Klauzula mediacyjna w umowach - dlaczego warto ją zawrzeć?

Klauzula mediacyjna – dlaczego warto ją zawrzeć w umowie i jak powinna ona wyglądać?

 

Każdy przedsiębiorca powinien wiedzieć, że umowa jest na złe czasy, to znaczy na wypadek sporu, jaki może wyniknąć w związku z realizacją kontraktu, zobowiązań.

Jeśli współpraca między stronami przebiega pomyślnie, dobrze, do umowy nikt nie wraca. Jednakże kiedy dochodzi do konfliktu, wtedy wszyscy przypominają sobie o umowie i wnikliwie analizują jej zapisy. Precyzyjna umowa powinna umożliwić rozwiązanie sporu. Tak  jest niestety tylko w teorii – bo w praktyce nie zawsze jest to możliwe i strony zaczynają negocjować. 

Jeżeli negocjacje nie przynoszą pożądanych rezultatów, wówczas strony na ogół decydują się na skierowanie sprawy do sądu. Nie musi tak być, bowiem strony mogą, a nawet powinny na etapie negocjowania umowy, zadbać o tak zwaną  klauzulę rozjemczą,  inaczej zwaną klauzulą mediacyjną. Umowa zawierająca postanowienie, zgodnie z którym przed wstąpieniem na drogę sądową, strony zobowiązały się dążyć do rozwiązania ewentualnego sporu w drodze mediacji, stwarza większe szanse na polubowne rozwiązanie sporu. Właśnie temu służy zastosowanie zawczasu w umowie klauzuli mediacyjnej, tak, aby gdy nadejdą już te złe czasy, kiedy negocjacje nie przyniosą oczekiwanych efektów, skonfliktowane strony miały jeszcze szansę na szybkie, proste i polubowne  rozwiązanie sporu w drodze mediacji.

Klauzula mediacyjna przypomni stronom, że nie trzeba od razu iść do sądu.

Zastosowanie w umowie  klauzuli mediacyjnej  ma całkowicie  dobrowolny charakter i nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy przez sąd. Jednakże zgodnie z art. 2021 Kodeksu Postępowania Cywilnego, jeżeli w umowie została zawarta klauzula mediacyjna, a mimo to przed wniesieniem sprawy do sądu pominięto mediację, sąd obligatoryjnie skieruje strony do mediacji na zarzut pozwanego, jeżeli zostanie on zgłoszony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, czyli zajęciem stanowiska co do zasadności powództwa.

Klauzula mediacyjna może brzmieć w sposób następujący:

Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia pomiędzy nimi sporu dotyczącego niniejszej umowy lub pozostającego w związku z nią, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu poprzez mediację.

W klauzuli mediacyjnej może znaleźć się zastrzeżenie –  wskazanie , kto będzie prowadził mediację, co ułatwi późniejszy wybór osoby mediatora.