Warszawskie Centrum Doradztwa PrawnegoRadca prawny

WARSZAWSKIE CENTRUM DORADZTWA PRAWNEGO
ul. Humańska 8, 00-789 Warszawa
Inne uwagi: Warszawskie Centrum Doradztwa Prawnego świadczy pomoc doradczą z zakresu prawa: rodzinnego, cywilnego, spadkowe, mieszkaniowego, własności, administracyjnego, handlowego, karnego, prawa pracy oraz windykacji i egzekucji należności.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
55,0 zł + 23% VAT
TAK
30%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Majątek i Podatki (21)
  • Podczas budowy drogi wykonawca doprowadził do zniszczenia nieruchomości. Stworzenie pism dla klienta do głównego wykonawcy oraz ubezpieczyciela. Przygotowanie pozwu do sądu o odszkodowanie.
  • Firma telekomunikacyjna wezwała do zapłaty fakturę za podpisaną usługę. Klientka nie zawarła takiej umowy a złożony pod umową podpis nie jest jej podpisem. W jaki sposób należy odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty oraz czy zostało popełnione przestępstwo?
  • Zleceniodawca posiada zadłużenia wobec wielu przedsiębiorstw i instytucji. Komornik Sądowy doręczył Zleceniodawcy zawiadomienie o wszczęciu przeciwko niemu egzekucji. Zleceniodawca zadłużenie tłumaczy chorobą psychiczną, która objawia się w częstych niekontrolowanych i nieprzemyślanych zakupach, korzystaniu z kredytów, niepłaceniu za korzystanie z wielu usług. Czy istnieje prawna możliwość zmniejszenia zadłużenia lub zmiana sposobu spłaty wierzytelności.
  • Zleceniodawca otrzymał nakaz do zapłaty za usługę firmy telekomunikacyjnej naliczoną nieprawidłowo. Z pozwem o nakaz zapłaty wystąpiła firma windykacyjna, zaś wcześniej nakaz zapłaty został wydane na podstawie pozwu firmy telekomunikacyjnej a po sprzeciwie Zleceniodawcy doszło do umorzenia wcześniejszego postępowania.
  • Ocena legalności uchwał rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie zmiany metody rozliczania kosztów ciepła dostarczanego do budynków stanowiących jej zasoby. Zaskarżenie uchwał rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej do sądu powszechnego oraz określenie na jakim etapie sprawy można zaskarżyć uchwały. Ustalenie istnienia podstawy prawnej dla naruszenia w postaci braku odpowiedzi ze strony władz spółdzielni mieszkaniowej na pisma jej członka skierowane do tej spółdzielni.
  • Jakie obowiązki spoczywają na Zarządzie spółdzielni? Jakie działania należy podjąć w celu zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej? W jaki sposób uregulowane jest pobieranie opłat od wód opadowych i roztopowych z dachów?
  • Nieruchomość Zleceniodawcy niszczona jest przez dzikie zwierzęta. W jaki sposób uzyskać odszkodowanie od koła łowieckiego?
  • Zleceniodawczyni zawarła umową pożyczki bez zachowania formy pisemnej. Pożyczka była systematycznie spłacana przez pożyczkobiorcę, zaś następnie spłaty podjęła się matka pożyczkodawcy. Po upływie kliku miesięcy pożyczkobiorca wystosował pismo o wygaśnięciu umowy pożyczki z żądaniem zwrotu wpłaconych przez jego matkę kwot.
  • Zleceniodawczyni otrzymała nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym. Nakaz dotyczy wierzytelności z 2000 r. Z uwagi na przedawnienie roszczenia sporządzono sprzeciw od nakazu zapłaty.
  • Sporządzenie pozwu o podział majątku wspólnego.
  • Ustalenie istnienia prawa do przeniesienia na własność spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego (miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym).
  • Jak wygląda egzekwowanie zobowiązań wynikających z umowy dożywocia?
  • Czy istnieje możliwość zniesienia umowy dożywocia w stosunku do nieruchomości Klientki (przeniesienia na inną nieruchomość)?
  • Umowa zlecenie na wykonanie prac remontowych.
  • Umowa zlecenie na wykonanie prac wykończeniowych.
  • Możliwość skorzystania z rękojmi oraz gwarancji na aparat telefoniczny. Zastosowanie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Wskazanie podmiotu, do którego należy kierować roszczenia.
