawiono zarzuty prania brudnych pieniędzy w ilości kilku milionów złotych, a także utworzenia spółki akcyjnej również w celu ukrycia środków pieniężnych pochodzących z przestępstwa. Sprawa zakończyła się zgodnie z oczekiwaniem klienta.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (2)
  • Przygotowaliśmy warunkową umowę sprzedaży udziałów oraz ostateczną umowę sprzedaży udziałów spółki gdzie wartość kapitału zakładowego wynosiła ponad 30.000.000 zł.
  • Przygotowywaliśmy umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej na rynku zakupów grupowych. Zbycie nastąpiło w ramach podwyższenia kapitału zakładowego nowej spółki, do której nastąpił transfer przedsiębiorstwa spółki.
 • Praca (1)
  • Prowadziłem sprawę byłego pracownika firmy udzielającej pożyczek na krótki termin, od którego pracodawca dochodził zwrotu nienależnie pobranych od klientów środków pieniężnych. Przedstawiliśmy wierzytelności pracodawcy wierzytelność pracownika. Sprawa zakończyła się ugodą, na mocy której pracownik nie był zobowiązany do zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych
 • Spadki i testamenty (1)
  • Reprezentowaliśmy klientów w sprawie o zachowek po dziadkach. W skład masy spadkowej wchodziła nieruchomość, która została za życia dziadków darowana jednemu z synów. Powództwo zostało wytoczone przeciwko temu synowi. Sprawa zakończona sukcesem Klientów - doszło do ugody uwzględniającej w pełni roszczenia moich Mocodawców
 • Majątek i Podatki (1)
  • Z sukcesem reprezentowaliśmy klientkę w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Doradztwo obejmowało przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wystąpienie na rozprawie oraz bieżące doradztwo w trakcie postępowania i kontaktach z doradcą restrukturyzacyjnym.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Reprezentowaliśmy Prezes Zarządu grupy kapitałowej, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakwestionował istnienie stosunku pracy pomiędzy nią a Spółką, z uwagi na to, że w nieodległym czasie od rozpoczęcia wykonywania pracy okazało się, iż jest w ciąży. Konsekwencją decyzji ZUS było stwierdzenie, iż Prezes Zarządu nie podlegała u płatnika składek ubezpieczeniom społecznym. Zaskarżyliśmy decyzję ZUS i reprezentowaliśmy Klientkę w całym postępowaniu. Doprowadziliśmy do korzystnego wyroku sądu dla Klientki.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
 • Nieruchomości
 • Sprawy bankowe
 • Inne
 • Podatki (kontakty z urzędami)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
 • Zamówienia Publiczne
 • Inne
 • Własność intelektualna

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam. Udzielono mi wiele informacji z których jestem bardzo zadowolona. Teraz wiem jak zabrać się za pewne sprawy.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Super

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Mogę z czystym sumieniem polecić kancelarię Pana Roberta Głowackiego. Dzięki współpracy z nią udało się wygrać naszą z sprawę. Nigdy dotąd wcześniej nie korzystaliśmy z usług prawnych i pomimo naszych obaw od samego początku rzeczowo i jasno mieliśmy wytłumaczone kolejne kroki naszej sprawy, przedstawiono nam realne ryzyko jakie możemy ponieść oraz zapewniono zawsze sprawny kontakt pomiędzy nami i kancelaria (pomimo dużej różnicy odległości miedzy naszym miejscem zamieszkania a miejscem działania kancelarii). Na rozprawy do naszego miasta przyjeżdżał godny reprezentant kancelarii - zawsze przygotowany, punktualny i rzeczowy. Jesteśmy wdzięczni za wspaniały rezultat procesu, niezwykła wiarygodność, uczciwość i rzetelność. Wszystkim polecam Pana Roberta Głowackiego i jego kancelarię.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Pan mecenas udzielił mi rzetelnej porady. Odpowiedział mi na nurtujące mnie pytania. Poświęcił mi tyle czasu ile ja potrzebowałem.

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Otrzymałam profesjonalną poradę . Jestem bardzo zadowolona.

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 7)