Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i wstrzymanie wykonania kary

W czasie kiedy skazany oczekuje na doprowadzenie do Zakładu Karnego w związku z wydanym prawomocnie wyrokiem Sądu w jego sprawie ma możliwość złożenia wniosku o odroczenie wykonania kary, który to wniosek może wstrzymać wykonanie kary.

W art. 150 §1 kodeksu karnego wykonawczego (k.k.w.) wymienione są sytuacje, które nakazują sądowi odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sąd odracza wykonanie kary (oznacza, to że sąd jest zobligowany  – zmuszony do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności), gdy skazany jest chory psychicznie lub jego inna ciężka choroba uniemożliwia odbycie wspomnianej kary do czasu ustania przeszkody . Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo .

Od razu wskazać należy, iż istnieją również inne przesłanki na podstawie których Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności . Istnieje zatem taka możliwość również, gdy natychmiastowe wykonanie kary pobawienia wolności pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki . Do najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy zaliczyć należy stan zadłużenia, zły stan zdrowia członków rodziny skazanego czy wspieranie członków rodziny finansowo.

Dodatkowo nie zapominać należy o innej  przesłance odroczenia wykonania kary, iż w stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.
W tym wszystkim wartym zaznaczenia jest, iż odroczenie wykonanie kary jest inną instytucją od przerwy w karze i może być stosowane w sytuacji, gdy nie rozpoczęto jeszcze jej wykonywania.        Przedmiotowy wniosek o odroczenie wykonania kary wraz z należytym uzasadnieniem, który w sposób prawidłowy pomoże Państwu sporządzić adwokat należy złożyć do sądu, który orzekał w I instancji w przypadku Poznania jest to: Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu czy Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu albo Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu lub Sąd Okręgowy w Poznaniu. W treści wniosku musi znaleźć się wskazanie konkretnego wyroku skazanego na podstawie, którego chcemy odroczyć wykonanie kary. Dodatkowo, aby Sąd poznał naszą sytuację życiową konieczne jest zawarcie uzasadnienia. To do nas należy wykazanie wszystkich przesłanek na podstawie których skazany jednak nie może aktualnie odbywać kary pozbawienia wolności. Sam wniosek może być złożony przez skazanego, jego obrońcę (adwokata) lub kuratora zawodowego.

Opłata za wniosek o odroczenie wykonanie kary wynosi 80 zł na rachunek bankowy Sądu, którego wnosimy o odroczenie wykonania kary.

Jednocześnie z wnioskiem o odroczenie wykonania kary należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary do czasu uprawomocnienia się odroczenia wykonania kary . W czasie, kiedy skazany oczekuje na rozstrzygnięcie przez sąd wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego lub wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, najczęściej zdarza się sytuacja, że skazany otrzymuje wezwanie do stawiennictwa się do Zakładu Karnego. W takich sytuacjach wraz z wnioskami w/w wskazanymi należy złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania kary pozbawienia wolności, bo tylko taki wniosek umożliwi wstrzymanie osadzenia i zatrzymania skazanego w Zakładzie Karnym.