Wypadek w pracy.

Pytanie z dnia 02 lutego

Dzień dobry. Miałam wypadek w pracy, który skutkował nałożeniem kary (500 złoty) na firmę. Otrzymałam wiadomość od szefa, że to ja mam ją zapłacić. Jestem na umowie zlecenie i czytałam, że z tego względu nie mam obowiązku pokrycia kosztów. Poniżej dodaje kilka paragrafów z mojej umowy. Czy na ich podstawie lub na podstawie samego faktu bycia na umowie zlecenie mogę odmówić zapłaty?

§1
1.Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania czynnosci oraz
zadania z zakresu obslugi klienta w lokalu gastronomicznym prowadzonym przez
Zleceniodawce przy ul. xxx we Wroclawiu(Lokal), w szczególności do:
* 1.1. Przymowania zamówien od klientow Lokalu:
* 1.2. Realizowania zamowien klientów Lokalu:
* 1.3. Przygotowywania napojow i posilkow:
1,4, Dbania o czystosć w Lokalu:
* 1.5. Dbania o wizerunek, dobre imie oraz interesy Spolki, w szczególności przez właściwe zachowanie sie wzgledem klienta oraz wspolpracownikow wedle wytycznych ze strony Spółki i/oraz managera Lokalu
* 1.6. Realizowania ustalonej przez Zarzad Spolki strategii dzialania:
1.7, Zachowania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy wlasciwych dia prowadzenia
dzialalnosei gastronomieznej wedle wytyeznych ze strony Spolki i/oraz managera
Lokalu:
1.8. Punktualnego stawiania sie w Lokalu celem wywiązywania sie z przedmiotowej
Umowy:
1.9. Uzywania odpowiedniego stroju, wedle wytycznych ze strony Spolki i/oraz managera
Lokalu
2.Szczegolowe okreslenie rodzaju, ilosci oraz terminu wykonania poszczególnych 
zadan i czynnosci nastapi w drodze ustnego porozumienia miedzy Stronami.
3.Zleceniobiorca oswiacza, ze posiada niezbedne umiejętności, wiedze i doświadczenie do wykonywania zlecenia bedacego przedmiotem umowy i zobowiazuje sie je wykonac z nalezyta starannoscia oraz, zgodnie z poziomem swojej wiedzy.
4.Zleceniobiorca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
obowiązujące przy wykonywaniu czynnosci i oświadcza, że bedzie ich przestrzegal, a
także oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na wykonywanie pracy.

§ 2
1. Ninejsza Umowa zostaje zawarta na czas nieokresiony.
2. Zleceniodawca nie odpowiada za szkody wyrzadzone przez Zleceniobiorce osobom
trzecim.

§4
1. Zleceniodawca zobowiazuje sie dostarczyc Zleceniobiorcy wszystkie środki potrzebne do wykonania przedmiotowej umowy.
3. Jezeli srodki dostarczone przez Zleceniodawce nie nadaja sie do prawidlowego wykonania Umowy albo jezeli zajda inne okolicznosci, które moga przeszkodzic w wykonaniu Umowy Zleceniobierca zobowiazuje sie niezwlocznie zawiadomic o tym
Zleceniodawce.

§7
Strony nie odpowiadają za niewykonane lub nienależyte wykonaniu Umowy jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą.
Dla celow ninejszej Umowy sila wyzsza jest zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemozliwe do zapobieżenia i przewidzenia.

§9
W sprawach nieunormowanych w Umowie maja zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

Tutaj pojawią się odpowiedzi od prawników


Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.