Przedawnienie czesnego za studia

Problem terminu przedawnienia czesnego za studia pozostawał przez wiele lat nierozwiązywalny. Część prawników (i sądów) uważało, że roszczenie to przedawnia się z upływem 2 lat, wskazując że umowa o warunkach odpłatności za studia niestacjonarne jest umową o świadczenie usług, która nie jest uregulowana innymi przepisami i do której należy odpowiednio stosować przepisy o zleceniu.

Według innych termin przedawnienia wynosił 3 lata z uwagi na fakt, że roszczenie to powinno być uznane za  świadczenie okresowe. Krytycy wcześniejszych poglądów uważali natomiast, że nie mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem okresowym, ani inną umową o świadczenie usług, a zatem zastosowanie powinien mieć dziesięcioletni termin przedawnienia.

Próżno było jednak szukać jednoznacznej linii orzeczniczej, nawet na poziomie Sądu Najwyższego.

Problem miał zostać rozwiązany przez  nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym , dokonaną na mocy przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., która  weszła w życie 1 października 2014 r.  Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem  art. 160 a ust. 7 „Roszczenia wynikające z umowy przedawniają się z upływem trzech lat” . Co jednak z umowami, które zostały zawarte przed tą datą ? Na to pytanie odpowiada przepis  art. 32 ustawy nowelizującej , zgodnie z którym:  „Do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” .

Czytaj więcej na stronie internetowej Kancelarii pod linkiem: przedawnienie czesnego za studia

 

Pozdrawiam,

Bernadetta Parusińska- Ulewicz

kancelariaulewicz.pl

ulewicz.kancelaria@onet.eu

tel.: 663-182-634