Czym jest zachowek i komu przysługuje?

Zachowek to uprawnienie najbliższych krewnych spadkodawcy (tj. dzieci, wnuków, rodziców, małżonka), którzy byliby powołani do spadku z ustawy do żądania zapłaty określonej kwoty pieniężnej na drodze sądowej.
Zachowek przysługuje tylko w pieniądzu, nie można żądać wydania przedmiotów majątkowych wchodzących w skład spadku w naturze.
Roszczenia o zachowek można dochodzić zarówno od osoby powołanej do spadku w testamencie, jak i od osoby obdarowanej przez spadkodawcę za życia.

Prawo do zachowku nie przysługuje:

• dalszym krewnym (np. rodzeństwu),
• osobom, które spadkobierca wydziedziczył w testamencie,
• osobom, które zostały uznane przez sąd za niegodne dziedziczenia,
• osobom, które zrzekły się dziedziczenia po spadkobiercy,
• spadkobiercom, którzy po śmierci spadkodawcy odrzucili spadek,
• małżonkowi, który w chwili śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w separacji,
• małżonkowi, wobec którego spadkodawca wniósł przed śmiercią pozew o rozwód z jego wyłącznej winy, o ile pozew był uzasadniony
• osobom uprawnionym do zachowku, które otrzymały już od spadkodawcy darowizny o wartości, która jest co najmniej równa wartości przypadającego im zachowku.

Roszczenie o zachowek przedawnia się z upływem 5 lat od śmieci spadkodawcy.