Wycofanie się ze sprawy o rozwód

Po wniesieniu do sądu pozwu o rozwód zdarza się, że strona zmieni zdanie lub dojdzie do porozumienia z małżonkiem (pojedna się z nim), zdecyduje się na inne kroki, np. separację. Co w takiej sytuacji? Czy możliwe jest cofnięcie pozwu o rozwód?

Pozew o rozwód można wycofać w każdym momencie – aż do uprawomocnienia się wyroku. Powoduje to zakończenie sprawy w sądzie.

Jest jednak pewne ograniczenie w tym zakresie. Jeżeli współmałżonek nie odpowiedział (jeszcze lub w ogóle) na pozew, przed pierwszą rozprawą, do cofnięcia pozwu nie jest wymaga jego zgoda na cofnięcie powództwa.

Inaczej jest w przypadku, gdy pozwany złożył już odpowiedź na pozew. Mogą mieć miejsce dwie sytuacje:

  1. gdy wskazał, że nie zgadza się na rozwód i wniósł o oddalenie powództwa, cofnięcie pozwu jest możliwe przed pierwszą rozprawą – bez jego zgody, a na dalszym etapie postępowania – za jego zgodą
  2. gdy w odpowiedzi na pozew oznajmił, że również żąda rozwodu, cofnąć pozew można tylko za jego zgodą. Jeżeli nie wyrazi zgody na rozwód, sąd będzie sprawę prowadził dalej.

Jak wycofać pozew o rozwód?

Można to zrobić pisemnie (w piśmie zatytułowanym „cofnięcie powództwa”) lub ustnie – na rozprawie.

W przypadku, gdy możliwość cofnięcia pozwu będzie zależała od zgody pozwanego, sąd prześle mu odpis pisma, w którym będzie zawarta informacja o wycofaniu pozwu i zobowiąże go do ustosunkowania się do niego.

Jakie skutki ma cofnięcie pozwu o rozwód?

Skutecznie cofnięty pozew powoduje umorzenie postępowania lub (na późniejszym etapie sprawy rozwodowej) uchylenie wyroku.

Czy przy cofnięciu pozwu sąd zwraca opłatę?

Jeżeli pozew cofnięto w I instancji, sąd zwróci całą opłatę od pozwu, natomiast jeżeli pozew został wycofany w II instancji, sąd zwróci połowę opłaty od apelacji.

adw. Adrianna Borowiecka

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Żeligowskiego 42

tel. 666 686 630, mail: kancelaria@adwokatborowiecka.pl