kapitałowa czy osobowa ? – porównanie na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki komandytowej

Wybór formy działalności najczęściej uzależniony jest od specyfiki branży oraz planów rozwojowych, a także kapitału jaki posiadamy.

Istnieją następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej:

 • nieewidencjonowana działalność gospodarcza;
 • działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną;
 • spółka cywilna jako umowa łącząca osoby fizyczne prowadzące działalności gospodarcze;
 • spółki osobowe:
  • spółka jawna;
  • spółka partnerska;
  • spółka komandytowa;
  • spółka komandytowo - akcyjna;
 • spółki kapitałowe:
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółka akcyjna.

Podstawowymi różnicami między działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, spółkami osobowymi a spółkami kapitałowymi są:

 • sposób zakładania działalności (działalność gospodarcza i spółka cywilna wymagają wpisu do ewidencji, spółki osobowe i kapitałowe wymagają wpisu do KRS);
 • odpowiedzialność jaką ponoszą osoby prowadzące i zarządzające właściciel/wspólnicy/zarząd.

Spółka kapitałowa to spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na kapitale, a składy osobowe w spółce są zmienne, prowadzeniem spraw spółki zajmuje się powołany do tego organ – zarząd. Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkę akcyjna.

Spółka osobowa to spółka prawa handlowego, której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą (nazwą), prowadzeniem spraw spółki zajmują się wspólnicy. Do spółek osobowych zalicza się spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną

 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp z o. o.) może być utworzona przez jednego bądź więcej wspólników, jednak nie może być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową sp. z o. o. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Do założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości co najmniej 5 tys. zł.
 • Spółka komandytowa może być utworzona przez co najmniej dwie osoby, z których jedna jest komandytariuszem (wnosi do spółki wkład kapitałowy tzw. sumę komandytową, tak jak wspólnik w sp. o.o.) a druga osoba to komplementariusz (odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem). Suma komandytowa (czyli wkład wnoszony przez komandyatriusza) wyznacza poziom odpowiedzialności wspólnika. Jeżeli komandytariusz wniesie wkład do spółki w kwocie wyższej niż suma komandytowa, to wówczas nie ponosi on odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki. Natomiast w przypadku wniesienia wkładu w kwocie niższej niż ustalona suma komandytowa, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki jedynie do wysokości różnicy pomiędzy sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu. Nie jest wymagane wniesienie kapitału zakładowego.

 • Sp z o. o. posiada osobowość prawną, tzn. spółka odpowiada za zobowiązania całym majątkiem. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki (jeżeli nie są członkami zarządu tejże spółki), ponosząc jedynie ograniczoną odpowiedzialność do wartości wniesionych przez nich wkładów.
 • Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest posiadanie zdolności prawnej, sądowej oraz procesowej bez jednoczesnego posiadania osobowości prawnej. W praktyce oznacza to, że spółka może np. we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, natomiast nie ma osobowości prawnej, czyli nie posiada organów (np. zarządu), nie może odpowiadać za swoje długi (odpowiadają za nie wspólnicy).

 • Jeśli egzekucja przeciwko spółce z o. o. okaże się bezskuteczna, to członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, chociaż w pewnych okolicznościach mogą być zwolnieni od tej odpowiedzialności.
 • W przypadku spółki komandytowej, komplementariusze odpowiadają za długi spółki bez ograniczenia swoim majątkiem prywatnym, natomiast odpowiedzialność komandytariuszy jest ograniczona do wysokości oznaczonej kwotowo w umowie spółki (czyli tzw. sumy komandytowej). Odpowiedzialność komplementariusza ma charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja wobec tego wspólnika będzie mogła być podjęta jedynie w przypadku bezskuteczności (w całości lub w części) prowadzonego wobec spółki postępowania egzekucyjnego.

Bardzo dokładne porównanie obu spółek obejmujące m.in. kwestie nadzoru, koniecznych elementów nazwy (firmy), umowy zawiązującej spółkę, ustaleń w zakresie podziału zysku, opodatkowania czy regulacji ZUS znajduje się we wpisie https://lgl-iplaw.pl/2020/07/zaplanuj-swoj-biznes-wybierz-forme-prawna-rozwaz-najbardziej-popularne-spolki-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-i-spolka-komandytowa/ Dzięki takiemu porównaniu wybór formy prowadzenia działalności pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a spółką komandytową stanie się prostszy.

Więcej ciekawych wpisów na https:// lgl-iplaw.pl/warto-wiedziec /