Uchylenie alimentów z datą wsteczną

Czy można uchylić alimenty wstecz?

Zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Tym samym, pomimo ustalenia wysokości alimentów w przeszłości, możliwa jest jej zmiana lub całkowite uchylenie.

Kiedy można żądać uchylenia alimentów z datą wsteczną?

Stwierdzenia uchylenia alimentów można dochodzić, gdy zmiana okoliczności (sytuacji osobistej, majątkowej) wystąpiła już jakiś czas przed wniesieniem pozwu o uchylenie alimentów.

  • Najczęściej ma to miejsce w przypadku, gdy pełnoletnie dziecko, na które nadal płacone są alimenty już od określonego czasu jest samodzielne i jest w stanie samo się utrzymać.
  • Inną sytuacją jest zmiana miejsca stałego pobytu dziecka, np. gdy początkowo sąd ustalił je przy jednym z rodziców, a następnie orzekł o zmianie miejsca zamieszkania dziecka na każdorazowe miejsce zamieszkania drugiego z rodziców. Wówczas, w przypadku braku sądowego uchylenia alimentów doszłoby do „podwójnego” utrzymywania dziecka przez jednego z rodziców, tj. tego, z którym dziecko dopiero zaczęło zamieszkiwać, a który wcześniej został zobowiązany do płacenia alimentów na jego rzecz.

Co robić, jeżeli wszczęta została egzekucja alimentów, a dziecko jest pełnoletnie/samodzielne/zamieszkuje teraz u mnie itp.?

Nierzadko mają miejsce sytuacje, w których np. dziecko postanowieniem sądu zmieniło miejsce zamieszkania na miejsce zamieszkania tego rodzica, z którym wcześniej nie mieszkało, a mimo to drugi z nich skierował wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

Należy bowiem pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie wygasa automatycznie (nawet w takiej sytuacji). W tym celu konieczne jest złożenie pozwu o uchylenie alimentów bądź stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli wszczęta została egzekucja alimentów (pomimo braku zasadności), już w pozwie możliwe jest złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia w postaci zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Pozwala to na nieegzekwowanie (nieściąganie) alimentów przez komornika jeszcze przed wydaniem przez sąd wyroku.

W przypadku natomiast stwierdzenia, że pełnoletnie dziecko niezasadnie w dalszym ciągu otrzymuje alimenty, pomimo że stać je na ponoszenie kosztów swojego utrzymania, należy odpowiednio wykazać, od kiedy (od jakiej daty) alimenty nie powinny mu już przysługiwać. Datą tą może być np. chwila rozpoczęcia pracy przez dziecko.

Nadto, po wydaniu przez sąd wyroku, w którym uchyli alimenty z datą wsteczną, można za ten okres dochodzić ich zwrotu.

Powództwo o uchylenie alimentów (niezależnie od powodu ich uchylenia) wymaga jednak przeprowadzenia właściwych dowodów i argumentacji, która przekona sąd, iż jest ono uzasadnione.

adw. Adrianna Borowiecka

Kancelaria Adwokacka w Łodzi, ul. Żeligowskiego 42

tel.: 666 686 630, mail: kancelaria@adwokatborowiecka.pl