Przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta – nowe przepisy od 1 stycznia 2021r.

Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego rozszerza ochronę konsumencką na osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w sporze z innym przedsiębiorcą będzie mógł korzystać z ochrony analogicznej do przywilejów konsumenta. Osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta bowiem przepisami o ochronie konsumentów, tj. w zakresie stosowania klauzul abuzywnych (niedozwolonych postanowień umownych), rękojmi za wady czy w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny.

W jakim terminie wejdą zmiany?

Od dnia 1 czerwca 2020r miała obowiązywać nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego wprowadzająca zmianę definicji konsumenta. Ze względu na pandemię ustawodawca zdecydował się aby termin wejścia w życie przepisów wydłużyć. Ostatecznie przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 roku.

W dotychczasowej praktyce wyglądało to tak, że przedsiębiorca zawierając umowę, dokonując transakcji z innym przedsiębiorcą, świadczącym usługi w ramach swojej branży, zawsze traktowany był jako podmiot profesjonalny. Bez znaczenia był fakt czy było to związane czy też nie z jego specjalizacją, branżą. Wystawienie faktury za towar lub usługę jest równoznaczne z uznaniem, że dokonano tego w ramach obrotu z udziałem obu podmiotów profesjonalnych (każda czynność prawna potwierdzona fakturą wystawioną na przedsiębiorcę jest uznawana za czynność bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą lub zawodową).

Rodzi to pewnego rodzaju dysproporcję w zakresie praw i obowiązków podmiotów występujących w danej czynności prawnej. Przedsiębiorca dokonujący czynności prawnej z innym przedsiębiorcą, gdy nie dysponuje on odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do oceny przedmiotu tej czynności, nie może korzystać z ochrony konsumenckiej.

Uchwalone przepisy mają to zmienić i poprawić w tym zakresie sytuację przedsiębiorcy. Osoba fizyczna, która będzie zawierała z innym przedsiębiorcą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową, lecz nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego będzie objęta przepisami o ochronie konsumentów.

Dla kogo nowelizacja?

Nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumentów będzie miała zastosowanie do przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przywileje konsumencie nie obejmą zatem spółek osobowych ani też spółek kapitałowych.

Zakres ochrony przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy  będą objęci ochroną przewidzianą dla konsumentów, w zakresie stosowania klauzul abuzywnych, rękojmi za wady oraz w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Zmiana przepisów ustawy o prawach konsumenta.

Oprócz ochrony wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego w powyżej wskazanym zakresie ,ochrona będzie przysługiwała przedsiębiorcom także w zakresie przepisów ustawy o prawach konsumentów. Tutaj przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Ochrona taka będzie przysługiwała przedsiębiorcy ale pod warunkiem, że zawarta umowa nie będzie miała dla niego charakteru zawodowego.

Zmiana została wprowadzona w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta poprzez dodanie art. 38a o następującej treści:

Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jakie są konsekwencje wprowadzonych zmian w przepisach?

Dużo zmian czeka podmioty prowadzące sprzeda internetową za pośrednictwem sklepów. Kluczowa w nowelizacji jest nie tylko zmiana regulaminu, ale przede wszystkim dopełnienie obowiązków informacyjnych przez sprzedawców np. w zakresie prawa do odstąpienia od umowy dla przedsiębiorcy, co dotychczas nie było wymagane. W przypadku braku dopełnienia  obowiązku informacyjnego  przedsiębiorcy zyskają możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie nawet 12 miesięcy, jeżeli sprzedawca nie poinformuje ich o prawie odstąpienia od umowy.