Na co należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu wniosku o zabezpieczenie alimentów?

Postępowanie zabezpieczające umożliwia tymczasową ochronę prawną zgłoszonego roszczenia jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy. Zabezpieczenie udzielane w sprawie o alimenty ma na celu tymczasowe zaspokojenie roszczeń uprawnionego poprzez dostarczenie (najczęściej małoletniemu dziecku) podstawowych, bieżących środków utrzymania w postaci zasądzenia kwoty alimentów, która będzie uiszczana już w czasie trwania postępowania sądowego, które w zależności od postawy stron, zgłaszanych wniosków dowodowych może być długotrwałe.

Od rozpoczęcia sprawy alimentacyjnej do uzyskania wyroku sądu może upłynąć kilka miesięcy, a jeżeli strony są mocno skonfliktowane to ten czas ulegnie znacznemu wydłużeniu. Mając na względzie zabezpieczenie interesów strony ubiegającej się o zasądzenie alimentów, a zwłaszcza małoletnie dzieci stron warto wiedzieć jak poprawnie sporządzić wniosek o zabezpieczenie alimentów, aby uzyskać zabezpieczenie interesów majątkowych alimenty już w trakcie trwania postępowania sądowego.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów najlepiej złożyć na samym początku postępowania, czyli już w pozwie o zasądzenie alimentów. Co istotne taki wniosek strona może złożyć w każdym postępowaniu, w którym domaga się zasądzenia alimentów, a więc przykładowo w postępowaniu o rozwód, czy też o podwyższenie i obniżenie alimentów. Zasadniczo wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu.


Wniosek o udzielenie zabezpieczenia musi zostać odpowiednio uzasadniony. Prawidłowe uzasadnienie takiego wniosku  jest niezwykle istotne dlatego, że sąd rozpoznaje taki wniosek na posiedzeniu niejawny, czyli bez udziału stron, a więc bez uprzedniego wysłuchania stron i przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zatem wszelkie popełnione uchybienia w zakresie uprawdopodobnienia istnienia roszczenia mogą skutkować tym, że sąd oddali w całości lub części wniosek o zabezpieczenie.


W sprawach o alimenty podstawą zabezpieczenia czyli przesłanką merytoryczną, od której istnienia uzależnione jest dokonanie zabezpieczenia, w żądanej przez uprawnionego wysokości jest jedynie konieczność uprawdopodobnienia przez uprawnionego istnienia roszczenia alimentacyjnego. Przy czym uprawdopodobnienie nie może opierać się jedynie na samych tylko twierdzeniach strony o danych faktach.

Jak uprawdopodobnić istnienie roszczenia alimentacyjnego?

Aby uprawdopodobnić, że roszczenie istnieje należy na etapie składania wniosku o zabezpieczenie podać podstawy do przypuszczenia, że zaistniały przesłanki prowadzące do powstania tego roszczenia alimentacyjnego. Najprościej mówiąc, strona powodowa zobligowana jest do uprawdopodobnienia przesłanek koniecznych do powstania roszczenia o alimenty.

Należy zatem w takim wniosku uprawdopodobnić:

a) fakt, że pozwany jest rodzicem dziecka, na rzecz którego dochodzone są alimenty (dołączając do pozwu odpis aktu urodzenia dziecka itp.),
b) istnienie wysokości usprawiedliwionych potrzeb dziecka w żądanej wysokości (załączając stosowne faktury, rachunki zaświadczenia o kontynuowaniu nauki, zaświadczenia lekarskie itp.),
c) istnienie możliwości zarobkowych i majątkowych po stronie zobowiązanego rodzica ( tj. informacje o sytuacji zarobkowej i majątkowej, miejscu zatrudnienia, wysokości dochodów wraz z dołączeniem stosownej (choćby częściowej) dokumentacji o wysokości wynagrodzenia i uzyskiwanych dochodów, zeznań podatkowych itp.),
d) realizowanie obowiązku alimentacyjnego przez rodziców, polegającego na osobistych staraniach o wychowanie dziecka.

Na końcu warto nadmienić, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia nie podlega opłacie sądowej.

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie alimentów zostanie złożony w piśmie inicjującym postępowanie sądowe (w pozwie) to zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie pobiera się opłat od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zgłoszonego w piśmie wszczynającym postępowanie.


Ponadto nawet gdy strona w sprawie o alimenty złoży wniosek o udzielenie zabezpieczenia dopiero na dalszym etapie postępowania, a nie w pozwie, to wówczas taki wniosek również nie będzie podlegał opłacie sądowej, gdyż strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych z mocy samego prawa.