Radca prawny Michał Mikołajczak, Poznań
PREMIUM

Ocena

5,0
Dodaj opinię

Michał MikołajczakRadca prawny
(Od 2009)

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Mikołajczak
Otwarty na nowych klientów
ul. Dąbrowskiego 77A, V Piętro, 60-529 Poznań

Posiadam ponad 14 – letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego oraz gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkiego, co związane z prawem bankowym (poczynając od umów kredytu, poprzez ich zabezpieczenie, a skończywszy na windykacji należności i postępowaniach egzekucyjnych). Na lata mojej praktyki złożyły się tysiące udzielonych porad prawnych, sprawdzonych umów oraz poprowadzonych spraw sądowych. Jestem dumny z każdej sprawy, w której udało mi się pomóc klientowi w rozwiązaniu jego prawnych, a nierzadko także życiowych, problemów. W relacjach z klientami stawiam na przejrzystość oraz dokładne informowanie o planowanych działaniach oraz szansach ich powodzenia. Nie zaskakuję dodatkowymi, nieprzewidzianymi kosztami. Dokładam wszelkich starań, aby klienci byli zadowoleni z oferowanych przeze mnie usług. Zapraszam do kontaktu!

Organizacje: Okręgowa Izba Radców w Poznaniu

Ocena prawnika

 (5,0 na 5 gwiazdek), 86 opinii

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
150,0 zł + 23% VAT
TAK
20%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
9 - 17
9 - 19
9 - 17
9 - 19
9 - 17