  • Analiza zgodności z prawem decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie naliczenia wymiaru składki.
  • Jaka jest podstawa prawna zwrotu nienależnie pobranego stypendium stażowego?
  • Pismo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w celu umorzenia lub obniżenia spłaty zaległości. Dłużnik kierował nie swoim pojazdem, który nie posiadał ubezpieczenia OC i doprowadził do kolizji.
  • Jakie są przesłanki do otrzymania lokalu komunalnego? Czy może starać się o lokal komunalny w innej dzielnic? Jak najkorzystniej sformułować wniosek o lokal komunalny?
  • Pomoc w wypełnieniu PIT-u 39.
 • Inne (8)
  • Sporządzenie pozwu do sądu o naruszenie dóbr osobistych.
  • Ustalenie możliwości prawnych odwołania się od prawomocnego orzeczenia sądu, który błędnie ustalając stan faktyczny wydał niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym wyrok.
  • Jaka jest procedura złożenia wniosku o przymusowe leczenie w przypadku choroby alkoholowej?
  • Czy Gmina ma obowiązek zwrotu kosztów dowozu dziecka dla opiekuna także w drodze powrotnej?
  • Ustalenie możliwości złożenia wniosku o przeniesienie rozprawy do innej miejscowości.
  • Procedura złożenia zeznań w ramach pomocy prawnej.
  • Procedura ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu.
  • Sporządzenie powództwa przeciwko Biurze Podróży z tytułu zmarnowanego urlopu oraz niezgodności zastanych warunków z podpisaną umową. Klientka wraz z rodziną zakupiła wycieczkę 14 dniową do kraju śródziemnomorskiego. Po przyjeździe do tego kraju okazało się, że warunki zakwaterowania różnią się znacznie od tych zapewnianych przez organizatora.
 • Spadki i testamenty (5)
  • Opinia prawna w sprawie tworzenia testamentu z uwzględnieniem instytucji wydziedziczenia, zachowku, podstawienia. Opisanie notarialnego rejestru testamentów. Stworzenie projektu testamentu dla klienta.
  • Ustalenie spadkobierców ustawowych na zlecenie klienta na podstawie przedstawionych danych. Oparcie się na Kodeksie Napoleona w celu ustalenia kręgu spadkobierców.
  • Klientka mieszka po śmierci męża u teściowej, a mąż był współwłaścicielem tego domu. Na pierwszej rozprawie spadkowej Zleceniodawczyni dowiedziała się, że obok jej i matki męża dziedziczy również jego rodzeństwo. Komu i w jakiej części przysługuje spadek w sytuacji, gdy rodzeństwo męża nigdy nie zajmowało się chorą matką, a obecnie opieka ta sprawowane jest przez Zleceniodawczynię.
  • Zleceniodawczyni prawomocnym postanowieniem sądu nabyła prawo do spadku po zmarłym stryju. W jaki sposób przebiega dalsze postępowanie, w jaki sposób oszacować pozostawiony majątek oraz czy istnieje obowiązek podatkowy?
  • Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku został złożony przez siostrę klientki., jednak jej zdaniem nie została wyszczególniona cała masa spadkowa. W jaki sposób traktowane są darowizny do schedy spadkowe? Jaka jest korelacja darowizny do łącznego rozpoznawania sprawy przez sąd. Kiedy przedawnia się możliwość zaliczenia darowizny do schedy spadkowej?
 • Praca (4)
  • Zasady i przebieg postępowania rekrutacyjnego do Policji. Powody i zasadności przerwania postępowania.
  • Jaka jest sytuacja prawna pracownika bez sformalizowanej umowy o pracę? Czy istnieje sposób by wyegzekwować należne pieniądze? Do kogo można zgłaszać nieuczciwe praktyki pracodawcy?
  • Jakie konsekwencje grożą za naruszenie warunków przyznania statusu osoby bezrobotnej?
  • Klientka była nauczycielką zatrudnianą od kilku lat na umowę na czas określony - na okres roku szkolnego. W 2014 r. uzyskała informację, że umowa na kolejny rok nie zostanie z nią podpisana. Sporządziliśmy pozew o ustalenie istnienia między nauczycielką a szkołą zatrudnienia na podstawie mianowania.
 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (4)
  • Sporządzenie pozwu o ustalenie ojcostwa i alimenty.
