Kara za utrudnianie kontaktów z dzieckiem.

Co zrobić gdy drugi rodzić utrudnia nam kontakty z dzieckiem ?

W sytuacji uporczywego utrudniania kontaktów z dzieckiem przez drugiego rodzica może z wrócić się do Sądu o jego ukaranie . Ukaranie polega na nakazaniu przez Sąd zapłaty przez rodzica utrudniającego kontakty drugiemu rodzicowi określonej przez Sąd kwoty.

Jak przebiega procedura ukarania ?

Procedura ukarania następuje dwuetapowo. W pierwszej kolejności Sąd, jeśli uzna nasz wniosek za słuszny, zagrozi drugiemu rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej kwoty na naszą rzecz , za każde naruszenie obowiązku.

Jeśli  zagrożenie nie odniesie skutku i drugi rodzic nadal będzie utrudniał kontakty Sąd nakaże wypłacenie wskazanej wcześniej sumy pieniężnej.

Jak sąd określi kwotę?

Sądni nie jest związany wskazaną przez nas we wniosku kwotą lecz dokonuje oceny wysokości kwoty w oparciu o zdolności majątkowe rodzica , który ma zostać ukarany.

Ustawodawca nie określił tu ani dolnego ani górnego limitu.

Jak dochodzić przyznanej nam kwoty ?

Prawomocne postanowienie Sądu, w którym nakazano zapłatę należnej sumy pieniężnej, jest tytułem wykonawczym bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności co oznacza, że możemy wprost z takim postanowieniem skierować się do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji.

Gdzie złożyć wniosek o ukaranie ?

Wniosek o ukaranie drugiego rodzica składamy we Sądzie Rejonowym (właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka), jeżeli sprawa o ustalenie kontaktów jest w toku i Sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów na czas trwania sprawy, wniosek składamy. Podobnie jeżeli toczy się sprawa rozwodowa i wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów na czas rwania procesu wniosek o ukaranie składamy do Sądu rozwodowego .

Opłata od wniosku wynosi 40 zł.

Co musi zawierać wniosek ?

We wniosku należy przedstawić Sadowi wszelkie Okoliczności wskazujące na utrudnianie kontaktów oraz wskazać daty naruszeń. Dodatkowo dobrze aby do wniosku dołączyć dowody oraz wnieść o przesłuchanie świadków zdarzeń.

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296, ze zmianami.)