Sprawy przeprowadzone

 • Sprawy bankowe (24)
  • spór z bankiem w sprawie zasad stosowania dopłat do oprocentowania w ramach programu "Rodzina na swoim"; sprawa zakończona ugodą względniającą w całości żądanie klientów zgłoszone w pozwie
  • sprawa o zapłatę na rzecz poręczyciela, który spłacił zobowiązanie kredytowe; sprawa zakończona zawarciem ugody ze współporęczycielem i spłatą całego zobowiązania w ratach
  • reklamacja w sprawie zagubionych weksli in blanco stanowiących zabezpieczenie kredytu; sprawa zakończona umorzeniem weksli w trybie postępowania sądowego
  • sprawdzenie projektu umowy cesji wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczenia nieruchomości (kolejna cesja w trakcie okresu kredytowania); określenie zakresu dokonanej cesji
  • reklamacja w sprawie odmowy uruchomienia ostatniej transzy kredytu hipotecznego
  • sprawdzenie treści umowy kredytu hipotecznego; zwrócenie uwagi na najważniejsze postanowienia umowy, wskazanie klauzul niekorzystnych dla klienta, które powinny być z umowy usunięte (wraz z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej dla banku), propozycja modyfikacji wybranych postanowień
  • opinia w sprawie skuteczności wypowiedzenia umowy kredytu
  • sprawdzenie treści umowy przelewu wierzytelności z tytułu kredytu; zwrócenie uwagi na najważniejsze postanowienia umowne, wskazanie klauzul niekorzystnych dla klienta, które powinny być z umowy usunięte, propozycja modyfikacji wybranych postanowień
  • reprezentacja klienta w postępowaniu mediacyjnym dotyczącym umowy ugody w sprawie kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego; sprawdzenie projektu umowy oraz dokumentów przedstawionych przez bank; zestawienie korzyści wynikających z ugody z tymi, które klient mógłby osiągnąć, przeprowadzając sprawę sądową
  • Sporządzenie projektu pisma do Rzecznika Finansowego w sprawie bezzasadnego naliczania przez firmę pożyczkową opłat z tytułu rolowania pożyczek (tzw. prowizji za udzielenie pożyczki refinansującej); sporządzenie projektu pisma do wierzyciela (instytucji pożyczkowej) domagającej się zapłaty prowizji z tytułu refinansowania
  • sprawdzenie pod kątem prawnym projektu tzw. aneksu BMR do umowy o kredyt hipoteczny; zwrócenie uwagi na najważniejsze postanowienia wprowadzane do umowy; ocena ryzyka związanego z zawarciem aneksu
  • pomoc w napisaniu odpowiedzi na wezwanie banku w sprawie zapłaty dodatkowej kwoty ponad 50 000 zł; sprawa zakończyła się odstąpieniem przez bank od dochodzenia spornej należności na drodze sądowej ze względu na podniesiony zarzut przedawnienia
  • sprawa przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu indeksowanego kursem franka szwajcarskiego; sprawa zakończona unieważnieniem umowy kredytu i zasądzeniem na rzecz klienta kwot wpłaconych na poczet rat kapitałowo - odsetkowych oraz opłat związanych z wykonywaniem umowy
  • sprawa przeciwko bankowi o ustalenie nieważności umowy kredytu denominowanego do franka szwajcarskiego; sprawa zakończona unieważnieniem umowy kredytu i zasądzeniem na rzecz klienta kwot wpłaconych na poczet rat kapitałowo - odsetkowych oraz opłat związanych z wykonywaniem umowy
  • na rachunku bankowym klienta zostało zajęte świadczenie z pomocy społecznej; na skutek sporządzonej reklamacji bank zwolnił świadczenie spod zajęcia
  • sprawa przeciwko bankowi o zwrot kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej (tzw. fałszywy link)
  • sprawa o zapłatę z powództwa banku przeciwko klientowi, który został poddany atakowi socjotechnicznemu (tzw. metoda na pracownika banku)
  • reprezentowanie klienta (kredytobiorcy) w sprawie z powództwa banku o zapłatę należności wynikających z zawartej umowy kredytu; sprawa zakończona częściowym oddaleniem powództwa banku ze względu na brak wykazania skutecznego wypowiedzenia umowy kredytu
  • przygotowanie odpowiedzi na ostateczne wezwanie do zapłaty skierowane przez bank do kredytobiorcy, połączone ze skierowaniem skargi na bank do Komisji Nadzoru Finansowego; po udzielonej odpowiedzi, w której podniesiono fakt skutecznego, uprzedniego zawarcia aneksu do umowy kredytu, bank odstąpił od dalszych czynności windykacyjnych oraz usunął informację o opóźnianiu się przez kredytobiorcę z zapłatą z BIK
  • przygotowanie wniosku do Rzecznika Klienta Banku oraz skargi do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowego zastosowania przepisów ustawy o tzw. wakacjach kredytowych
  • porada prawna w sprawie możliwości ubiegania się przez klienta o tzw. bezpieczny kredyt 2%; w szczególności klient chciał się dowiedzieć, czy może otrzymać ww. kredyt, mimo odziedziczenia udziałów w nieruchomościach mieszkalnych, które zostały następnie darowane jego matce; porada polegała na wskazaniu konkretnego przepisu Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%, umożliwiającego klientowi uzyskanie kredytu na preferencyjnych warunkach; zaoferowano także pomoc w razie wystąpienia problemów na etapie procedowania złożonego wniosku o kredyt
  • spór z bankiem co do wysokości należności kredytowych obciążających kredytobiorców; klienci zaciągnęli kilka kredytów, które miały być przeznaczone na spłatę poprzednich zobowiązań kredytowych; nieuczciwy pracownik banku, który został następnie zatrzymany przez Policję, przejął ww. środki, uniemożliwiając spłatę kredytów; udzielono porady prawnej w sprawie dalszego sposobu postępowania w sprawie
  • porada prawna w sprawie możliwości ubiegania się przez klienta o tzw. bezpieczny kredyt 2%; klient, który posiada mieszkanie zagranicą, chciał się dowiedzieć, czy nie podlega wyłączeniom uniemożliwiającym staranie się o kredyt preferenycyjny
  • udzielono pomocy w wypełnieniu oświadczenia o pochodzeniu środków znajdujących się na rachunku bankowym
 • Nieruchomości (7)
  • sprawa o stwierdzenie pozorności umowy dzierżawy ustanowionej w celu ubezskutecznienia egzekucji z nieruchomości; postępowanie zakończone uzyskaniem pozytywnego dla powoda rozstrzygnięcia
  • sprawdzenie treści umowy deweloperskiej; zwrócenie uwagi na najważniejsze postanowienia umowy, wskazanie klauzul niekorzystnych dla klienta, które powinny być z umowy usunięte (wraz z przytoczeniem odpowiedniej argumentacji prawnej dla dewelopera), propozycja modyfikacji wybranych postanowień
  • reklamacja w sprawie bezzasadnej odmowy zapłaty kary umownej przez dewelopera Bouygues Immobilier; reklamacja uwzględniona w całości na korzyść klienta
  • uzyskanie dokumentów niezbędnych do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej w przypadku braku aktualnych danych wierzyciela (przedwojenna hipoteka); sprawa zakończona pozytywnym rozstrzygnięciem i usunięciem spornego wpisu z działu IV
  • sprawa o zobowiązanie dewelopera do zwrotu kwoty 10.000 zł wpłaconej na poczet zadatku w związku z zawartą umową przedwstępną oraz kwoty 5.000 zł wpłaconej na poczet wykonania zmian w lokalu; po wezwaniu do zapłaty oraz innych działaniach podjętych przez Kancelarię w sprawie doszło ostatecznie do zawarcia porozumienia, w ramach którego deweloper zwrócił klientom kwotę 20.000 zł
  • sprawa o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie przydziału miejsc parkingowych; postępowanie zakończyło się uwzględnieniem powództwa złożonego w imieniu klienta w całości i przywróceniem mu możliwości korzystania ze wszystkich miejsc znajdujących się na nieruchomości wspólnej
  • klienci zgłosili się z prośbą o pomoc w wykreśleniu zakazu zbywania i obciążania nieruchomości z księgi wieczystej; wpis uniemożliwiał im wnioskowanie o odłączenie części nieruchomości, wpisanie klientów w dziale II jako właścicieli oraz ustanowienie hipoteki na rzecz kredytującego banku; wezwania do usunięcia wpisu kierowane do dotychczasowego właściciela nieruchomości (dewelopera) pozostawały bezskuteczne; Kancelaria przygotowała pozew o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, który doprowadził ostatecznie do usunięcia spornego wpisu
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (3)
  • przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do sprzedaży udziałów w spółce z o.o.
  • przygotowanie projektów zawiadomień, protokołów oraz uchwał na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.
  • przeprowadzenie likwidacji spółki z o.o., poczynając od przygotowania uchwał o likwidacji spółki i wyznaczeniu likwidatorów, poprzez pomoc w przygotowaniu odpowiednich sprawozdań i ogłoszeń, a skończywszy na wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego
 • Majątek (1)
  • sprawa o zobowiązanie pozwanego do złożenia oświadczenia o odkupie akcji na podstawie umowy opcji sprzedaży o amerykańskim stylu wykonania; postępowanie zakończone zawarciem ugody uwzględniającej w większości stanowisko powoda
 • Sprawy ubezpieczeniowe (1)
  • reprezentacja klientki w postępowaniu przed ubezpieczycielem dochodzącym zapłaty tzw. roszczenia regresowego (tj. kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu zalania sąsiedniego mieszkania); sprawa zakończyła się odstąpieniem przez zakład ubezpieczeń od domagania się zapłaty wobec sprostowania przez spółdzielnię mieszkaniową protokołu lustracyjnego szkody w ten sposób, że jako przyczynę zalania wskazano przeciek z grzejnika c.o. w łazience (za który to przeciek odpowiedzialność ponosiła spółdzielnia)
 • Spadki i testamenty (1)
  • na prośbę klienta przygotowano dokumenty niezbędne do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego; dokonano także odpowiedniego wpisu do CEiDG

