Emerytura po zmarłym mężu.

Pytanie z dnia 04 listopada 2019

Mam 39 lat a mój maz 88.Czy po jego śmierci otrzymam cześć jego wojskowej emerytury.Mam dzieci z pierwszego małżeństwa.

Sz.Pani Wklejam odpowiednie przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 70. 1. Wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli: 1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo 2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej. 2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych w ust. 1 pkt 2. 3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która do dnia śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli oprócz spełnienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 miała w dniu śmierci męża prawo do alimentów z jego strony ustalone wyrokiem lub ugodą sądową. 4. Wdowa niespełniająca warunków do renty rodzinnej określonych w ust. 1 lub 2 i niemająca niezbędnych źródeł utrzymania ma prawo do okresowej renty rodzinnej: 1) przez okres jednego roku od chwili śmierci męża; 2) w okresie uczestniczenia w zorganizowanym szkoleniu mającym na celu uzyskanie kwalifikacji do wykonywania pracy zarobkowej, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od chwili śmierci męża. 5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do wdowca. z poważaniem : adw Janusz Sawicki

Odpowiedź nr 1 z dnia 4 listopada 2019 17:53 Zmodyfikowano dnia: 4 listopada 2019 17:53 Obejrzało: 136 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Renta rodzinna będzie Pani przysługiwała, jeżeli spełni Pani warunki do jej uzyskania: - w chwili śmierci męża będzie Pani miała ukończone 50 lat lub będzie Pani niezdolna do pracy, - będzie Pani wychowywała dziecko lub wnuka małżonka, uprawnione do renty rodzinnej (jeżeli nie ukończyło 18 roku życia), - osiągnie Pani wiek 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy, ale nie później niż ciągu 5 lat od śmierci męża.

Odpowiedź nr 2 z dnia 11 listopada 2019 10:47 Zmodyfikowano dnia: 11 listopada 2019 10:47 Obejrzało: 120 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.