  • Sporządzenie odpowiedzi na pozew rozwodowy.
  • Klientka złożyła zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa z art. 209 § 1 KK i art. 300 § 2 KK polegającego na uchylaniu się od ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego na rzecz małoletniej córki, a także powzięciu szeregu zabiegów czyniących bezskuteczną egzekucję prowadzoną na podstawie tytułu wykonawczego i przez to narażenie na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia.
  • Dziadkowie chcieli uzyskać prawa rodzicielskiej nad swoimi wnukami. Pomogliśmy sporządzić wniosek do Sądu rodzinnego o ustalenie prawa rodzicielskich dla nich.
 • Nieruchomości (4)
  • Gmina zawarła z klientem umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego o sprzedaż lokalu komunalnego. Ostatecznie gmina nie zamierzała wykonać zobowiązania z umowy umowy przedwstępnej. Możliwość zobowiązania gminy do wykonania umowy. Problem możliwości wystąpienia z pozwem o zastępcze złożenie oświadczenia woli.
  • 1. Na jakiej podstawie dokonuje się wyliczeń do wyznaczenia powierzchni zabudowy sąsiedniej działki i jakie są procentowe limity zabudowy działek? 2. Jaki jest termin na wydanie decyzji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w prowadzonym postępowaniu? 3. Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego powinien mnie poinformować o niemożliwości wydania decyzji w ustawowym terminie i jaki jest ewentualnie przybliżony czas załatwienia sprawy?
  • 1. Czy istnieją podstawy do nałożenia obowiązku ponownego wytyczenia granic działki i jak przedstawia się kwestia obciążenia kosztami? 2. Kto zajmuje się uaktualnianiem danych zawartych w Księgach wieczystych i Ewidencji gruntów i budynków w sytuacji, gdy zachodzą zmiany we własności nieruchomości? 3. Jak przedstawia się procedura legalizacji budynków sprzed 1993r.?
  • 1. Czy występują sankcje za braki w dokumentacji dotyczące powstawania budynków i obiektów budowlanych? 2. Jakie są plany ustawodawcy w kwestii zmian wprowadzanych do Prawa Budowlanego? 3. Czy dla terenu, dla którego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, na którym znajdują się są domy wielorodzinne istnieją ograniczenia dla budowy budynków wielorodzinnych?
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (4)
  • Analiza umowy najmu pomieszczeń handlowych.
  • Analiza umów o dzieło zawartych pomiędzy przedsiębiorcami.
  • Umowa na prace projektowo- aranżacyjne – w zakresie wykonywanym przez profil działalności – wnętrza i meble
  • Sporządzenie regulaminu oraz polityki prywatności sklepu internetowego zajmującego się sprzedażą akcesoriów oświetleniowych.
 • Przestępstwa i wykroczenia (3)
  • Możliwości dalszych działań w przypadku odmowy wszczęcia postępowania karnego przez prokuraturę.
  • Posługiwanie się cudzymi danymi osobowymi. Sporządzenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie możliwości popełnienie przestępstwa.
  • Pomoc samotnej klientce nękanej przez siostrzenicę. Zastosowanie przestępstwa stalkingu i pozbawienia wolności. Wystosowanie pisma do siostrzenicy w imieniu klientki.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (3)
  • Stworzenie formularza reklamacyjnego dla sklepu internetowego.
  • Firma wodociągowa bez zawiadomienia wkroczyła na posesje Zleceniodawcy odłączając wodę. Po dokonanym odcięciu wody firma wodociągowa wystawiła rachunek do zapłaty a następnie został wydany nakaz zapłaty.
  • Wezwanie do usunięcia naruszonego prawa polegającego na nieuwzględnieniu w projekcie budżetu wydatków na zatrudnienie dodatkowego pracownika.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (2)
  • Porada prawna odnośnie zawierania przez szkołę kolejnych umów o pracę na czas nieokreślony. Ostatecznie szkoła zwolniła klienta. Obowiązywanie Karty Nauczyciela.
  • Czy pracodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o pracę podczas trwania zwolnienia lekarskiego?
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Porada w zakresie możliwości podwyższenia renty wypłaconej przez szpital za błąd w sztuce lekarskiej.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Własność intelektualna
 • Inne
 • Spółki (akty założycielskie, umowy)
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja)
 • Podatki (kontakty z urzędami)