Mogę pomóc również przy tych sprawach

Publikacje zobacz wszystkie

Czy istnieje możliwość natychmiastowego wstrzymania spłaty kredytu frankowego?

W dobie rosnącego kursu franka szwajcarskiego oraz niedawnej decyzji Szwajcarskiego Banku Narodowego o podwyższeniu głównej stopy procentowej , co niewątpliwie przełoży się na wzrost kosztów obsługi tzw. kr…

Rolowanie chwilówek – czy zawsze zgodne z prawem?

W dzisiejszym wpisie poruszę kwestię tzw. rolowania pożyczek („chwilówek”) oraz prowizji pobieranych z tego tytułu przez firmy pożyczkowe . Rolowanie „chwilówek” Zaczni…

Opinie wystawione przez innych prawników

POLECANY

MG

2021-12-11

Z perspektywy 10 letniej współpracy z mec. Michałem Mikołajczakiem, mogę potwierdzić, że jego pracę cechuje pełen profesjonalizm, szczególna staranność i dbałość o interesy klienta, rzetelność, dokładność, a także bardzo wysoki poziom merytoryczny świadczonych usług. Wieloletnie doświadczenie oraz przekrojowa wiedza z wielu dziedzin i obszarów prawa są doskonałą bazą do prowadzenia spraw, szczególnie tych skomplikowanych, o złożonym charakterze. Zdecydowanie rekomenduję i polecam korzystanie z usług mec. Michała Mikołajczaka.

POLECANY

r. pr. Mateusz Lasek

2021-12-09

Z pełnym przekonaniem rekomenduję Pana Mecenasa Michała Mikołajczaka. Miałem możliwość pracy z nim przez 5,5 roku w jednej Kancelarii. Pan Mecenas jest bardzo dokładną, wszechstronną i profesjonalną osobą. Do każdej sprawy podchodzi ze stosownym zaangażowaniem. W aspekcie wiedzy merytorycznej i fachowości Pan Mecenas prezentuje najwyższy poziom. Niezależnie od dziedziny prawa. Zawsze potrafił pomóc swojemu klientowi. Gdybym to ja potrzebował pomocy - Pan Mecenas byłby moim pierwszym wyborem w każdej sprawie.

Opinie

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Świetne i rzetelne wytłumaczenie mojego problemu, jak i również kroki jakie trzeba podjąć, aby go rozwiązać. Podejście do klienta na wysokim poziomie. Polecam!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Szybko, sprawnie. Dziekuje

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Polecam tego Pana jak najbardziej!!!

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Odpowiedz na moje pytanie było pomocne , polecam

Liczba odpowiedzi: 0

Odpowiedz
Bardzo pomocna odpowiedź

Wszystkie opinie

Odpowiedzi prawnika (wszystkich odpowiedzi: 792)